Phrase Of The Day: Go-To

Phrase Of The Day: Go-To

Định nghĩa: In Merriam-Webster dictionary: regularly or repeatedly chosen or employed for reliably good results. // Trong từ điển Merriam-Webster: được chọn hoặc tuyển dụng thường xuyên hoặc nhiều lần để có kết quả tốt một cách đáng tin cậy. Ví dụ: 1. While mozzarella may be the go-to cheese for pizza, … blue cheese…

Phrase Of The Day: Eye(s) On The Prize

Phrase Of The Day: Eye(s) On The Prize

Định nghĩa: In Cambridge dictionary: used to say that someone keeps their attention on what they are trying to achieve, even when this is difficult. // Trong từ điển Cambridge: được sử dụng để nói rằng ai đó luôn chú ý đến những gì họ đang cố gắng đạt được, ngay cả khi điều này…

Phrase Of The Day: Sunday Driver

Phrase Of The Day: Sunday Driver

Định nghĩa: In Merriam-Webster dictionary: a person who drives slowly and leisurely or overcautiously. // Trong từ điển Merriam-Webster: một người lái xe chậm rãi và nhàn nhã hoặc thận trọng. Ví dụ: 1. Get out of the way, you Sunday driver. // Tránh ra, cái người chậm chập kia. 2. The digital world we…

Phrase Of The Day: Get/Set/Start The Ball Rolling

Phrase Of The Day: Get/Set/Start The Ball Rolling

Định nghĩa: In Merriam-Webster dictionary: to begin an activity or process. // Trong từ điển Merriam-Webster: bắt đầu một hoạt động hoặc quá trình. Ví dụ: 1. At the meeting, she tried to get the ball rolling by asking a few questions. // Tại cuộc họp, cô ấy cố gắng bắt đầu bằng cách hỏi…

Phrase Of The Day: Do/Work Wonders

Phrase Of The Day: Do/Work Wonders

Định nghĩa: In Merriam-Webster dictionary: to help or improve something greatly. // Trong từ điển Merriam-Webster: giúp đỡ hoặc cải thiện một điều gì đó rất nhiều. Ví dụ: 1. A vacation will do wonders for your mood. // Một kỳ nghỉ sẽ làm điều kỳ diệu cho tâm trạng của bạn. 2. A seamless…

Phrase Of The Day: Guilt Trip

Phrase Of The Day: Guilt Trip

Định nghĩa: In Merriam-Webster dictionary: a feeling of guilt or blame caused especially by another person’s comment or accusation. // Trong từ điển Merriam-Webster: cảm giác tội lỗi hoặc bị đổ lỗi đặc biệt do nhận xét hoặc buộc tội của người khác. Ví dụ: 1. How often have we been guilt-tripped into giving people…

Phrase Of The Day: Pat On The Back

Phrase Of The Day: Pat On The Back

Định nghĩa: In Merriam-Webster dictionary: a show of praise or approval. // Trong từ điển Merriam-Webster: thể hiện sự khen ngợi hoặc tán thành. Ví dụ: 1. You all deserve a pat on the back for making this possible. // Tất cả các bạn đều xứng đáng được khen vì đã biến điều này thành…

Phrase Of The Day: Take A/Its Toll

Phrase Of The Day: Take A/Its Toll

Định nghĩa: In Merriam-Webster dictionary: to have a serious, bad effect on someone or something, to cause harm or damage. // Trong từ điển Merriam-Webster: có ảnh hưởng nghiêm trọng, xấu đến ai đó hoặc điều gì đó, gây tổn hại hoặc thiệt hại. Ví dụ: 1. If you keep working so hard, the stress…