Mental Health
|

Mental Health

🚫🧠✅ Every “no” makes a little bit of space for you to say “yes” to something else – to your mental health, to your self-esteem, to your joy. (Matt Haig – The Comfort Book) // 每一个“不”都会给你一点空间,让你对其他事情说“是” 对你的心理健康、自尊、快乐。—— 马特·海格 《安慰之书》 Měi yīgè “bù” dūhuì gěi nǐ yīdiǎn kōngjiān, ràng nǐ duì qítā shìqíng shuō “shì” duì…

Stay Productive
|

Stay Productive

🕰️📚💪 When people are truly busy, they don’t have time for complicated emotions; it’s when they are too idle that they start to take trivial matters seriously. — Og Mandino, “The Scroll Marked” // 人真的忙起来,根本没有太多复杂情绪;人太闲,才会把鸡毛蒜皮当回事。 —— 奥格·曼狄诺《羊皮卷》 ​​​ Rén zhēn de máng qǐlái, gēnběn méiyǒu tài duō fùzá qíngxù; rén tài xián, cái huì bǎ…

Stay Cool
|

Stay Cool

🆒❄️🙅 Stay cool all your life, no one will cry for you. // 一生都得酷,没人为你哭。 Yīshēng dōu dé kù, méi rénwéi nǐ kū. // Nhất sinh đô đắc khốc, một nhân vi nhĩ khốc. // Cả đời đều phải ngầu, không ai khóc vì bạn. — Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star…

Simple Joy
|

Simple Joy

🌸😊🍀 #SimpleJoy #OrdinaryHappiness #LiveWell Seriously, be a happy ordinary person. // 认真做个快乐的普通人。 Rènzhēn zuò gè kuàilè de pǔtōng rén. // Nhận chân tố cá khoái nhạc đích phổ thông nhân. // Hãy nghiêm túc trở thành một người bình thường hạnh phúc. — Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is…

Empathy First
|

Empathy First

🌿❤️🤗 One who has not experienced hardship cannot offer advice on how to be magnanimous. // 未尝君苦,不劝大度。 Wèicháng jūn kǔ, bù quàn dà dù. // Vị thường quân khổ, bất khuyến đại độ. // Chưa nếm trải gian khổ của người khác, đừng khuyên họ độ lượng. — Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known…

Daily Grind
|

Daily Grind

🌜💼🌞 Some people revel every night, while others hustle early in the morning for their livelihood. // 有人夜夜笙歌,有人一大早为生活奔波。 Yǒurén yè yè shēnggē, yǒurén yī dà zǎo wéi shēnghuó bēnbō. // Hữu nhân dạ dạ sanh ca, hữu nhân nhất đại tảo vi sinh hoạt bôn ba. // Người thì ăn chơi trác táng, người thì…

Midnight Rose
|

Midnight Rose

🌹💪🌙 A bit tired, doesn’t matter, I’m the midnight’s sentimental rose. // 有点累 无所谓,姐是午夜伤感的玫瑰。 Yǒudiǎn lèi wúsuǒwèi, jiě shì wǔyè shānggǎn de méiguī. // Hữu điểm luy vô sở vị, tả thị ngọ dạ thương cảm đích mân côi. // Có chút mệt mỏi cũng chẳng sao, chị đây là đóa hồng sầu muộn nửa…

Chill Out
|

Chill Out

😌🌿🧘‍♂️ As laziness grows, clothes become small; as wages run out, the weather naturally turns cool. // 一懒 众衫小,薪尽 自然凉。 Yī lǎn zhòng shān xiǎo, xīn jìn zìrán liáng. // Nhất lãn chúng sam tiểu, tân tận tự nhiên lương. // Lười biếng quần áo chật, tiền hết tự nhiên mát. — Zi Wei Dou…

Embrace Freedom
|

Embrace Freedom

🌏🔑🦅 Maya Angelou once said, “You are only free when you realize you belong no place—you belong every place—no place at all. The price is high. The reward is great.” // 玛雅·安吉罗曾经说过:“只有当你领悟到自己不属于任何地方时,你才是真正自由的-你属于所有的地方,而不是某个地方。到达这个境界的代价很高,但收获巨大。” Mǎyǎ·ānjí luō céngjīng shuōguò: “Zhǐyǒu dāng nǐ lǐngwù dào zìjǐ bù shǔyú rènhé dìfāng shí, nǐ cái shì zhēnzhèng zìyóu de-nǐ shǔyú suǒyǒu…