You might have realized that this “Quote of the day” section has become a large part of my website’s content. While I was picking up Chinese again in my late 30s after dropping it in my late 20s, I decided that the best way to study is to translate some quotes that I encountered into my mother tongue and English on the go.

These quotes may be funny or related to self-help. What’s better than being a better version of you while studying? Have fun with quotes in 3 languages. Check back here everyday for a new quote at 6:00 p.m. (GMT+7). Enjoy learning Vietnamese, Chinese, and English.

Also, if you haven’t known it yet, please check out the other series that I’ve maintained lately which is called Phrase of the day.

JANUARY 14, 2022

Mọi người đều biết kẻ yếu thì không thể sống tốt, nhưng lại không biết kẻ mạnh cũng chẳng được chết tử tế.
//
大家都知道弱者不得好活, 却不知道强者也不得好死。
Dàjiā dōu zhīdào ruòzhě bùdé hǎo huó, què bù zhīdào qiáng zhě yě bùdé hǎo sǐ.
//
Everyone knows that the weak cannot live well, but they do not know that the strong cannot die well.

Continue ReadingJANUARY 14, 2022

JANUARY 13, 2022

Quan hệ giữa người và người đều bắt đầu từ ngũ quan, dừng ở tam quan.
//
人与人之间关系都是始于五官,止于三观。
Rén yǔ rén zhī jiān guānxì dōu shì shǐ yú wǔguān, zhǐ yú sān guān.
//
The relationship between people starts with the five senses and ends with the three views.

Continue ReadingJANUARY 13, 2022

JANUARY 12, 2022

Ban ngày làm việc, đều vì tồn tại. Nửa đêm tĩnh lặng, một điếu thuốc, một ly rượu, một bộ điện ảnh, vài phần bồi hồi, vài phần dư vị, vài tiếng thở dài, là vì cuộc sống.
//
白天所为,皆是生存。 深夜静谧,一支烟,一杯酒,一部电影, 几分遐想,几分回味,几声叹息,方为生活。
Báitiān suǒ wéi, jiē shì shēngcún. Shēnyè jìngmì, yī zhī yān, yībēi jiǔ, yī bù diànyǐng, jǐ fēn xiáxiǎng, jǐ fēn huíwèi, jǐ shēng tànxí, fāng wéi shēnghuó.
//
What you do during the day is to survive. Quietness in the middle of the night, a cigarette, a glass of wine, a movie, a bit of reverie, a bit of aftertaste, a few sighs, are to live. ​ ​​​

Continue ReadingJANUARY 12, 2022

JANUARY 11, 2022

Bạn không vui vẻ vì bạn không yêu bản thân, và thường tiêu hao bản thân vì người khác.
//
你不快乐是因为你没有好好爱自己,且常常因为别人而消耗着自己。 ​​​
Nǐ bù kuàilè shì yīnwèi nǐ méiyǒu hǎohǎo ài zìjǐ, qiě chángcháng yīnwèi biérén ér xiāohàozhe zìjǐ. ​​
//
You are unhappy because you don’t love yourself well, and you are often consumed by others. ​​​

Continue ReadingJANUARY 11, 2022

JANUARY 10, 2022

Làm một người tử tế, có đủ ích kỷ, và mức độ thờ ơ phù hợp, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều.
//
做个大致善良的人,然后有适可而止的自私,和恰到好处的漠不关心,生活会轻松很多。 ​​​
Zuò gè dàzhì shànliáng de rén, ránhòu yǒu shìkě’érzhǐ de zìsī, hé qià dào hǎo chǔ de mòbùguānxīn, shēnghuó huì qīngsōng hěnduō. ​​​
//
Be a kind person, then with enough selfishness and proper indifference, life will be much easier. ​​​

Continue ReadingJANUARY 10, 2022

JANUARY 9, 2022

Vứt bỏ những thứ “không phải” của bạn, bạn sẽ có được một trái tim hạnh phúc.
//
丢掉这些“不属于”你的东西,你会得到一颗快乐的心。
Diūdiào zhèxiē “bù shǔyú” nǐ de dōngxī, nǐ huì dédào yī kē kuàilè de xīn.
//
Throw away the things that “do not belong” to you, and you will have a happy heart.

Continue ReadingJANUARY 9, 2022

JANUARY 8, 2022

Tất cả niềm vui và tự do đều nhất định phải có một cứ điểm, phải có một hòn đảo ở trong lòng, khi giương buồm xuất phát, biết mình có thể trở về bất kỳ lúc nào, như thế hành trình mới vui vẻ thực sự. Hoá ra, đằng sau tự do cũng phải có một loại ràng buộc không đổi, mới có thể trở thành tự do thực sự.
—— Tịch Mộ Dung
//
所有的欢乐和自由都必须要有一个据点,要有一个岛在心里,在扬帆出发的时候,知道自己随时可以回来,那样的旅程才会有真正的快乐。原来,自由的后面也要有一种不变的依恋,才能成为真正的自由。
——席慕蓉
Suǒyǒu de huānlè he zìyóu dōu bìxū yào yǒuyīgè jùdiǎn, yào yǒu yīgè dǎo zài xīnlǐ, zài yángfān chūfā de shíhòu, zhīdào zìjǐ suíshí kěyǐ huílái, nàyàng de lǚchéng cái huì yǒu zhēnzhèng de kuàilè. Yuánlái, zìyóu de hòumiàn yě yào yǒu yī zhǒng bù biàn de yīliàn, cáinéng chéngwéi zhēnzhèng de zìyóu.
——Xímùróng
//
All joy and freedom must have a stronghold. There must be an island in your heart. When sailing, you know that you can come back at any time. Such a journey will have real happiness. It turns out that there must be a constant attachment behind freedom in order to become true freedom.
——Xi Murong

Continue ReadingJANUARY 8, 2022

JANUARY 7, 2022

Ở một mình là một bài kiểm tra. Nó có thể được sử dụng để phát hiện chiều sâu tâm hồn của một người, đo lường cảm xúc thực sự của một người và liệu người đó có cảm thấy buồn chán với chính mình hay không. Rất khó để một người không hòa hợp với bản thân có được các tương tác xã hội chất lượng cao.
—— Chu Quốc Bình
//
独处是一个检验,用它可以检测出一个人的灵魂的深度,测出一个人的真实感觉,他是否厌烦自己。一个连和自己都相处不好的人,很难有高质量的社会交往。
—— 周国平 ​​​​
Dúchǔ shì yīgè jiǎnyàn, yòng tā kěyǐ jiǎncè chū yīgè rén de línghún de shēndù, cè chū yīgè rén de zhēnshí gǎnjué, tā shìfǒu yànfán zìjǐ. Yīgè lián hé zìjǐ dōu xiāngchǔ bù hǎo de rén, hěn nàn yǒu gāo zhìliàng de shèhuì jiāowǎng.
—— Zhōuguópíng ​​​​
//
Being alone is a test. It can be used to detect the depth of a person’s soul, measure a person’s true feelings, and whether he is bored with himself. It is difficult for a person who doesn’t get along well with himself to have high-quality social interactions.
—— Zhou Guoping ​​​​

Continue ReadingJANUARY 7, 2022

JANUARY 6, 2022

“Văn hóa” có thể được biểu đạt trong bốn câu: tự tu dưỡng từ trong tim; tự ý thức mà không cần nhắc nhở; tự do dựa trên ràng buộc; tử tế vì lợi ích của người khác.
——Lương Hiểu Thanh
//
“文化”可以用四句话表达:植根于内心的修养;无需提醒的自觉;以约束为前提的自由;为别人着想的善良。
——梁晓声 ​​​
“Wénhuà” kěyǐ yòng sì jù huà biǎodá: Zhí gēn yú nèixīn de xiūyǎng; wúxū tíxǐng de zìjué; yǐ yuēshù wèi qiántí de zìyóu; wèi biérén zhuóxiǎng de shànliáng.
——Liángxiǎoshēng ​​​
//
“Culture” can be expressed in four sentences: self-cultivation rooted in the heart; self-consciousness without reminder; freedom based on constraints; kindness for the sake of others.
——Liang Xiaosheng ​​​

Continue ReadingJANUARY 6, 2022