Warm Wishes
|

Warm Wishes

🏮🌕😊 With the full moon, people gather, warm laughter brightens hearts. May you always be joyful, every year filled with peace. The spring breeze carries good wishes, blessings for a long life together. // 月圆人团聚,笑语暖心情。愿君常欢乐,岁岁满安宁。春风传吉语,祝福共长生。 Yuè yuán rén tuánjù, xiàoyǔ nuǎn xīnqíng. Yuàn jūn cháng huānlè, suì suì mǎn ānníng. Chūnfēng chuán jí yǔ, zhùfú…

Lantern Festival Blessings
|

Lantern Festival Blessings

🏮🌕✨ May you be like the bright moon, shining pure and clear upon the universe; like a clear spring, flowing endlessly in the heart. As time passes, may blessings and longevity align with heaven, laughing at the changes of the world and enjoying the prosperity of life. // 愿君如明月,皎洁照乾坤;似清泉,长流不息心。岁月悠悠,福寿与天齐,笑看风云变幻,乐享世间繁华。 Yuàn jūn rú míngyuè, jiǎojié zhào…

Dragon Year Lantern Festival
|

Dragon Year Lantern Festival

🌸🌕🐉 May blessings bloom like flowers, may wholeness shine like the full moon, and may happiness last a lifetime. Wishing you a new year full of beauty and fulfillment, prosperity in the Year of the Dragon! // 花好月圆人长久,祝你新的一年和美圆满,欣欣向“龙”! Huāhǎoyuèyuán rén chángjiǔ, zhù nǐ xīn de yī nián héměi yuánmǎn, xīnxīn xiàng “lóng”! // Hoa hảo…

First Day Of Work
|

First Day Of Work

🌞💼😴 The first day at work, wanting to take leave… Thinking about the salary, forget it, forget it, workers don’t deserve leave. // 上班第一天,想请假………想想工资,算了算了,打工人不配请假。 Shàngbān dì yī tiān, xiǎng qǐngjià………Xiǎng xiǎng gōngzī, suànle suànle, dǎgōng rén bùpèi qǐngjià. // Thượng ban đệ nhất thiên, tưởng thỉnh giả……… Tưởng tưởng công tư, toán liễu toán liễu,…

Phone Ban Penalty
|

Phone Ban Penalty

📱💰🏢 I don’t reply to messages very often, it’s normal at work, taking out my phone is a $200 fine. // 我不回信息很正常,厂里掏手机罚200。 Wǒ bù huí xìnxī hěn zhèngcháng, chǎng lǐ tāo shǒujī fá 200. // Ngã bất hồi tín tức ngận chính thường, hán lý đào thủ cơ phạt 200. // Tôi không trả lời…

Work Life
|

Work Life

😅💼📉 Going to work really can help you climb the social ladder; I’ve already transitioned from the working class to the slave class. // 上班真的能实现阶层跨越,我已经从工人阶层跨越到奴隶阶层了。 Shàngbān zhēn de néng shíxiàn jiēcéng kuàyuè, wǒ yǐjīng cóng gōngrén jiēcéng kuàyuè dào núlì jiēcéngle. // Thượng ban chân đích năng thực hiện giai tằng khóa việt, ngã dĩ…

Positive Thinking
|

Positive Thinking

💰💸🤞 If life is going to hit a wall, I hope it’s a wall of money. // 如果人生要碰壁,我希望是人民币。 Rúguǒ rénshēng yào pèngbì, wǒ xīwàng shì rénmínbì. // Như quả nhân sinh yếu bính bích, ngã hi vọng thị nhân dân tệ. // Nếu cuộc đời tôi phải va vào tường, tôi hy vọng đó sẽ…

Rise Above
|

Rise Above

🚪🌟👣 I hope everyone can step out of their comfort zone and let me in. // 希望大家都能走出舒服圈让我进去。 Xīwàng dàjiā dōu néng zǒuchū shūfú quān ràng wǒ jìnqù. // Hi vọng đại gia đô năng tẩu xuất thư phục quyển nhượng ngã tiến khứ. // Tôi mong mọi người có thể bước ra khỏi vùng an…

God Of Wealth
|

God Of Wealth

💰😌💵 I hope to meet the soft-hearted God of Wealth in the New Year. ​​​ // 新年愿望希望遇到,心软的财神爷。 Xīnnián yuànwàng xīwàng yù dào, xīnruǎn de cáishén yé. // Tân niên nguyện vọng hi vọng ngộ đáo, tâm nhuyễn đích tài thần gia. // Mong ước năm mới của tôi là được gặp Thần Tài nhân từ….