MAY 1, 2021 – 2

Người chứng ngộ lên bờ, còn kẻ chấp mê thì cuốn theo dòng chảy. // རྟོགས་པ་སད་མཁན་ཡར་རྒྱས་དང་། རྨོངས་པ་ཆུ་སྣ་གར་ཁྲིད་འགྲོ། // 悟者上岸, 迷者随波逐流。 … More

What Makes You Grow

What makes you grow is one hope after another without ending in despair. // 让你成长的,是一个又一个的希望和从未终止过的绝望。 Ràng nǐ chéngzhǎng de, shì … More

AUGUST 28, 2019

The reason angels can fly is because they take themselves very lightly. // 天使之所以会飞, 是因为把自己看的很轻。 Tiānshǐ zhī suǒyǐ huì fēi, … More