MAY 1, 2021 – 2

Người chứng ngộ lên bờ, còn kẻ chấp mê thì cuốn theo dòng chảy.
//
རྟོགས་པ་སད་མཁན་ཡར་རྒྱས་དང་། རྨོངས་པ་ཆུ་སྣ་གར་ཁྲིད་འགྲོ།
//
悟者上岸, 迷者随波逐流。
//
The enlightened people go ashore, the lost ones drift with the crowd.
P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Continue ReadingMAY 1, 2021 – 2

JANUARY 9, 2020

Điều khiến bạn trưởng thành, là hy vọng hết lần này đến lần khác mà vẫn không tuyệt vọng.
//
让你成长的,是一个又一个的希望和从未终止过的绝望。
//
What makes you grow is one hope after another without ending in despair.
P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Continue ReadingJANUARY 9, 2020

FEBRUARY 21, 2019

Sơn trung hữu trực thụ, thế thượng vô trực nhân.
Núi rừng còn có cây mọc thẳng, ngay thẳng trên đời chẳng có ai.
//
山中有直樹,世上無直人。
//
There are straight trees in the mountains, there are no straight people in the world.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Continue ReadingFEBRUARY 21, 2019

JULY 3, 2018

Bất kể đường đời gập ghềnh thế nào, chúng ta đều nên vững bước đi lên.
//
无论生活的路有多坎坷,我们都应该好好的走下去。
//
No matter how bumpy the road of life is, we should very well go on.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Continue ReadingJULY 3, 2018