Those Who Keep Their Word
| |

Those Who Keep Their Word

↩️ Now I only like things that respond and those who keep their word. // 现在只喜欢有回应的事和说话算话的人。 Xiànzài zhǐ xǐhuān yǒu huíyīng de shì hé shuōhuà suàn huà de rén. // Hiện tại chích hỉ hoan hữu hồi ứng đích sự hòa thuyết thoại toán thoại đích nhân. // Bây giờ tôi chỉ thích những điều…

JUNE 1, 2020
| |

JUNE 1, 2020

Dễ dàng chính là sống như người lớn, khó khăn là trở về làm trẻ con. // 容易的是活成大人,难的是变回小孩。 Róngyì de shì huó chéng dàrén, nán de shì biàn huí xiǎohái. // It is easy to live as an adult, it is difficult to be back as a kid. P.s.: Picture taken in Hahndorf, South Australia,…

No Escape
| |

No Escape

🌎📦🚫 If this world was a cube, when you don’t want to face it, you can hide in the corners. But the earth is a sphere, so even if you are tired, you cannot hide. // 如果这个世界是一个立方体,当你不想面对它时,你可以躲在角落里。但地球是一个球体,所以即使你累了,你也无法躲藏。 Rúguǒ zhège shìjiè shì yīgè lìfāngtǐ, dāng nǐ bùxiǎng miàn duì tā shí, nǐ kěyǐ duǒ zài jiǎoluò…

MAY 30, 2018
| |

MAY 30, 2018

Đặt bản thân mình quá cao, người khác ngẩng lên nhìn không được. Đặt bản thân mình quá thấp, người khác e rằng đối với bạn không thể tôn trọng. Trên đời vốn dĩ không có ai hoàn mỹ, hà tất phải che giấu khuyết điểm của bản thân. Làm người phải biết, có thể…