UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited
| | | | |

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited

As of June 2023, I’ve been to 21 world heritage sites of the world. However, I can’t find my Halong Bay  photos that I took on 2007-10-22, thanks to the shutdown of WebShots :(. Among these sites, my most fav ones are in Sichuan, China. I so love nature there. I always wish to revisit…

Keep Moving Forward
| |

Keep Moving Forward

👀🚶‍♀️ Never look back unless you are planning to go that way. (Henry David Thoreau) // 永远不要回头看,除非你想往回走。 Yǒngyuǎn bùyào huítóu kàn, chúfēi nǐ xiǎng wǎng huí zǒu. // Vĩnh viễn bất yếu hồi đầu khán, trừ phi nhĩ tưởng vãng hồi tẩu. // Đừng bao giờ quay đầu lại trừ phi bạn định đi theo…