JULY 13, 2015

Never look back unless you are planning to go that way. (Henry David Thoreau) // 永远不要回头看,除非你想往回走。 Yǒngyuǎn bùyào huítóu kàn, … More