Phrase Of The Day: Go-To

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: regularly or repeatedly chosen or employed for reliably good results.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: được chọn hoặc tuyển dụng thường xuyên hoặc nhiều lần để có kết quả tốt một cách đáng tin cậy.

Ví dụ:
1.
While mozzarella may be the go-to cheese for pizza, … blue cheese … can also be great.
//
Trong khi mozzarella có thể là pho mát quen dùng để làm bánh pizza, thì… pho mát xanh… cũng có thể rất tuyệt.

2.
Every Friends character has their go-to winter look — Are you a Joey or a Phoebe?
//
Mỗi nhân vật trong Friends đều có vẻ ngoài mùa đông quen dùng – Bạn là Joey hay Phoebe?

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *