Nanpu Bridge

📍 Nanpu Bridge, Shanghai, China P.s.: Picture taken in Shanghai, China in 2019.

APRIL 5, 2022

Buồn là mình em mỗi khi đêm còn vương nắng Hoa nắng tôi theo ngày cuốn trôi (Hoa nắng tôi … More

SEPTEMBER 21, 2020

Don’t think of others too badly, or think of others too well. They all are normal people. // 不要把别人想得太坏,也不要把别人想得太好,都是凡人。 Bùyào … More