No Connection
|

No Connection

🚶‍♂️🚶‍♀️🌇 Our relationship is like Shanghai’s Nanjing Road and Nanjing’s Shanghai Road. It may sound similar and intimate, but in reality, it has no connection at all. // 我们之间的关系,就好似上海的南京路和南京的上海路,听起来相似又亲密,实际上,毫无关系。 Wǒmen zhī jiān de guānxì, jiù hǎosì shànghǎi de nánjīng lù hé nánjīng de shànghǎi lù, tīng qǐlái xiāngsì yòu qīnmì, shíjì shang, háo wú guānxì….

Human Nature
| |

Human Nature

🤷‍♂️🌟 Don’t think of others too badly, or think of others too well. They all are normal people. // 不要把别人想得太坏,也不要把别人想得太好,都是凡人。 Bùyào bǎ biérén xiǎng dé tài huài, yě bùyào bǎ biérén xiǎng dé tài hǎo, dōu shì fánrén. // Bất yếu bả biệt nhân tưởng đắc thái phôi, dã bất yếu bả biệt nhân tưởng…

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền
| | |

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền

Cộng tác viên gửi bài này do nhà nghiên cứu Dương Danh Dy sưu tầm và trích giới thiệu từ tư liệu Trung Quốc. Chúng tôi ghi chú thêm các địa danh và xin chuyển đến bạn đọc. (Mình sửa lỗi chính tả và typing). 1. Người Hà Nam Tỉnh Hà Nam là cái nôi…

Own Hero
| |

Own Hero

💥💪🌧️In the future, I will only be my own hero, and no longer desire others to shelter from the wind and rain. // 以后只做自己的英雄,不再渴望别人遮风挡雨。 Yǐhòu zhǐ zuò zìjǐ de yīngxióng, bù zài kěwàng biérén zhē fēngdǎng yǔ. // Dĩ hậu chích tố tự kỷ đích anh hùng, bất tái khát vọng biệt nhân già phong…