Rain Showers
|

Rain Showers

🌧️🌸😢 Rain showers at noon, rain showers at noon, Like tears not passing through the hilltops. Spring flowers fall, spring flowers fall, Falling endlessly without reaching summer. // Mưa ban trưa mưa ban trưa, như nước mắt không qua ngọn đồi Hoa xuân rơi hoa xuân rơi, rơi rơi mãi không qua mùa hè (Mưa…

Favorite Season
| |

Favorite Season

🍂🚶‍♀️💞 Does everyone prefer the season in which they were born? I like autumn. Happiness is to walk with you to the end of yellow leaves, and this road can be endless. // 是否每个人也会偏爱自己出生的那个季节?我喜欢秋天。幸福是可以和你散步到黄叶飘飞的尽头,而这条路一直走不完。​ Shìfǒu měi gèrén yě huì piān’ài zìjǐ chūshēng dì nàgè jìjié? Wǒ xǐhuān qiūtiān. Xìngfú shì kěyǐ hé nǐ sànbù dào…

Time Machine
| |

Time Machine

✈️⏳💕 There are people who you can meet by taking a plane, and there are people who you need a time machine to meet. // 有的人坐飞机就能见面,有的人需要坐时光机才能相见。 Yǒu de rén zuò fēijī jiù néng jiànmiàn, yǒu de rén xūyào zuò shíguāng jī cáinéng xiāng jiàn. // Hữu đích nhân tọa phi cơ tựu năng kiến diện,…

Anhui – Zhejiang – Shanghai 2019, Day 6: Yanguan Ancient Town, Xidi Ancient Village And Flying Home
|

Anhui – Zhejiang – Shanghai 2019, Day 6: Yanguan Ancient Town, Xidi Ancient Village And Flying Home

Before leaving Haining, Jiaxing, we dropped by a place called Yanguan Old Town. It was raining a bit while I walked through some old houses, the Qiantang River Dam, Jin Young’s college, the former residence of Wang Guowei. Most doors were closed, and there were only a few tourists here. It was a pity. I…