Time Insight
| |

Time Insight

⌛⏳👁️ Time may not prove many things, but it can certainly see through many things. // 时间不一定能证明很多东西,但是一定能看透很多东西。 Shíjiān bù yīdìng néng zhèngmíng hěnduō dōngxī, dànshì yīdìng néng kàntòu hěnduō dōngxī. // Thì gian bất nhất định năng chứng minh ngận đa đông tây, đãn thị nhất định năng khán thấu ngận đa đông tây. //…

Nature Wisdom
| |

Nature Wisdom

🌊🏔️❄️ Water is inherently tranquil, but its surface ripples in the wind. Mountains remain timeless, but snow crowns the white hair. // 水本无忧,因风皱面,山原不老,为雪白头。 Shuǐ běn wú yōu, yīn fēng zhòu miàn, shānyuán bùlǎo, wèi xuě báitóu. // Thủy bản vô ưu, nhân phong trứu diện, sơn nguyên bất lão, vi tuyết bạch đầu. // Nước…

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 2: Dujiangyan And Mt. Qingcheng
|

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 2: Dujiangyan And Mt. Qingcheng

We woke quite early this morning, then waited for the tour bus. But then a small van took us to another place where it started raining. The Chinese guy didn’t speak English so it was hard to understand about the Dujiangyan and Mt. Qingcheng history. And he tried to get more money from us. Turned…

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited
| | | | |

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited

As of June 2023, I’ve been to 21 world heritage sites of the world. However, I can’t find my Halong Bay  photos that I took on 2007-10-22, thanks to the shutdown of WebShots :(. Among these sites, my most fav ones are in Sichuan, China. I so love nature there. I always wish to revisit…