Time Passes

Time Passes

🕰️💭 Now I understand “old days” Are the things just passed. // 现在我明白了”过去”这个词的意思 就是那些,刚刚过去的东西。 Xiànzài wǒ míngbáile”guòqù”zhège cí de yìsi Jiùshì nàxiē, gānggāng guòqù de dōngxī. // Hiện tại ngã minh bạch liễu” quá khứ” giá cá từ đích ý tư Tựu thị na ta, cương cương quá khứ đích đông tây. // Bây giờ…

Love And Hate

Love And Hate

💔💬 Love each other and ask, hate each other and scold. // 相爱重问,相恨重骂。 Xiāng’ài zhòng wèn, xiāng hèn zhòng mà. // Tương ái trọng vấn, tương hận trọng mạ. // Yêu nhau nặng tiếng hỏi han, ghét nhau nặng những lời chan chứa buồn. (Nguyễn Vĩnh Tiến) — Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known…

Journey Of Self

Journey Of Self

🚶‍♂️💭🌟 Or should I just leave? The dream that I didn’t chase Maybe would come back. // 还是我走了 梦想不追逐 也许又回来。 Háishì wǒ zǒule Mèngxiǎng bù zhuīzhú Yěxǔ yòu huílái. // Hoàn thị ngã tẩu liễu Mộng tưởng bất truy trục Dã hứa hựu hồi lai. // Hay là mình bỏ cả đi?! Giấc mơ chẳng…

Time Passes By
| |

Time Passes By

🌊🚶‍♂️🕰️ Unrestrained life, Ripples lightly. Blossoming waves, All become smooth. Calm as water, Laugh at a time. Strolling on filed, The life is clean. Years are quiet, The life is clear. // 潇潇人生, 轻泛涟漪。 朵朵浪花, 终归波平。 淡然若水, 浅笑时光。 陌上漫步, 清墨一世。 岁月静好, 清浅一生。 Xiāoxiāo rénshēng, Qīng fàn liányī. Duǒ duǒ lànghuā, Zhōngguī bōpíng. Dànrán ruòshuǐ, Qiǎn…

Perseverance
| |

Perseverance

🌹🌟 #LifeMoments #Passion #Perseverance Be persistent all your life, Wait for a full bloom; Stick to it all your life, Wait for a prosperous time. Even as the years go by, Even if the world is vicissitudes, Pour out your blood Just for The enchanting moment of life. // 倾一世执着, 等一次怒放; 倾一生坚守, 等一次繁华。 哪怕岁月蹉跎, 哪怕世事沧桑,…

Bài Hát Màu Trắng
|

Bài Hát Màu Trắng

Một cuộc đời mơ cuộc đời khác Những bông hoa lê cuối xuân rung động chờ trăng lên Một cuộc đời giống cuộc đời khác Cánh đồng hoa kiều mạch trong đêm hè chờ trăng lên Một cuộc đời chôn cuộc đời khác Mùa đông những bông tuyết rơi xối xả hôm qua chờ trăng…

Farewells
|

Farewells

🌍👋😔 Few joys on this earthly plane, Many goodbyes on life’s long lane. // 人间欢乐少, 陌上别离多。 Rénjiān huānlè shǎo, Mò shàng biélí duō. // Nhân gian hoan lạc thiểu, Mạch thượng biệt ly đa. // Đời người vui chơi được mấy, Trên đường bao cuộc chia ly. P.s.: Picture taken in Maerkang (Barkam), Ngawa (Aba)…

Pursue Aspirations

Pursue Aspirations

💭🌟💰 In life, it is important to pursue one’s aspirations; what’s the use of pursuing wealth and status. // 人生贵适志, 须富贵何为。 Rénshēng guì shì zhì, Xū fùguì hé wèi. // Nhân sinh quý thích chí, Tu phú quý hà vi. // Đời người cốt thỏa chí, Giàu sang mà làm gì.