Loving Yourself
| |

Loving Yourself

❤️ Loving yourself is the beginning of a lifelong romance. // 爱自己是终身浪漫的开始。 Ài zìjǐ shì zhōngshēn làngmàn de kāishǐ. ​ ​ // Ái tự kỷ thị chung thân lãng mạn đích khai thủy. ​ // Yêu chính mình là khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn cả đời. ​ P.s.: Picture taken in Avatar…

Mind Your Own Business
| |

Mind Your Own Business

🤷‍♂️💭 Your life is like chicken feathers scattering all over the ground, you still have time to bother about others’ businesses. // 自己的生活一地鸡毛, 还整天议论操心别人。 Zìjǐ de shēnghuó yī dì jīmáo, hái zhěng tiān yìlùn cāoxīn biérén. // Tự kỷ đích sinh hoạt nhất địa kê mao, hoàn chỉnh thiên nghị luận thao tâm biệt nhân….

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền
| | |

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền

Cộng tác viên gửi bài này do nhà nghiên cứu Dương Danh Dy sưu tầm và trích giới thiệu từ tư liệu Trung Quốc. Chúng tôi ghi chú thêm các địa danh và xin chuyển đến bạn đọc. (Mình sửa lỗi chính tả và typing). 1. Người Hà Nam Tỉnh Hà Nam là cái nôi…

Observation
| |

Observation

📖🌍🌆 In a quiet location, go and watch the lively world. // 在一个安静的位置上,去看世界的热闹。 Zài yīgè ānjìng de wèizhì shàng, qù kàn shìjiè de rènào. // Tại nhất cá an tĩnh đích vị trí thượng, khứ khán thế giới đích nhiệt nháo. // Ở một vị trí yên tĩnh, hãy đi và ngắm nhìn thế giới…