Phrase Of The Day: Sunday Driver

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: a person who drives slowly and leisurely or overcautiously.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: một người lái xe chậm rãi và nhàn nhã hoặc thận trọng.

Ví dụ:
1.
Get out of the way, you Sunday driver.
//
Tránh ra, cái người chậm chập kia.

2.
The digital world we live in was created and populated for Sunday drivers.
//
Thế giới kỹ thuật số mà chúng ta đang sống được tạo ra và dành cho những người chậm chạp.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *