New Experiences
| |

New Experiences

🚌🚏😲 Sometimes life needs a little change, like riding a bus in an unfamiliar city, and every stop is a surprise. ​ // 有时候人生需要一点变化,好像在陌生的城市坐陌生的公车,每一站都是惊喜。 ​​​​ Yǒu shíhòu rénshēng xūyào yīdiǎn biànhuà, hǎoxiàng zài mòshēng de chéngshì zuò mòshēng de gōngchē, měi yí zhàn dōu shì jīngxǐ. ​​​​ // Hữu thì hậu nhân sinh nhu yếu…

Constant Fate
| |

Constant Fate

💔🌪️🔒 The human heart is ever-changing, while fate remains constant. // 千变万化的是人心,纹丝不动的是命运。 ​​​​ Qiānbiànwànhuà de shì rénxīn, wénsībùdòng de shì mìngyùn. ​​​​ // Thiên biến vạn hóa đích thị nhân tâm, văn ti bất động đích thị mệnh vận.​ // Thay đổi là con người, bất động là số phận. ​​​​ P.s.: Picture taken in…

Positive Shift
| | |

Positive Shift

⌛🌪️🌈 10 years ago, we made a fuss over little things; 10 years later, we look at serious problems with disdain. // 十年前,我们一点小事就搞得惊天动地;十年后,再严重的事我们也能表现的风轻云淡。 Shí nián qián, wǒmen yīdiǎn xiǎoshì jiù gǎo dé jīngtiāndòngdì; shí nián hòu, zài yánzhòng de shì wǒmen yě néng biǎoxiàn de fēng qīng yún dàn. // Thập niên tiền, ngã môn…

Good Wishes
| |

Good Wishes

☁️🌤️😊 Sending you a piece of blue sky and white clouds, wishing you a good mood every day. // 送你一片蓝天白云,愿你每天都有好心情。 Sòng nǐ yīpiàn lántiān báiyún, yuàn nǐ měitiān dū yǒu hǎo xīnqíng. // Tống nhĩ nhất phiến lam thiên bạch vân, nguyện nhĩ mỗi thiên đô hữu hảo tâm tình. // Tặng bạn một bầu…

Heartbroken
| | |

Heartbroken

💔😢 When I think of you Just let me sink into the night Goodbye baby! // 当我想起你 就让我沉入黑夜 Baby До свидания! Dāng wǒ xiǎngqǐ nǐ Jiù ràng wǒ chén rù hēiyè Baby Do svidaniâ! // Đương ngã tưởng khởi nhĩ Tựu nhượng ngã trầm nhập hắc dạ // Khi em nghĩ về anh Hãy để…

Life Is Short
| |

Life Is Short

⏳🤔🙅‍♂️ Although I never believed in the so-called “high mountains and long rivers” Life is bitter and brief, why bother clinging to memories? // 虽然从不相信所谓山高水长 人生苦短何必念念不忘 Suīrán cóng bù xiāngxìn suǒwèi shāngāo shuǐ cháng Rénshēng kǔ duǎn hébì niànniànbùwàng // Tuy nhiên tòng bất tương tín sở vị sơn cao thủy trường Nhân sinh khổ…