MARCH 6, 2021

Thay đổi là con người, bất động là số phận. ​​​​ // 千变万化的是人心,纹丝不动的是命运。 ​​​​ Qiānbiànwànhuà de shì rénxīn, wénsībùdòng de … More

OCTOBER 5, 2018

Tặng bạn một bầu trời xanh mây trắng, mong bạn mỗi ngày đều có tâm trạng tốt. // 送你一片蓝天白云,愿你每天都有好心情。 // … More

JULY 22, 2018

When I think of you Just let me sink into the night Goodbye baby! // 当我想起你 就让我沉入黑夜 Baby До свидания! … More