MARCH 6, 2021

Thay đổi là con người, bất động là số phận. ​​​​ // 千变万化的是人心,纹丝不动的是命运。 ​​​​ Qiānbiànwànhuà de shì rénxīn, wénsībùdòng de … More

OCTOBER 5, 2018

Send you a blue sky and white clouds, may you have a good mood every day. // 送你一片蓝天白云,愿你每天都有好心情。 Sòng nǐ … More

JULY 22, 2018

When I think of you Just let me sink into the night Goodbye baby! // 当我想起你 就让我沉入黑夜 Baby До свидания! … More