SEPTEMBER 1, 2020

Hot water can’t cure all diseases, and love words will not last a lifetime. // 热水治不了百病,情话过不了一生。 Rè shuǐ zhì bùliǎo … More

FEBRUARY 19, 2020

Đó chính là điểm đặc biệt của việc dung hòa với thiên nhiên, bạn luôn luôn lớn lên. // 那就是与野性合一的事情,你总是在长大。 … More