No If, No Later
| |

No If, No Later

❣️ If there is no if, then there is no later. Whether you are still you, whether I am still me. // 如果没有如果,后来没有后来 你是否还是你,我是否还是我。 Rúguǒ méiyǒu rúguǒ, hòulái méiyǒu hòulái Nǐ shìfǒu háishì nǐ, wǒ shìfǒu háishì wǒ. // Như quả một hữu như quả, hậu lai một hữu hậu lai Nhĩ thị phủ hoàn…

Growing Up Realities
| |

Growing Up Realities

👶😢🍭 The world is so cruel to every child. When you grow up, you can’t get candy just by crying. // 这个世界对每一个小孩都那么残忍,长大了并不是哭着就能要到糖果。 Zhège shìjiè duì měi yīgè xiǎohái dōu nàme cánrěn, zhǎng dàle bìng bùshì kūzhe jiù néng yào dào tángguǒ. // Giá cá thế giới đối mỗi nhất cá tiểu hài đô na yêu…

Short Lived Words
| |

Short Lived Words

🔥💧❤️ Hot water can’t cure all diseases, and love words will not last a lifetime. // 热水治不了百病,情话过不了一生。 Rè shuǐ zhì bùliǎo bǎi bìng, qínghuàguò bùliǎo yīshēng. // Nhiệt thủy trị bất liễu bách bệnh, tình thoại quá bất liễu nhất sinh. // Nước nóng không thể trị bách bệnh, lời tâm tình không tồn tại…

New Beginnings
| |

New Beginnings

🌟🌻🌸🌈 May all of your helplessness and regrets in the first half of the year can be turned into harvest and satisfaction in the second half. // 祝愿大家上半年所有的无奈和遗憾都能化作下半年的收获和满足。 Zhùyuàn dàjiā shàng bànnián suǒyǒu de wúnài hé yíhàn dōu néng huà zuò xià bànnián de shōuhuò hé mǎnzú. // Chúc nguyện đại gia thượng bán niên…

World Poetry Day
|

World Poetry Day

Thong thả một năm mười hai tháng, gặp thời bình trị được làm người; Ngao du ba vạn sáu ngàn ngày, tới cõi tràng sinh càng dõi mạch. Dù ai cười thơ thẩn ngẩn ngơ; Thì ta cũng ngô nghê ngốc nghếch. (Tịnh cư ninh thể phú – Nguyễn Hãng) P.s.: Picture taken in Ruoergai,…

Being One With The Wild
| |

Being One With The Wild

That’s the thing about being one with the wild, you’re always growing. // 那就是与野性合一的事情,你总是在长大。 Nà jiùshì yǔ yěxìng hé yī de shìqíng, nǐ zǒng shì zài zhǎng dà. // Giá tựu thị dữ dã ngoại dung vi nhất thể đích sự tình, nhĩ tổng thị tại thành trường. // Đó chính là điểm đặc biệt…