Phrase Of The Day: Hit Too Close To Home

Phrase Of The Day: Hit Too Close To Home

Định nghĩa: In Wiktionary: to be relatable in a negative way; to cause negative emotions by being similar or reminding; to be uncomfortably alike one’s personal negative experiences. // Trong Wiktionary: có thể liên quan theo cách tiêu cực; gây ra cảm xúc tiêu cực bằng cách tương tự hoặc nhắc nhở; khó chịu như…

Phrase Of The Day: Hamster Wheel

Phrase Of The Day: Hamster Wheel

Định nghĩa: In Cambridge dictionary: an activity that involves someone being busy all the time but never achieving anything important or reaching the end of a task. // Trong từ điển Cambridge: một hoạt động liên quan đến việc ai đó luôn bận rộn nhưng không bao giờ đạt được bất cứ điều gì quan…

Phrase Of The Day: Monkey Mind

Phrase Of The Day: Monkey Mind

Định nghĩa: In Wikipedia: a Buddhist term meaning unsettled; restless; capricious; whimsical; fanciful; inconstant; confused; indecisive; uncontrollable. // Trong Wikipedia: một thuật ngữ Phật giáo có nghĩa là bất an; bồn chồn; thất thường; hay thay đổi; huyền ảo; mâu thuẫn; bối rối; thiếu quyết đoán; không kiểm soát được. Ví dụ: 1. How do…

Phrase Of The Day: Get On/Along Famously

Phrase Of The Day: Get On/Along Famously

Định nghĩa: In The Free Dictionary: to have an exceptionally good relationship (with someone); to get along very well. // Trong The Free Dictionary: có một mối quan hệ đặc biệt tốt (với ai đó); hòa hợp với nhau rất tốt. Ví dụ: 1. I’m glad you finally got to meet my brother—I knew you…

Phrase Of The Day: Click With Someone

Phrase Of The Day: Click With Someone

Định nghĩa: In The Free Dictionary: to have a positive connection or friendly rapport with one, often quickly. // Trong The Free Dictionary: có một kết nối tích cực hoặc mối quan hệ thân thiện với một người, thường là nhanh chóng. Ví dụ: 1. I just don’t click with those people—I doubt we have…

Phrase Of The Day: On The Same Page

Phrase Of The Day: On The Same Page

Định nghĩa: In Merriam-Webster dictionary: agreeing about something (such as how things should be done). // Trong từ điển Merriam-Webster: đồng ý về điều gì đó (chẳng hạn như cách mọi thứ nên được thực hiện). Ví dụ: 1. What if you worked on getting everyone on the same page, inspiring a shared vision and…