JULY 26, 2020

Cuộc sống của mình lông gà đầy đất, còn cả ngày bàn luận quan tâm người khác. // 自己的生活一地鸡毛, 还整天议论操心别人。 … More

MAY 19, 2019

Tâm nhược bất động, phong hựu nại hà, Nhĩ nhược bất thương, tuế nguyệt vô dạng. // 心若不动,风又奈何, 你若不伤,岁月无恙。 Xīn … More