Mind Your Own Business
| |

Mind Your Own Business

🤷‍♂️💭 Your life is like chicken feathers scattering all over the ground, you still have time to bother about others’ businesses. // 自己的生活一地鸡毛, 还整天议论操心别人。 Zìjǐ de shēnghuó yī dì jīmáo, hái zhěng tiān yìlùn cāoxīn biérén. // Tự kỷ đích sinh hoạt nhất địa kê mao, hoàn chỉnh thiên nghị luận thao tâm biệt nhân….

Inner Rain
| |

Inner Rain

☔💔🏜️ I once wanted to hold an umbrella to prevent getting wet. Unfortunately, later I realized that a drizzle was always in my heart. Although the clothes are dry, the soul is also dried out, and there is nothing to do about it. // 我曾经想撑一把雨伞,以防止雨淋湿。 不幸的是,后来我意识到,小雨一直在我心中。 尽管衣服是干的,灵魂仍然是干的,没有办法干。 Wǒ céngjīng xiǎng chēng yī bǎ yǔsǎn, yǐ…

Fu Zhuan Brick Tea (Anhua Dark Tea) In Hunan
|

Fu Zhuan Brick Tea (Anhua Dark Tea) In Hunan

Mình không tính mua trà trước ngày cuối cùng hoặc ngày nào đó được đi siêu thị, nhưng nhờ bạn đồng hành ghé vô mà mình quyết định mua luôn ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, gần Hồng Kiều. Một phần nữa nhờ cách thức quảng cáo trà độc quá đi, cưa như cưa khúc gỗ…

Hunan – Hubei, Day 4: Fenghuang Old Town And Changde
| |

Hunan – Hubei, Day 4: Fenghuang Old Town And Changde

What I feared the most was the weather as forecast. It rained in the morning again today, and my exploration of Fenghuang Old Town was disrupted somehow. Because I wore the Thai flip flop, I walked slowly and slipped when I got off a boat. I borrowed an umbrella because my jacket wasn’t completely waterproof….