What is HSK? 

It is the abbreviation of the first letter of the Chinese pinyin hàn yǔ shuǐ pínɡ kǎo shì (汉语水平考试) for the Chinese proficiency test. HSK is a language test specially designed for non-native Chinese speakers. It is one of the second or foreign language proficiency tests similar to the English “TOEFL” test. It is currently the most influential Chinese test in the world.

What is the role of HSK score? HSK scores are a passport to study in China and an important means of applying for scholarships to study abroad. They are also an important basis for many government departments and enterprises to recruit employees. Of course, if it is not for studying abroad or working, HSK scores are also an important manifestation of Chinese language learners’ Chinese ability.

In March 2021, after the examination and approval of the State Language Commission’s Language Specifications and Standards Examination Committee, the “International Chinese Language Education Chinese Proficiency Standards” was released, which will be officially implemented as the State Language Commission’s language specification from July 1, 2021. That is to say, the era of HSK3.0 has arrived.

When I searched for HSK 1-9 of HSK 3.0 vocabulary list, I ended up with so many links to click in order to download PDF files, or the vocabulary was listed sporadically.

Don’t waste your time no more, here it is, all in one single page:

HSK 1-9 Vocabulary List

HSK 1 Vocabulary:

1. 爱
2. 爱好
3. 八
4. 爸爸|爸
5. 吧
6. 白(形)
7. 白天
8. 百
9. 班
10. 半
11. 半年
12. 半天
13. 帮
14. 帮忙
15. 包
16. 包子
17. 杯
18. 杯子
19. 北
20. 北边
21. 北京
22. 本(量)
23. 本子
24. 比
25. 别(副)
26. 别的
27. 别人
28. 病
29. 病人
30. 不大
31. 不对
32. 不客气
33. 不用
34. 不
35. 菜
36. 茶
37. 差
38. 常
39. 常常
40. 唱
41. 唱歌
42. 车
43. 车票
44. 车上
45. 车站
46. 吃
47. 吃饭
48. 出
49. 出来
50. 出去
51. 穿
52. 床
53. 次(量)
54. 从
55. 错
56. 打(动)
57. 打车
58. 打电话
59. 打开
60. 打球
61. 大
62. 大学
63. 大学生
64. 到
65. 得到
66. 地
67. 的
68. 等(动)
69. 地
70. 地点
71. 地方
72. 地上
73. 地图
74. 弟弟|弟
75. 第(第二)
76. 点
77. 电
78. 电话
79. 电脑
80. 电视
81. 电视机
82. 电影
83. 电影院
84. 东
85. 东边
86. 东西
87. 动
88. 动作
89. 都
90. 读
91. 读书
92. 对(形)
93. 对不起
94. 多(形、代)
95. 多少
96. 饿
97. 儿子
98. 二
99. 饭
100. 饭店
101. 房间
102. 房子
103. 放
104. 放假
105. 放学
106. 飞
107. 飞机
108. 非常
109. 分(名、量)
110. 风
111. 干
112. 干净
113. 干
114. 干什么
115. 高
116. 高兴
117. 告诉
118. 哥哥|哥
119. 歌
120. 个
121. 给
122. 跟
123. 工人
124. 工作
125. 关(动)
126. 关上
127. 贵
128. 国
129. 国家
130. 国外
131. 过
132. 还
133. 还是
134. 还有
135. 孩子
136. 汉语
137. 汉字
138. 好(形)
139. 好吃
140. 好看
141. 好听
142. 好玩儿
143. 号
144. 喝
145. 和
146. 很
147. 后
148. 后边
149. 后天
150. 花(名)
151. 话
152. 坏
153. 还
154. 回(动)
155. 回答
156. 回到
157. 回家
158. 回来
159. 回去
160. 会(动)
161. 火车
162. 机场
163. 机票
164. 鸡蛋
165. 几
166. 记
167. 记得
168. 记住
169. 家
170. 家里
171. 家人
172. 间
173. 见
174. 见面
175. 教
176. 叫(动)
177. 教学楼
178. 姐姐姐
179. 介绍
180. 今年
181. 今天
182. 进
183. 进来
184. 进去
185. 九
186. 就
187. 觉得
188. 开
189. 开车
190. 开会
191. 开玩笑
192. 看
193. 看病
194. 看到
195. 看见
196. 考
197. 考试
198. 渴
199. 课
200. 课本
201. 课文
202. 口
203. 块
204. 快
205. 来
206. 来到
207. 老(形)
208. 老人
209. 老师
210. 了
211. 累
212. 冷
213. 里
214. 里边
215. 两(数)
216. 零|〇
217. 六
218. 楼
219. 楼上
220. 楼下
221. 路
222. 路口
223. 路上
224. 妈妈|妈
225. 马路
226. 马上
227. 吗
228. 买
229. 慢
230. 忙
231. 毛(量)
232. 没
233. 没关系
234. 没什么
235. 没事儿
236. 没有
237. 妹妹恹
238. 门
239. 门口
240. 门票
241. 们(朋友们)
242. 米饭
243. 面包
244. 面条儿
245. 名字
246. 明白
247. 明年
248. 明天
249. 拿
250. 哪
251. 哪里
252. 哪儿
253. 哪些
254. 那(代)
255. 那边
256. 那里
257. 那儿
258. 那些
259. 奶
260. 奶奶
261. 男
262. 男孩儿
263. 男朋友
264. 男人
265. 男生
266. 南
267. 南边
268. 难
269. 呢
270. 能
271. 你
272. 你们
273. 年
274. 您
275. 牛奶
276. 女
277. 女儿
278. 女孩儿
279. 女朋友
280. 女人
281. 女生
282. 旁边
283. 跑
284. 朋友
285. 票
286. 七
287. 起
288. 起床
289. 起涞
290. 汽车
291. 前
292. 前边
293. 前天
294. 钱
295. 钱包
296. 请
297. 请假
298. 请进
299. 请问
300. 请坐
301. 球
302. 去
303. 去年
304. 热
305. 人
306. 认识
307. 认真
308. 日
309. 日期
310. 肉
311. 三
312. 山
313. 商场
314. 商店
315. 上
316. 上班
317. 上边
318. 上车
319. 上次
320. 上课
321. 上网
322. 上午
323. 上学
324. 少
325. 谁
326. 身上
327. 身体
328. 什么
329. 生病
330. 生气
331. 生日
332. 十
333. 时候
334. 时间
335. 事
336. 试
337. 是
338. 是不是
339. 手
340. 手机
341. 书
342. 书包
343. 书店
344. 树
345. 水
346. 水果
347. 睡
348. 睡觉
349. 说
350. 说话
351. 四
352. 送
353. 岁
354. 他
355. 他们
356. 她
357. 她们
358. 太
359. 天
360. 天气
361. 听
362. 听到
363. 听见
364. 听写
365. 同学
366. 图书馆
367. 外
368. 外边
369. 外国
370. 外语
371. 玩儿
372. 晚
373. 晚饭
374. 晚上
375. 网上
376. 网友
377. 忘
378. 忘记
379. 问
380. 我
381. 我们
382. 五
383. 午饭
384. 西
385. 西边
386. 洗
387. 洗手间
388. 喜欢
389. 下(名、动)
390. 下班
391. 下边
392. 下车
393. 下次
394. 下课
395. 下午
396. 下雨
397. 先
398. 先生
399. 现在
400. 想
401. 小
402. 小孩儿
403. 小姐
404. 小朋友
405. 小时
406. 小学
407. 小学生
408. 笑
409. 写
410. 谢谢
411. 新
412. 新年
413. 星期
414. 星期日
415. 星期天
416. 行
417. 休息
418. 学
419. 学生
420. 学习
421. 学校
422. 学院
423. 要(动)
424. 爷爷
425. 也
426. 页
427. 一
428. 衣服
429. 医生
430. 医院
431. 一半
432. 一刽儿
433. 一块儿
434. 一下儿
435. 一样
436. 一边
437. 一点儿
438. 一起
439. 一些
440. 用
441. 有
442. 有的
443. 有名
444. 有时候|有时
445. 有(一)些
446. 有用
447. 右
448. 右边
449. 雨
450. 元
451. 远
452. 月
453. 再
454. 再见
455. 在
456. 在家
457. 早
458. 早饭
459. 早上
460. 怎么
461. 站(名)
462. 找
463. 找到
464. 这
465. 这边
466. 这里
467. 这儿
468. 这些
469. 着
470. 真
471. 真的
472. 正(副)
473. 正在
474. 知道
475. 知识
476. 中
477. 中国
478. 中间
479. 中文
480. 中午
481. 中学
482. 中学生
483. 重
484. 重要
485. 住
486. 准备
487. 桌子
488. 字
489. 子(桌子)
490. 走
491. 走路
492. 最
493. 最好
494. 最后
495. 昨天
496. 左
497. 左边
498. 坐
499. 坐下
500. 做

This HSK vocabulary list is comprised by NgocNga.net

HSK 2 Vocabulary:

1. 啊
2. 爱情
3. 爱人
4. 安静
5. 安全
6. 白色
7. 班长
8. 办
9. 办法
10. 办公室
11. 半夜
12. 帮助
13. 饱
14. 报名
15. 报纸
16. 北方
17. 背(动)
18. 比如
19. 比如说
20. 笔
21. 笔记
22. 笔记本
23. 必须
24. 边
25. 变
26. 变成
27. 遍
28. 表
29. 示
30. 不错
31. 不但
32. 不够
33. 不过
34. 不太
35. 不要
36. 不好意思
37. 不久
38. 不满
39. 不如
40. 不少
41. 不同
42. 不行
43. 不一定
44. 不一会儿
45. 部分
46. 才(副)
47. 菜单
48. 参观
49. 参加
50. 草
51. 草地
52. 层
53. 查
54. 差不多
55. 长
56. 常见
57. 常用
58. 场
59. 超过
60. 超市
61. 车辆
62. 称1(动)
63. 成(动)
64. 成绩
65. 成为
66. 重复
67. 重新
68. 出发
69. 出国
70. 出口(名)
71. 出门
72. 出生
73. 出现
74. 出院
75. 出租
76. 出租车
77. 船
78. 吹
79. 春节
80. 春天
81. 词
82. 词典
83. 词语
84. 从小
85. 答应
86. 打工
87. 打算
88. 打印
89. 大部分
90. 大大
91. 大多数
92. 大海
93. 大家
94. 大量
95. 大门
96. 大人
97. 大声
98. 大小
99. 大衣
100. 大自然
101. 带
102. 带来
103. 单位
104. 但
105. 但是
106. 蛋
107. 当
108. 当时
109. 倒
110. 到处
111. 倒
112. 道
113. 道理
114. 道路
115. 得
116. 得出
117. 的话
118. 得
119. 灯
120. 等(助、名)
121. 等到
122. 等于
123. 低
124. 地球
125. 地铁
126. 地铁站
127. 点头
128. 店
129. 掉
130. 东北
131. 东方
132. 东南
133. 冬天
134. 懂
135. 懂得
136. 动物
137. 动物园
138. 读音
139. 度
140. 短
141. 短信
142. 段
143. 队
144. 队长
145. 对(介、动)
146. 对话
147. 对面
148. 多(副)
149. 多久
150. 多么
151. 多数
152. 多云
153. 而且
154. 发
155. 发现
156. 饭馆
157. 方便
158. 方便面
159. 方法
160. 方面
161. 方向
162. 放下
163. 放心
164. 分(动)
165. 分开
166. 分数
167. 分钟
168. 份
169. 封(量)
170. 服务
171. 复习
172. 该(动)
173. 改
174. 改变
175. 干杯
176. 感到
177. 感动
178. 感觉
179. 感谢
180. 于活儿
181. 刚
182. 刚才
183. 刚刚
184. 高级
185. 高中
186. 个子
187. 更
188. 公共汽车
189. 公交车
190. 公斤
191. 公里
192. 公路
193. 公平
194. 公司
195. 公园
196. 狗
197. 够
198. 故事
199. 故意
200. 顾客
201. 关机
202. 关心
203. 观点
204. 广场
205. 广告
206. 国际
207. 过来
208. 过年
209. 过去(动)
210. 过
211. 海
212. 海边
213. 喊
214. 好(副)
215. 好处
216. 好多
217. 好久
218. 好人
219. 好事
220. 好像
221. 合适
222. 河
223. 黑
224. 黑板
225. 黑色
226. 红
227. 红色
228. 后来
229. 忽然
230. 湖
231. 护照
232. 花(动)
233. 花园
234. 画
235. 画家
236. 画儿
237. 坏处
238. 坏人
239. 欢迎
240. 换
241. 黄
242. 黄色
243. 回(量)
244. 回国
245. 会(名)
246. 活动
247. 或
248. 或者
249. 机会
250. 鸡
251. 级
252. 急
253. 计划
254. 计算机
255. 加
256. 加油
257. 家(科学家)
258. 家庭
259. 家长
260. 假
261. 假期
262. 检查
263. 见到
264. 见过
265. 件
266. 健康
267. 讲
268. 讲话
269. 交
270. 交给
271. 交朋友
272. 交通
273. 角
274. 角度
275. 饺子
276. 脚
277. 叫作
278. 教师
279. 教室
280. 教学
281. 教育
282. 接
283. 接到
284. 接受
285. 接下来
286. 接着
287. 街
288. 节(名、量)
289. 节目
290. 节日
291. 结果
292. 借
293. 斤
294. 今后
295. 进入
296. 进行
297. 近
298. 经常
299. 经过
300. 经理
301. 酒
302. 酒店
303. 就要
304. 举
305. 举手
306. 举行
307. 句
308. 句子
309. 卡
310. 开机
311. 开心
312. 开学
313. 看法
314. 考生
315. 靠
316. 科
317. 科学
318. 可爱
319. 可能
320. 可怕
321. 可是
322. 可以
323. 克
324. 刻(量)
325. 客人
326. 课堂
327. 空气
328. 哭
329. 快餐
330. 快点儿
331. 快乐
332. 快要
333. 筷子
334. 拉
335. 来自
336. 蓝
337. 蓝色
338. 篮球
339. 老(副)
340. 老(老王)
341. 老年
342. 老朋友
343. 老是
344. 离
345. 离开
346. 礼物
347. 里头
348. 理想
349. 例如
350. 例子
351. 脸
352. 练
353. 练习
354. 凉
355. 凉快
356. 两(量)
357. 亮
358. 辆
359. 零下
360. 留
361. 留下
362. 留学生
363. 流
364. 流利
365. 流行
366. 路边
367. 旅客
368. 旅行
369. 旅游
370. 绿
371. 绿色
372. 卖
373. 满
374. 满意
375. 猫
376. 米(量)
377. 面1(名、量)
378. 面2(名)
379. 面前
380. 名
381. 名称
382. 名单
383. 明星
384. 目的
385. 拿出
386. 拿到
387. 那(连)
388. 那会儿
389. 那么
390. 那时候|那时
391. 那样
392. 南方
393. 难过
394. 难看
395. 难受
396. 难题
397. 难听
398. 能够
399. 年级
400. 年轻
401. 鸟
402. 弄
403. 努力
404. 爬
405. 爬山
406. 怕(动)
407. 排(名、量)
408. 排队
409. 排球
410. 碰
411. 碰到
412. 碰见
413. 篇
414. 便宜
415. 片
416. 漂亮
417. 平
418. 平安
419. 平常
420. 平等
421. 平时
422. 瓶
423. 瓶子
424. 普通
425. 普通话
426. 其他
427. 其中
428. 骑
429. 骑车
430. 起飞
431. 气
432. 气温
433. 千
434. 千克
435. 前年
436. 墙
437. 青年
438. 青少年
439. 轻
440. 清楚
441. 晴
442. 晴天
443. 请客
444. 请求
445. 秋天
446. 求
447. 球场
448. 球队
449. 球鞋
450. 取
451. 取得
452. 全
453. 全部
454. 全国
455. 全家
456. 全年
457. 全身
458. 全体
459. 然后
460. 让
461. 热情
462. 人口
463. 人们
464. 人数
465. 认为
466. 日报
467. 日子
468. 如果
469. 入口
470. 商量
471. 商人
472. 上周
473. 少数
474. 少年
475. 身边
476. 什么样
477. 生(动)
478. 生词
479. 生活
480. 声音
481. 省(名)
482. 省(动)
483. 十分
484. 实际
485. 实习
486. 实现
487. 实在
488. 实在
489. 食物
490. 使用
491. 市
492. 市长
493. 事情
494. 收
495. 收到
496. 收入
497. 手表
498. 受到
499. 舒服
500. 熟
501. 数
502. 数字
503. 水平
504. 顺利
505. 说明
506. 司机
507. 送到
508. 送给
509. 算
510. 虽然
511. 随便
512. 随时
513. 所以
514. 所有
515. 它
516. 它们
517. 太太
518. 太阳
519. 态度
520. 讨论
521. 套
522. 特别
523. 特点
524. 疼
525. 提
526. 提出
527. 提到
528. 提高
529. 题
530. 体育
531. 体育场
532. 体育馆
533. 天上
534. 条
535. 条件
536. 听讲
537. 听说
538. 停
539. 停车
540. 停车场
541. 挺(副)
542. 挺好
543. 通
544. 通过
545. 通知
546. 同时
547. 同事
548. 同样
549. 头(名、量)
550. 头(里头)
551. 头发
552. 图片
553. 推
554. 腿
555. 外地
556. 外卖
557. 完
558. 完成
559. 完全
560. 晚安
561. 晚报
562. 晚餐
563. 晚会
564. 碗
565. 万
566. 网
567. 网球
568. 网站
569. 往
570. 为
571. 为什么
572. 位
573. 味道
574. 喂(叹)
575. 温度
576. 闻
577. 问路
578. 问题
579. 午餐
580. 午睡
581. 西北
582. 西餐
583. 西方
584. 西南
585. 西医
586. 习惯
587. 洗衣机
588. 洗澡
589. 下(量)
590. 下雪
591. 下周
592. 夏天
593. 相同
594. 相信
595. 响
596. 想到
597. 想法
598. 想起
599. 向
600. 相机
601. 像(动)
602. 小(小王)
603. 小声
604. 小时候
605. 小说
606. 小心
607. 小组
608. 校园
609. 校长
610. 笑话
611. 笑词儿
612. 鞋
613. 心里
614. 心情
615. 心中
616. 新闻
617. 信(名)
618. 信号
619. 信息
620. 信心
621. 信用卡
622. 星星
623. 行动
624. 行人
625. 行为
626. 姓
627. 姓名
628. 休假
629. 许多
630. 选
631. 学期
632. 雪
633. 颜色
634. 眼
635. 眼睛
636. 养
637. 样子
638. 要求
639. 药
640. 药店
641. 药片
642. 药水
643. 也许
644. 夜
645. 夜里
646. 一部分
647. 一定
648. 一共
649. 一会儿(副)
650. 一路平安
651. 一路顺风
652. 已经
653. 以后
654. 以前
655. 以上
656. 以外
657. 以为
658. 以下
659. 椅子
660. 一般
661. 一点点
662. 一生
663. 一直
664. 亿
665. 意见
666. 意思
667. 因为
668. 阴
669. 阴天
670. 音节
671. 音乐
672. 音乐会
673. 银行
674. 银行卡
675. 应该
676. 英文
677. 英语
678. 影片
679. 影响
680. 永远
681. 油
682. 游客
683. 友好
684. 有空儿
685. 有人
686. 有(一)点儿
687. 有意思
688. 又
689. 鱼
690. 语言
691. 原来
692. 原因
693. 院
694. 院长
695. 院子
696. 愿意
697. 月份
698. 月亮
699. 越
700. 越来越
701. 云
702. 运动
703. 咱
704. 咱们
705. 脏
706. 早餐
707. 早晨
708. 早就
709. 怎么办
710. 怎么样
711. 怎样
712. 占
713. 站(动)
714. 站住
715. 长
716. 长大
717. 找出
718. 照顾
719. 照片
720. 照相
721. 这么
722. 这时候|这时
723. 这样
724. 真正
725. 正常
726. 正好
727. 正确
728. 正是
729. 直接
730. 只
731. 只能
732. 只要
733. 纸
734. 中餐
735. 中级
736. 中年
737. 中小学
738. 中心
739. 中医
740. 重点
741. 重视
742. 周
743. 周末
744. 周年
745. 主人
746. 主要
747. 住房
748. 住院
749. 装
750. 准确
751. 自己
752. 自行车
753. 自由
754. 字典
755. 走过
756. 走进
757. 走开
758. 租
759. 组
760. 组成
761. 组长
762. 嘴
763. 最近
764. 作家
765. 作文
766. 作业
767. 作用
768. 座
769. 座位
770. 做到
771. 做法
772. 做饭

This HSK vocabulary list is comprised by NgocNga.net

HSK 3 Vocabulary:

1. 爱心
2. 安排
3. 安装
4. 按
5. 按照
6. 把(介)
7. 把(量)
8. 把握
9. 白(副)
10. 白菜
11. 班级
12. 搬
13. 搬家
14. 板
15. 办理
16. 保
17. 保安
18. 保持
19. 保存
20. 保护
21. 保留
22. 保险
23. 保证
24. 报(名)
25. 报到
26. 报道
27. 报告
28. 背
29. 北部
30. 背(名)
31. 背后
32. 被
33. 被子
34. 本来
35. 本领
36. 本事
37. 比较
38. 比例
39. 比赛
40. 必然
41. 必要
42. 变化
43. 变为
44. 标题
45. 标准
46. 表达
47. 表格
48. 表面
49. 表明
50. 表现
51. 表演
52. 并(副、连)
53. 并且
54. 播出
55. 播放
56. 不必
57. 不断
58. 不论
59. 补
60. 补充
61. 不安
62. 不得不
63. 不光
64. 不仅
65. 布
66. 步
67. 部
68. 部门
69. 部长
70. 才能
71. 采取
72. 采用
73. 彩色
74. 曾经
75. 产生
76. 长城
77. 长处
78. 长期
79. 厂
80. 场合
81. 场所
82. 超级
83. 朝
84. 吵
85. 吵架
86. 衬衫
87. 衬衣
88. 称为
89. 成功
90. 成果
91. 成就
92. 成立
93. 成熟
94. 成员
95. 成长
96. 城
97. 城市
98. 程度
99. 持续
100. 充满
101. 重
102. 初
103. 初(初一)
104. 初步
105. 初级
106. 初中
107. 除了
108. 处理
109. 传
110. 传播
111. 传来
112. 传说
113. 创新
114. 创业
115. 创造
116. 创作
117. 从来
118. 从前
119. 从事
120. 村
121. 存
122. 存在
123. 错误
124. 达到
125. 打破
126. 打听
127. 大概
128. 大使馆
129. 大约
130. 大夫
131. 代
132. 代表
133. 代表团
134. 带动
135. 带领
136. 单元
137. 当初
138. 当地
139. 当然
140. 当中
141. 刀
142. 导演
143. 到达
144. 到底
145. 得分
146. 等待
147. 底下
148. 地区
149. 电视剧
150. 电视台
151. 电台
152. 电子邮件
153. 调
154. 调查
155. 订
156. 定期
157. 东部
158. 动力
159. 动人
160. 读者
161. 短处
162. 短裤
163. 短期
164. 断
165. 队员
166. 对待
167. 对方
168. 对手
169. 对象
170. 顿
171. 发表
172. 发出
173. 发达
174. 发动
175. 发明
176. 发生
177. 发送
178. 发言
179. 发展
180. 反对
181. 反复
182. 反应
183. 反正
184. 范围
185. 方式
186. 防
187. 防止
188. 房东
189. 房屋
190. 房租
191. 访问
192. 放到
193. 飞行
194. 费
195. 费用
196. 分别
197. 分配
198. 分组
199. 丰富
200. 风险
201. 否定
202. 否认
203. 服装
204. 福
205. 父母
206. 父亲
207. 付
208. 负责
209. 复印
210. 复杂
211. 富
212. 改进
213. 改造
214. 概念
215. 赶
216. 赶到
217. 赶紧
218. 赶快
219. 敢
220. 感冒
221. 感情
222. 感受
223. 干吗
224. 高速
225. 高速公路
226. 告别
227. 歌迷
228. 歌声
229. 歌手
230. 个人
231. 个性
232. 各
233. 各地
234. 各位
235. 各种
236. 各自
237. 根本
238. 更加
239. 工厂
240. 工程师
241. 工夫
242. 工具
243. 工业
244. 工资
245. 公布
246. 公共
247. 公开
248. 公民
249. 公务员
250. 功夫
251. 功课
252. 功能
253. 共同
254. 共有
255. 姑娘
256. 古
257. 古代
258. 故乡
259. 挂
260. 关系
261. 关注
262. 观察
263. 观看
264. 观念
265. 观众
266. 管
267. 管理
268. 光
269. 光明
270. 广播
271. 广大
272. 规定
273. 规范
274. 国内
275. 国庆
276. 果然
277. 果汁
278. 过程
279. 过去(名)
280. 哈哈
281. 海关
282. 害怕
283. 行
284. 好好
285. 好奇
286. 合
287. 合法
288. 合格
289. 合理
290. 合作
291. 和平
292. 红茶
293. 红酒
294. 后果
295. 后面
296. 后年
297. 互联网
298. 互相
299. 划船
300. 华人
301. 化(现代化)
302. 话剧
303. 话题
304. 欢乐
305. 环
306. 环保
307. 环境
308. 会议
309. 会员
310. 活
311. 火(名)
312. 机器
313. 积极
314. 基本
315. 基本上
316. 基础
317. 及时
318. …极了
319. 集体
320. 集中
321. 计算
322. 记录
323. 记者
324. 纪录
325. 纪念
326. 技术
327. 继续
328. 加工
329. 加快
330. 加强
331. 家具
332. 家属
333. 家乡
334. 价格
335. 价钱
336. 价值
337. 架
338. 坚持
339. 坚决
340. 坚强
341. 简单
342. 简直
343. 建
344. 建成
345. 建立
346. 建设
347. 建议
348. 将近
349. 将来
350. 交费
351. 交警
352. 交流
353. 交往
354. 交易
355. 叫(介)
356. 较
357. 教材
358. 教练
359. 结实
360. 接待
361. 接近
362. 节约
363. 结合
364. 结婚
365. 结束
366. 解决
367. 解开
368. 金
369. 金牌
370. 仅
371. 仅仅
372. 尽量
373. 紧
374. 紧急
375. 紧张
376. 进步
377. 进一步
378. 进展
379. 近期
380. 京剧
381. 经济
382. 经历
383. 经验
384. 经营
385. 精彩
386. 精神
387. 精神
388. 景色
389. 警察
390. 静
391. 久
392. 旧
393. 救
394. 就是
395. 就业
396. 举办
397. 具体
398. 具有
399. 剧场
400. 据说
401. 决定
402. 决赛
403. 决心
404. 绝对
405. 咖啡
406. 开发
407. 开放
408. 开始
409. 开业
410. 开展
411. 看起来
412. 看上去
413. 考验
414. 科技
415. 可靠
416. 可乐
417. 克服
418. 客观
419. 课程
420. 空
421. 空调
422. 恐怕
423. 空儿
424. 裤子
425. 快速
426. 困
427. 困难
428. 浪费
429. 老百姓
430. 老板
431. 老太太
432. 老头儿
433. 乐
434. 乐观
435. 类
436. 类似
437. 离婚
438. 里面
439. 理发
440. 理解
441. 理论
442. 理由
443. 力
444. 力量
445. 立刻
446. 利用
447. 连
448. 连忙
449. 连续
450. 连续剧
451. 联合
452. 联合国
453. 联系
454. 凉水
455. 了
456. 领
457. 领导
458. 领先
459. 另外
460. 另一方面
461. 留学
462. 龙
463. 录
464. 录音
465. 路线
466. 旅馆
467. 旅行社
468. 绿茶
469. 乱
470. 落后
471. 麻烦
472. 马
473. 满足
474. 慢慢
475. 毛(名)
476. 毛病
477. 没用
478. 媒体
479. 每
480. 美
481. 美好
482. 美丽
483. 美食
484. 美术
485. 美元
486. 迷
487. 米(名)
488. 面对
489. 面积
490. 民间
491. 民族
492. 明确
493. 明显
494. 命运
495. 某
496. 母亲
497. 木头
498. 目标
499. 目前
500. 奶茶
501. 男子
502. 南部
503. 难道
504. 难度
505. 内
506. 内容
507. 内心
508. 能不能
509. 能力
510. 年初
511. 年代
512. 年底
513. 年纪
514. 念
515. 牛(名)
516. 农村
517. 农民
518. 农业
519. 女子
520. 暖和
521. 怕(副)
522. 拍
523. 排(动)
524. 排名
525. 牌子
526. 派
527. 判断
528. 胖
529. 跑步
530. 配
531. 配合
532. 批评
533. 批准
534. 皮
535. 皮包
536. 啤酒
537. 票价
538. 评价
539. 苹果
540. 破
541. 破坏
542. 普遍
543. 普及
544. 期
545. 齐
546. 其次
547. 其实
548. 奇怪
549. 气候
550. 千万
551. 前后
552. 前进
553. 前面
554. 前往
555. 强
556. 强大
557. 强调
558. 强烈
559. 桥
560. 巧
561. 亲
562. 亲切
563. 亲人
564. 亲自
565. 情感
566. 情况
567. 请教
568. 庆祝
569. 球迷
570. 区
571. 区别
572. 取消
573. 去世
574. 全场
575. 全面
576. 全球
577. 缺
578. 缺点
579. 缺少
580. 确保
581. 确定
582. 确实
583. 裙子
584. 群
585. 热爱
586. 热烈
587. 人才
588. 人工
589. 人类
590. 人民
591. 人民币
592. 人群
593. 人生
594. 人员
595. 认出
596. 认得
597. 认可
598. 任(动)
599. 任(连)
600. 任何
601. 任务
602. 仍
603. 仍然
604. 日常
605. 容易
606. 如何
607. 散步
608. 沙发
609. 沙子
610. 伤
611. 伤心
612. 商品
613. 商业
614. 上来
615. 上面
616. 上去
617. 上升
618. 上衣
619. 设备
620. 设计
621. 设立
622. 社会
623. 身份证
624. 深
625. 深刻
626. 深入
627. 升
628. 生(形)
629. 生产
630. 生存
631. 生动
632. 生命
633. 生意
634. 生长
635. 声明
636. 胜
637. 胜利
638. 失去
639. 石头
640. 石油
641. 时
642. 时代
643. 时刻
644. 实际上
645. 实力
646. 实行
647. 实验
648. 实验室
649. 食品
650. 使
651. 始终
652. 世纪
653. 世界
654. 世界杯
655. 市场
656. 事故
657. 事件
658. 事实
659. 事实上
660. 事业
661. 试题
662. 试验
663. 适合
664. 适应
665. 适用
666. 室
667. 收费
668. 收看
669. 收听
670. 收音机
671. 手续
672. 手指
673. 首都
674. 首先
675. 受
676. 受伤
677. 书架
678. 输
679. 输入
680. 熟人
681. 属
682. 属于
683. 束
684. 数量
685. 双
686. 双方
687. 思想
688. 死
689. 速度
690. 随
691. 所(名、量)
692. 所长
693. 台
694. 谈
695. 谈话
696. 谈判
697. 汤
698. 糖
699. 特色
700. 提前
701. 提问
702. 题目
703. 体会
704. 体现
705. 体验
706. 天空
707. 甜
708. 调
709. 调整
710. 跳
711. 跳高
712. 跳舞
713. 跳远
714. 铁
715. 铁路
716. 听力
717. 听众
718. 停止
719. 通常
720. 通信
721. 同意
722. 痛(形)
723. 痛苦
724. 头(形)
725. 头脑
726. 突出
727. 突然
728. 图
729. 图画
730. 土(名)
731. 团
732. 团结
733. 团体
734. 推动
735. 推广
736. 推进
737. 推开
738. 退
739. 退出
740. 退休
741. 外交
742. 外面
743. 外文
744. 完美
745. 完善
746. 完整
747. 玩具
748. 往往
749. 危害
750. 危险
751. 为(动)
752. 为(介)
753. 围
754. 伟大
755. 卫生
756. 卫生间
757. 为了
758. 温暖
759. 文化
760. 文件
761. 文明
762. 文学
763. 文章
764. 文字
765. 握手
766. 屋子
767. 武器
768. 武术
769. 舞台
770. 西部
771. 希望
772. 系
773. 下来
774. 下面
775. 下去
776. 先进
777. 显得
778. 显然
779. 显示
780. 现场
781. 现代
782. 现金
783. 现实
784. 现象
785. 线
786. 相比
787. 相当
788. 相关
789. 相互
790. 相似
791. 香
792. 香蕉
793. 消费
794. 消失
795. 消息
796. 效果
797. 写作
798. 血
799. 心
800. 信(动)
801. 信封
802. 信任
803. 行李
804. 形成
805. 形式
806. 形象
807. 形状
808. 幸福
809. 幸运
810. 性(积极性)
811. 性别
812. 性格
813. 修
814. 修改
815. 需求
816. 需要
817. 宣布
818. 宣传
819. 选手
820. 学费
821. 训练
822. 压
823. 压力
824. 烟
825. 眼前
826. 演
827. 演唱
828. 演唱会
829. 演出
830. 演员
831. 羊
832. 阳光
833. 要是
834. 衣架
835. 一切
836. 已
837. 以来
838. 一方面
839. 艺术
840. 意外
841. 意义
842. 因此
843. 银
844. 银牌
845. 印象
846. 应当
847. 迎接
848. 营养
849. 赢
850. 影视
851. 应用
852. 优点
853. 优势
854. 由
855. 由于
856. 邮件
857. 邮票
858. 邮箱
859. 游
860. 游戏
861. 游泳
862. 有的是
863. 有利
864. 有效
865. 预报
866. 预防
867. 预计
868. 预习
869. 员(服务员)
870. 员工
871. 愿望
872. 约
873. 乐队
874. 运输
875. 杂志
876. 早已
877. 造
878. 造成
879. 责任
880. 增加
881. 增长
882. 展开
883. 张
884. 照
885. 者(志愿者)
886. 真实
887. 争
888. 争取
889. 整
890. 整个
891. 整理
892. 整齐
893. 整体
894. 整天
895. 整整
896. 正(形)
897. 正式
898. 证
899. 证件
900. 证据
901. 证明
902. 支(量)
903. 支持
904. 支付
905. 只
906. 直
907. 直播
908. 直到
909. 值
910. 值得
911. 职工
912. 职业
913. 只好
914. 只是
915. 只有
916. 指
917. 指出
918. 指导
919. 至今
920. 至少
921. 志愿
922. 志愿者
923. 制定
924. 制度
925. 制造
926. 制作
927. 中部
928. 中华民族
929. 终于
930. 钟
931. 种
932. 种子
933. 重大
934. 周围
935. 猪
936. 主持
937. 主动
938. 主任
939. 主意
940. 主张
941. 注意
942. 祝
943. 抓
944. 抓住
945. 专家
946. 专门
947. 专题
948. 专业
949. 转
950. 转变
951. 状况
952. 状态
953. 追
954. 准
955. 资格
956. 资金
957. 子女
958. 自从
959. 自动
960. 自觉
961. 自然
962. 自身
963. 自主
964. 总
965. 总结
966. 总是
967. 足够
968. 足球
969. 组合
970. 左右
971. 作品
972. 作者
973. 做客

This HSK vocabulary list is comprised by NgocNga.net

HSK 4 Vocabulary:

1. 阿姨
2. 啊
3. 矮
4. 矮小
5. 爱国
6. 爱护
7. 安
8. 安置
9. 按时
10. 暗
11. 暗示
12. 巴士
13. 百货
14. 摆
15. 摆动
16. 摆脱
17. 败
18. 办事
19. 包裹
20. 包含
21. 包括
22. 薄
23. 宝
24. 宝宝
25. 宝贝
26. 宝贵
27. 宝石
28. 保密
29. 保守
30. 抱
31. 背景
32. 倍
33. 被迫
34. 本科
35. 笨
36. 比分
37. 毕业
38. 毕业生
39. 避
40. 避免
41. 编
42. 辩论
43. 标志
44. 表情
45. 表扬
46. 别(动)
47. 冰 48. 冰箱
49. 冰雪
50. 兵
51. 并(动)
52. 不要紧
53. 不在乎
54. 不管
55. 不然
56. 布置
57. 步行
58. 擦
59. 才(名)
60. 材料
61. 财产
62. 财富
63. 采访
64. 参考
65. 参与
66. 操场
67. 操作
68. 测
69. 测量
70. 测试
71. 曾
72. 茶叶
73. 产品
74. 长途
75. 常识
76. 唱片
77. 抄
78. 抄写
79. 潮
80. 潮流
81. 潮湿
82. 彻底
83. 沉
84. 沉默
85. 沉重
86. 称赞
87. 成人
88. 诚实
89. 诚信
90. 承担
91. 承认
92. 承受
93. 程序
94. 吃惊
95. 迟到
96. 尺
97. 尺寸
98. 尺子
99. 冲
100. 充电
101. 充电器
102. 充分
103. 虫子
104. 抽
105. 抽奖
106. 抽烟
107. 出口
108. 出色
109. 出售
110. 出席
111. 处于
112. 处
113. 穿上
114. 传统
115. 窗户
116. 窗台
117. 窗子
118. 春季
119. 纯
120. 纯净水
121. 词汇
122. 此
123. 此外
124. 次(形)
125. 刺
126. 刺激
127. 从此
128. 粗
129. 粗心
130. 促进
131. 促使
132. 促销
133. 措施
134. 打
135. 答案
136. 打败
137. 打雷
138. 打扫
139. 打折
140. 打针
141. 大巴
142. 大多
143. 大方
144. 大哥
145. 大规模
146. 大会
147. 大姐
148. 大楼
149. 大陆
150. 大妈
151. 大型
152. 大爷
153. 大众
154. 代替
155. 待遇
156. 袋
157. 戴
158. 担保
159. 担任
160. 担心
161. 单
162. 单纯
163. 单调
164. 单独
165. 淡
166. 导游
167. 导致
168. 倒闭
169. 倒车
170. 倒车
171. 得意
172. 得
173. 灯光
174. 登
175. 登记
176. 登录
177. 登山
178. 的确
179. 敌人
180. 底
181. 地方
182. 地面
183. 地位
184. 地下
185. 地址
186. 典型
187. 点名
188. 电灯
189. 电动车
190. 电梯
191. 电源
192. 顶
193. 定
194. 冬季
195. 动画片
196. 动摇
197. 豆腐
198. 独立
199. 独特
200. 独自
201. 堵
202. 堵车
203. 肚子
204. 度过
205. 锻炼
206. 对比
207. 对付
208. 对于
209. 多次
210. 多年
211. 多样
212. 多种
213. 恶心
214. 儿童
215. 而
216. 而是
217. 耳机
218. 二手
219. 发挥
220. 发票
221. 发烧
222. 法
223. 法官
224. 法律
225. 法院
226. 翻
227. 翻译
228. 烦
229. 反
230. 反而
231. 反映
232. 方
233. 方案
234. 方针
235. 放松
236. 非
237. 肥
238. 分布
239. 分散
240. 分手
241. 分为
242. …分之…
243. 纷纷
244. 奋斗
245. 风格
246. 风景
247. 风俗
248. 封闭
249. 否则
250. 夫妇
251. 夫妻
252. 夫人
253. 符号
254. 符合
255. 付出
256. 负担
257. 附近
258. 复制
259. 改善
260. 改正
261. 盖
262. 概括
263. 感兴趣
264. 高潮
265. 高价
266. 高尚
267. 高铁
268. 格外
269. 隔
270. 隔开
271. 个别
272. 个体
273. 各个
274. 根
275. 根据
276. 工程
277. 公元
278. 供应
279. 共
280. 构成
281. 构造
282. 购买
283. 购物
284. 骨头
285. 固定
286. 瓜
287. 怪(形、副)
288. 关(名)
289. 关闭
290. 关于
291. 官
292. 官方
293. 光临
294. 光盘
295. 逛
296. 归
297. 规律
298. 规模
299. 规则
300. 果实
301. 过分
302. 海水
303. 海鲜
304. 含
305. 含量
306. 含义
307. 含有
308. 寒假
309. 寒冷
310. 行业
311. 航班
312. 航空
313. 毫米
314. 毫升
315. 好友
316. 号码
317. 好
318. 合同
319. 黑暗
320. 红包
321. 后头
322. 厚
323. 呼吸
324. 忽视
325. 户
326. 护士
327. 花(形)
328. 划
329. 划
330. 怀念
331. 怀疑
332. 缓解
333. 黄瓜
334. 黄金
335. 回复
336. 汇
337. 汇报
338. 汇率
339. 婚礼
340. 火(形)
341. 伙
342. 伙伴
343. 或许
344. 货
345. 获
346. 获得
347. 获奖
348. 获取
349. 几乎
350. 机构
351. 机遇
352. 积累
353. 激动
354. 激烈
355. 及格
356. 极
357. 极其
358. 即将
359. 急忙
360. 集合
361. 记载
362. 纪律
363. 技巧
364. 系
365. 季
366. 季度
367. 季节
368. 既
369. 既然
370. 寄
371. 加班
372. 加入
373. 加油站
374. 家务
375. 假如
376. 坚固
377. 检测
378. 减
379. 减肥
380. 减少
381. 简历
382. 健身
383. 渐渐
384. 江
385. 讲究
386. 讲座
387. 奖
388. 奖金
389. 奖学金
390. 降
391. 降低
392. 降价
393. 降落
394. 降温
395. 交换
396. 交际
397. 教授
398. 教训
399. 阶段
400. 街道
401. 节省
402. 结
403. 结构
404. 结论
405. 姐妹
406. 解释
407. 尽快
408. 紧密
409. 尽力
410. 进口
411. 近代
412. 禁止
413. 经典
414. 精力
415. 竟然
416. 镜头
417. 镜子
418. 究竟
419. 酒吧
420. 居民
421. 居住
422. 局(名)
423. 巨大
424. 具备
425. 距离
426. 聚
427. 聚会
428. 卷
429. 卷
430. 角色
431. 开花
432. 开水
433. 看不起
434. 看来
435. 看望
436. 考察
437. 考虑
438. 棵
439. 可见
440. 空间
441. 空
442. 口袋
443. 口语
444. 苦
445. 会计
446. 快递
447. 宽
448. 宽广
449. 矿泉水
450. 扩大
451. 扩展
452. 括号
453. 垃圾
454. 拉开
455. 辣
456. 来不及
457. 来得及
458. 来源
459. 老公
460. 老家
461. 老婆
462. 老实
463. 乐趣
464. 泪
465. 泪水
466. 类型
467. 冷静
468. 厘米
469. 离不开
470. 力气
471. 历史
472. 立即
473. 利息
474. 利益
475. 俩
476. 良好
477. 量
478. 粮食
479. 两边
480. 疗养
481. 了不起
482. 了解
483. 列
484. 列车
485. 列入
486. 列为
487. 临时
488. 零食
489. 流传
490. 楼梯
491. 陆地
492. 陆续
493. 录取
494. 律师
495. 轮
496. 轮船
497. 轮椅
498. 轮子
499. 论文
500. 落
501. 毛巾
502. 毛衣
503. 帽子
504. 没错
505. 没法儿
506. 没想到
507. 美金
508. 美女
509. 梦
510. 梦见
511. 梦想
512. 秘密
513. 秘书
514. 密
515. 密码
516. 密切
517. 免费
518. 面临
519. 面试
520. 描述
521. 描写
522. 名牌儿
523. 名片
524. 名人
525. 摸
526. 模将儿
527. 模型
528. 末
529. 默默
530. 哪怕
531. 哪
532. 男女
533. 男士
534. 难免
535. 脑袋
536. 闹
537. 闹钟
538. 内部
539. 内科
540. 能干
541. 宁静
542. 浓
543. 女士
544. 暖气
545. 拍照
546. 排列
547. 牌
548. 盘(名、量)
549. 盘子
550. 胖子
551. 培训
552. 培训班
553. 培养
554. 培育
555. 批(动)
556. 批(量)
557. 片面
558. 品质
559. 平方
560. 平静
561. 平均
562. 平稳
563. 迫切
564. 破产
565. 妻子
566. 期待
567. 期间
568. 期末
569. 期限
570. 期中
571. 其余
572. 企业
573. 气球
574. 汽水
575. 汽油
576. 器官
577. 前头
578. 前途
579. 浅
580. 巧克力
581. 切
582. 亲爱
583. 亲密
584. 青春
585. 轻松
586. 轻易
587. 清醒
588. 情景
589. 穷
590. 穷人
591. 秋季
592. 趋势
593. 圈
594. 权利
595. 却
596. 确认
597. 然而
598. 燃料
599. 燃烧
600. 热闹
601. 热心
602. 人家
603. 日记
604. 日历
605. 如今
606. 弱
607. 伞
608. 散
609. 扫
610. 色
611. 色彩
612. 耕
613. 晒
614. 闪
615. 闪电
616. 善良
617. 善于
618. 伤害
619. 商务
620. 赏
621. 上个月
622. 上楼
623. 上门
624. 烧
625. 设施
626. 设置
627. 申请
628. 身材
629. 身份
630. 身高
631. 深厚
632. 神话
633. 神秘
634. 甚至
635. 失败
636. 失望
637. 失业
638. 诗
639. 诗人
640. 湿
641. 实施
642. 实用
643. 食堂
644. 使劲
645. 士兵
646. 市区
647. 似的
648. 事物
649. 事先
650. 试卷
651. 是否
652. 收回
653. 收获
654. 收益
655. 手工
656. 手里
657. 手术
658. 手套
659. 守
660. 首(量)
661. 受不了
662. 售货员
663. 叔叔
664. 舒适
665. 熟练
666. 暑假
667. 树林
668. 树叶
669. 数据
670. 数码
671. 刷
672. 刷牙
673. 刷子
674. 帅
675. 帅哥
676. 率先
677. 睡着
678. 顺序
679. 说不定
680. 说服
681. 思考
682. 似乎
683. 松
684. 松树
685. 塑料
686. 塑料袋
687. 酸
688. 酸奶
689. 随手
690. 孙女
691. 孙子
692. 缩短
693. 缩小
694. 台阶
695. 台上
696. 躺
697. 套餐
698. 特价
699. 特殊
700. 特征
701. 提供
702. 提醒
703. 体操
704. 体检
705. 体重
706. 替
707. 替代
708. 天真
709. 填
710. 填空
711. 挑
712. 挑选
713. 调皮
714. 挑
715. 挑战
716. 贴
717. 停下
718. 挺(动)
719. 通知书
720. 同情
721. 童话
722. 童年
723. 统计
724. 统一
725. 痛快
726. 投
727. 投入
728. 投诉
729. 投资
730. 透
731. 透明
732. 图案
733. 途中
734. 土地
735. 推迟
736. 推销
737. 脱
738. 袜子
739. 外汇
740. 外交官
741. 外套
742. 弯
743. 晚点
744. 万一
745. 王
746. 网络
747. 网址
748. 微笑
749. 微信
750. 围巾
751. 维持
752. 维护
753. 维修
754. 尾巴
755. 未必
756. 未来
757. 位于
758. 位置
759. 味儿
760. 喂(动)
761. 稳
762. 稳定
763. 问候
764. 无
765. 无法
766. 无聊
767. 无论
768. 无数
769. 无所谓
770. 无限
771. 五颜六色
772. 误会
773. 西瓜
774. 吸
775. 吸管
776. 吸收
777. 吸烟
778. 吸引
779. 喜爱
780. 系列
781. 系统
782. 细
783. 细节
784. 细致
785. 下个月
786. 下降
787. 下楼
788. 下载
789. 夏季
790. 鲜
791. 鲜花
792. 鲜明
793. 咸
794. 显著
795. 县
796. 限制
797. 相处
798. 相反
799. 箱
800. 箱子
801. 想念
802. 想象
803. 项
804. 项目
805. 相片
806. 消化
807. 销售
808. 小吃
809. 小伙子
810. 小型
811. 效率
812. 些
813. 心理
814. 新郎
815. 新娘
816. 新鲜
817. 新型
818. 兴奋
819. 形容
820. 形势
821. 型
822. 型号
823. 醒
824. 兴趣
825. 性质
826. 兄弟
827. 胸部
828. 修理
829. 选择
830. 学分
831. 学年
832. 学时
833. 学术
834. 学问
835. 寻找
836. 迅速
837. 牙
838. 牙刷
839. 亚运会
840. 呀
841. 延长
842. 延期
843. 延续
844. 严
845. 严格
846. 严重
847. 研究
848. 研究生
849. 研制
850. 盐
851. 眼镜
852. 眼泪
853. 眼里
854. 演讲
855. 阳台
856. 养成 857. 腰
858. 摇
859. 药物
860. 要(连)
861. 业余
862. 叶子
863. 医疗
864. 医学
865. 依靠
866. 依然
867. 一律
868. 一再
869. 一致
870. 移
871. 移动
872. 移民
873. 遗产
874. 遗传
875. 疑问
876. 以及
877. 以内
878. 一般来说
879. 义务
880. 议论
881. 引
882. 引导
883. 引进
884. 引起
885. 应
886. 英勇
887. 营业
888. 赢得
889. 影子
890. 勇敢
891. 勇气
892. 用途
893. 优良
894. 优美
895. 优秀
896. 邮局
897. 有劲儿
898. 有趣
899. 有限
900. 幼儿园
901. 于是
902. 语法
903. 语音
904. 玉
905. 玉米
906. 预测
907. 预订
908. 遇
909. 遇到
910. 遇见
911. 原料
912. 原则
913. 圆
914. 圆满
915. 约会
916. 月底
917. 阅读
918. 运动会
919. 运动员
920. 运气
921. 运用
922. 再三
923. 在乎
924. 在于
925. 赞成
926. 赞赏
927. 赞助
928. 造型
929. 战斗
930. 战胜
931. 战士
932. 战争
933. 丈夫
934. 招呼
935. 着
936. 着火
937. 着急
938. 召开
939. 折
940. 针
941. 针对
942. 阵
943. 争论
944. 征服
945. 征求
946. 政府
947. 政治
948. 之后
949. 之间
950. 之前
951. 之一
952. 支(动)
953. 植物
954. 指挥
955. 制订
956. 质量
957. 治
958. 治疗
959. 智力
960. 智能
961. 中介
962. 种类
963. 中奖
964. 种
965. 种植
966. 重量
967. 逐步
968. 逐渐
969. 主题
970. 主席
971. 祝福
972. 著名
973. 著作
974. 抓紧
975. 专心
976. 转动
977. 转告
978. 转身
979. 转弯
980. 转移
981. 装修
982. 装置
983. 追求
984. 准时
985. 资料
986. 资源
987. 自
988. 自信
989. 字母
990. 综合
991. 总共
992. 总理
993. 总统
994. 总之
995. 阻止
996. 嘴巴
997. 最初
998. 作出
999. 作为
1000. 做梦

This HSK vocabulary list is comprised by NgocNga.net

HSK 5 Vocabulary:

1. 安慰
2. 岸
3. 岸上
4. 按摩
5. 拔
6. 白酒
7. 拜访
8. 版
9. 扮演
10. 棒
11. 包围
12. 包装
13. 保卫
14. 保养
15. 报答
16. 报警
17. 抱怨
18. 背包
19. 悲剧
20. 悲伤
21. 北极
22. 被动
23. 辈
24. 本人
25. 鼻子
26. 比方
27. 比重
28. 彼此
29. 必
30. 必需
31. 毕竟
32. 闭幕
33. 闭幕式
34. 边境
35. 编辑
36. 编辑
37. 变动
38. 便利
39. 便条
40. 便于
41. 宾馆
42. 饼
43. 饼干
44. 病毒
45. 玻璃
46. 博客
47. 博览会
48. 博士
49. 博物馆
50. 薄弱
51. 不顾
52. 不利
53. 不耐烦
54. 不幸
55. 不易
56. 补偿
57. 补贴
58. 不曾
59. 不得了
60. 不敢当
61. 不良
62. 不免
63. 不能不
64. 不时
65. 不停
66. 不许
67. 不止
68. 不足
69. 部位
70. 猜
71. 猜测
72. 裁判
73. 采购
74. 彩票
75. 餐馆
76. 餐厅
77. 餐饮
78. 草原
79. 册
80. 层次
81. 叉
82. 叉子
83. 差别
84. 差距
85. 插
86. 查询
87. 差(一)点儿
88. 拆
89. 拆除
90. 产业
91. 长度
92. 长寿
93. 肠
94. 尝
95. 尝试
96. 厂长
97. 场面
98. 倡导
99. 超越
100. 车主
101. 称2(动)
102. 称号
103. 成本
104. 成交
105. 成效
106. 成语
107. 承办
108. 城里
109. 乘
110. 乘车
111. 乘客
112. 乘坐
113. 吃力
114. 池子
115. 迟
116. 冲动
117. 冲突
118. 充足
119. 愁
120. 丑
121. 臭
122. 出版
123. 出差
124. 出汗
125. 出于
126. 初期
127. 除非
128. 除夕
129. 厨房
130. 处罚
131. 处分
132. 处在
133. 传达
134. 传递
135. 传真
136. 窗帘
137. 闯
138. 创立
139. 辞典
140. 辞职
141. 此后
142. 此刻
143. 此时
144. 聪明
145. 从而
146. 从中
147. 脆
148. 存款
149. 寸
150. 达成
151. 答
152. 答复
153. 打(介)
154. 打扮
155. 打包
156. 打击
157. 打架
158. 打扰
159. 大胆
160. 大都
161. 大纲
162. 大伙儿
163. 大奖赛
164. 大脑
165. 大事
166. 大厅
167. 大象
168. 大熊猫
169. 大于
170. 大致
171. 呆
172. 待
173. 代价
174. 代理
175. 带有
176. 贷款
177. 单一
178. 胆
179. 胆小
180. 蛋糕
181. 当场
182. 当代
183. 当年
184. 当前
185. 当选
186. 挡
187. 到来
188. 倒是
189. 道德
190. 得了
191. 得以
192. 等候
193. 等级
194. 低于
195. 地带
196. 地形
197. 地震
198. 递
199. 递给
200. 典礼
201. 点燃
202. 电池
203. 电饭锅
204. 电子版
205. 调动
206. 丢
207. 动机
208. 动手
209. 动态
210. 动员
211. 冻
212. 洞
213. 豆制品
214. 毒
215. 堆
216. 对立
217. 对应
218. 吨
219. 朵
220. 躲
221. 儿女
222. 耳朵
223. 二维码
224. 发布
225. 发觉
226. 发射
227. 发行
228. 罚
229. 罚款
230. 法规
231. 法制
232. 繁荣
233. 返回
234. 防治
235. 放大
236. 放弃
237. 分成
238. 分懈
239. 分类
240. 分离
241. 分析
242. 分享
243. 丰收
244. 风度
245. 风光
246. 封(动)
247. 疯
248. 疯狂
249. 扶
250. 服从
251. 幅
252. 幅度
253. 福利
254. 辅助
255. 负责人
256. 附件
257. 改革
258. 干脆
259. 干扰
260. 干预
261. 感想
262. 钢笔
263. 钢琴
264. 高大
265. 高度
266. 高跟鞋
267. 高温
268. 高于
269. 高原
270. 搞
271. 搞好
272. 歌曲
273. 隔壁
274. 个儿
275. 跟前
276. 跟随
277. 更换
278. 更新
279. 工艺
280. 工作日
281. 公告
282. 公认
283. 公式
284. 公正
285. 共计
286. 共享
287. 沟
288. 沟通
289. 估计
290. 古老
291. 鼓
292. 鼓励
293. 鼓掌
294. 顾问
295. 怪(动)
296. 关怀
297. 关键
298. 冠军
299. 光荣
300. 光线
301. 广
302. 广泛
303. 规划
304. 鬼
305. 柜子
306. 滚
307. 锅
308. 国籍
309. 国民
310. 过度
311. 过敏
312. 过于
313. 害
314. 汗
315. 好运
316. 号召
317. 合并
318. 合成
319. 盒
320. 盒饭
321. 盒子
322. 贺卡
323. 恨
324. 猴
325. 后悔
326. 胡同儿
327. 胡子
328. 虎
329. 华语
330. 滑
331. 化石
332. 划分
333. 画面
334. 环节
335. 慌
336. 慌忙
337. 灰色
338. 恢复
339. 回报
340. 回避
341. 回顾
342. 回收
343. 回头
344. 回信
345. 回忆
346. 汇款
347. 会谈
348. 活力
349. 活泼
350. 火柴
351. 火腿
352. 火灾
353. 或是
354. 机器人
355. 机制
356. 肌肉
357. 基地
358. 基金
359. 即使
360. 集团
361. 挤
362. 记忆
363. 技能
364. 继承
365. 加热
366. 加上
367. 加速
368. 加以
369. 夹
370. 甲
371. 价
372. 驾驶
373. 驾照
374. 坚定
375. 肩
376. 艰苦
377. 艰难
378. 检验
379. 减轻
380. 剪
381. 剪刀
382. 剪子
383. 间接
384. 建造
385. 建筑
386. 健全
387. 键
388. 键盘
389. 将
390. 将要
391. 奖励
392. 交代
393. 郊区
394. 胶带
395. 胶水
396. 脚步
397. 接触
398. 接连
399. 解除
400. 解放
401. 戒
402. 届
403. 今日
404. 尽管
405. 紧紧
406. 尽可能
407. 进化
408. 近来
409. 经费
410. 景象
411. 警告
412. 竞赛
413. 竞争
414. 酒鬼
415. 救灾
416. 居然
417. 局面
418. 局长
419. 举动
420. 拒绝
421. 俱乐部
422. 剧本
423. 决不
424. 绝望
425. 军人
426. 开幕
427. 开幕式
428. 看成
429. 看出
430. 看待
431. 考核
432. 烤肉
433. 烤鸭
434. 靠近
435. 颗
436. 咳
437. 可
438. 可怜
439. 可惜
440. 渴望
441. 刻(动)
442. 客户
443. 客气
444. 客厅
445. 课题
446. 肯定
447. 空中
448. 控制
449. 口号
450. 库
451. 快活
452. 宽度
453. 狂
454. 亏
455. 困扰
456. 落
457. 来信
458. 烂
459. 朗读
460. 浪漫
461. 劳动
462. 梨
463. 礼
464. 礼拜
465. 礼貌
466. 厉害
467. 立
468. 立场
469. 利润
470. 例外
471. 连接
472. 联络
473. 联想
474. 脸盆
475. 脸色
476. 恋爱
477. 两岸
478. 邻居
479. 铃
480. 铃声
481. 领带
482. 令
483. 流动
484. 流通
485. 漏
486. 漏洞
487. 逻辑
488. 落实
489. 码头
490. 骂
491. 买卖
492. 漫长
493. 漫画
494. 毛笔
495. 矛盾
496. 冒
497. 贸易
498. 煤
499. 煤气
500. 门诊
501. 迷人
502. 迷信
503. 面貌
504. 面子
505. 秒
506. 敏感
507. 明亮
508. 明明
509. 命令
510. 模范
511. 模仿
512. 模糊
513. 模式
514. 摩擦
515. 摩托
516. 模样
517. 目光
518. 耐心
519. 男性
520. 南北
521. 南极
522. 难得
523. 难以
524. 脑子
525. 内在
526. 能量
527. 年度
528. 年龄
529. 年前
530. 牛(形)
531. 牛仔裤
532. 农产品
533. 女性
534. 暖
535. 偶尔
536. 偶然
537. 偶像
538. 拍摄
539. 排除
540. 旁
541. 陪
542. 赔
543. 赔偿
544. 配备
545. 配套
546. 喷
547. 盆
548. 披
549. 皮肤
550. 皮鞋
551. 脾气
552. 匹
553. 骗
554. 骗子
555. 拼
556. 频道
557. 频繁
558. 品
559. 品(工艺品)
560. 品种
561. 平坦
562. 平原
563. 评估
564. 评论
565. 凭
566. 泼
567. 葡萄
568. 葡萄酒
569. 期望
570. 齐全
571. 其
572. 启动
573. 启发
574. 启事
575. 起到
576. 起码
577. 气体
578. 气象
579. 签(动)
580. 签订
581. 签名
582. 签约
583. 签证
584. 签字
585. 前景
586. 前提
587. 欠
588. 枪
589. 强度
590. 墙壁
591. 抢
592. 抢救
593. 强迫
594. 悄悄
595. 敲
596. 敲门
597. 瞧
598. 琴
599. 勤奋
600. 青
601. 清晨
602. 清理
603. 情节
604. 情形
605. 晴朗
606. 区域
607. 全都
608. 全世界
609. 泉
610. 劝
611. 缺乏
612. 确立
613. 群体
614. 群众
615. 染
616. 绕
617. 热量
618. 热门
619. 人间
620. 人力
621. 人士
622. 人物
623. 忍
624. 忍不住
625. 忍受
626. 认
627. 认定
628. 扔
629. 仍旧
630. 如此
631. 如同
632. 如下
633. 入门
634. 软
635. 软件
636. 洒
637. 散
638. 散文
639. 杀
640. 杀毒
641. 沙漠
642. 傻
643. 山区
644. 扇
645. 扇
646. 扇子
647. 商标
648. 上级
649. 上下
650. 上涨
651. 稍
652. 稍微
653. 蛇
654. 舍不得
655. 舍得
656. 设想
657. 社
658. 社区
659. 射
660. 射击
661. 摄像
662. 摄像机
663. 摄影
664. 摄影师
665. 伸
666. 深处
667. 深度
668. 神
669. 神经
670. 神奇
671. 神情
672. 升高
673. 生成
674. 声
675. 胜负
676. 剩
677. 剩下
678. 失误
679. 师傅
680. 诗歌
681. 十足
682. 时常
683. 时光
684. 时机
685. 时事
686. 实惠
687. 拾
688. 使得
689. 示范
690. 式
691. 势力
692. 试图
693. 视频
694. 视为
695. 收购
696. 收集
697. 收拾
698. 手段
699. 手法
700. 寿司
701. 受灾
702. 瘦
703. 书法
704. 书柜
705. 书桌
706. 输出
707. 蔬菜
708. 熟悉
709. 鼠
710. 鼠标
711. 数目
712. 摔
713. 摔倒
714. 率领
715. 双手
716. 水产品
717. 水分
718. 水库
719. 水灾
720. 睡眠
721. 说法
722. 硕士
723. 私人
724. 思维
725. 四周
726. 搜
727. 搜索
728. 宿舍
729. 酸甜苦辣
730. 随后
731. 随意
732. 随着
733. 岁月
734. 碎
735. 损害
736. 损失
737. 所在
738. 锁
739. 台风
740. 抬
741. 抬头
742. 太空
743. 弹
744. 逃
745. 逃跑
746. 逃走
747. 桃
748. 桃花
749. 桃树
750. 讨厌
751. 特定
752. 特性
753. 特有
754. 提倡
755. 提起
756. 提示
757. 题材
758. 体积
759. 体力
760. 天才
761. 天然气
762. 天文
763. 调节
764. 调解
765. 厅
766. 停留
767. 通用
768. 偷
769. 偷偷
770. 突破
771. 土豆
772. 吐
773. 吐
774. 兔
775. 团长
776. 推行
777. 脱离
778. 外界
779. 完了
780. 微博
781. 为难
782. 为期
783. 为止
784. 为主
785. 违法
786. 违反
787. 违规
788. 围绕
789. 唯一
790. 委托
791. 卫星
792. 胃
793. 慰问
794. 温和
795. 文艺
796. 卧室
797. 握
798. 污染
799. 污水
800. 屋
801. 无奈
802. 无疑
803. 舞
804. 物价
805. 物业
806. 物质
807. 误解
808. 西红柿
809. 西装
810. 喜剧
811. 戏
812. 戏剧
813. 吓
814. 先后
815. 先前
816. 鲜艳
817. 闲
818. 显
819. 现有
820. 现状
821. 线索
822. 献
823. 乡
824. 乡村
825. 相等
826. 相应
827. 香肠
828. 详细
829. 享受
830. 向导
831. 向前
832. 向上
833. 相声
834. 象征
835. 消除
836. 消毒
837. 消防
838. 消费者
839. 消极
840. 小偷儿
841. 歇
842. 协议
843. 协议书
844. 斜
845. 心态
846. 心疼
847. 辛苦
848. 欣赏
849. 信念
850. 信箱
851. 行驶
852. 形态
853. 性能
854. 雄伟
855. 熊
856. 休闲
857. 修复
858. 修建
859. 修养
860. 虚心
861. 许可
862. 选修
863. 学科
864. 学位
865. 学者
866. 寻求
867. 询问
868. 押金
869. 鸭子
870. 亚军
871. 延伸
872. 严厉
873. 严肃
874. 言语
875. 研究所
876. 眼光
877. 邀请
878. 摇头
879. 咬
880. 也好
881. 业务
882. 夜间
883. 一流
884. 依法
885. 依旧
886. 依据
887. 依照
888. 一辈子
889. 一带
890. 一旦
891. 一句话
892. 一路
893. 一下儿(副)
894. 一下子
895. 一向
896. 乙
897. 以便
898. 以往
899. 一口气
900. 一身
901. 意识
902. 意味着
903. 意志
904. 因而
905. 饮料
906. 饮食
907. 印刷
908. 应
909. 硬
910. 硬件
911. 拥抱
912. 拥有
913. 用不着
914. 用户
915. 用来
916. 用于
917. 优惠
918. 优先
919. 幽默
920. 尤其
921. 由此
922. 犹豫
923. 游泳池
924. 友谊
925. 有毒
926. 有害
927. 有力
928. 有利于
929. 有着
930. 羽毛球
931. 羽绒服
932. 雨水
933. 预备
934. 预期
935. 元旦
936. 园林
937. 原理
938. 原始
939. 原先
940. 原有
941. 远处
942. 怨
943. 愿
944. 约束
945. 月饼
946. 月球
947. 阅览室
948. 运
949. 运行
950. 灾
951. 灾害
952. 灾难
953. 灾区
954. 再次
955. 再也
956. 在场
957. 在内
958. 暂时
959. 暂停
960. 糟
961. 糟糕
962. 早期
963. 增
964. 增产
965. 增大
966. 增多
967. 增强
968. 赠
969. 赠送
970. 摘
971. 展览
972. 展示
973. 展现
974. 占领
975. 占有
976. 涨
977. 涨价
978. 掌握
979. 招生
980. 招手
981. 珍贵
982. 珍惜
983. 珍珠
984. 真诚
985. 真理
986. 真相
987. 诊断
988. 振动
989. 震惊
990. 争议
991. 正版
992. 正规
993. 正如
994. 正义
995. 证实
996. 证书
997. 挣
998. 挣钱
999. 之内
1000. 之外
1001. 之下
1002. 之中
1003. 支出
1004. 支配
1005. 执行
1006. 直线
1007. 值班
1008. 职能
1009. 职位
1010. 职务
1011. 只不过
1012. 只见
1013. 指标
1014. 指甲
1015. 指示
1016. 指责
1017. 至
1018. 制成
1019. 制约
1020. 治安
1021. 治理
1022. 中断
1023. 中秋节
1024. 中央
1025. 中药
1026. 终点
1027. 终身
1028. 终止
1029. 中毒
1030. 众多
1031. 周期
1032. 竹子
1033. 主办
1034. 主导
1035. 主观
1036. 主管
1037. 主体
1038. 助理
1039. 助手
1040. 注册
1041. 注射
1042. 注视
1043. 注重
1044. 祝贺
1045. 专辑
1046. 专利
1047. 转化
1048. 转换
1049. 转让
1050. 转向
1051. 装饰
1052. 撞
1053. 资本
1054. 资产
1055. 资助
1056. 子弹
1057. 仔细
1058. 紫
1059. 自豪
1060. 自杀
1061. 自愿
1062. 总裁
1063. 总数
1064. 总算
1065. 总体
1066. 阻碍
1067. 组织
1068. 醉
1069. 尊敬
1070. 尊重
1071. 遵守

This HSK vocabulary list is comprised by NgocNga.net

HSK 6 Vocabulary:

1. 挨着
2. 挨
3. 挨打
4. 安检
5. 罢工
6. 罢了
7. 白领
8. 百分点
9. 办公
10. 办事处
11. 办学
12. 半决赛
13. 傍晚
14. 保健
15. 报刊
16. 报考
17. 抱歉
18. 暴风雨
19. 暴力
20. 暴露
21. 暴雨
22. 爆
23. 爆发
24. 爆炸
25. 悲惨
26. 背心
27. 背着
28. 被告
29. 奔跑
30. 本(代、副)
31. 本地
32. 本期
33. 本身
34. 本土
35. 本质
36. 逼
37. 笔试
38. 必将
39. 必修
40. 闭
41. 边缘
42. 编制
43. 扁
44. 变更
45. 变换
46. 变形
47. 便
48. 便是
49. 遍地
50. 表面上
51. 病房
52. 病情
53. 拨打
54. 波动
55. 波浪
56. 播
57. 不便
58. 不见
59. 不料
60. 不再
61. 不至于
62. 补考
63. 补课
64. 补习
65. 补助
66. 捕
67. 不成
68. 不禁
69. 不仅仅
70. 不通
71. 不怎么
72. 不怎么样
73. 不值
74. 布满
75. 部队
76. 采纳
77. 踩
78. 参赛
79. 参展
80. 餐
81. 残疾
82. 残疾人
83. 残酷
84. 惨
85. 仓库
86. 藏
87. 操纵
88. 厕所
89. 侧
90. 测定
91. 策划
92. 策略
93. 层面
94. 差异
95. 查出
96. 查看
97. 拆迁
98. 产量
99. 昌盛
100. 长短
101. 长假
102. 长久
103. 长跑
104. 长远
105. 常规
106. 常年
107. 厂商
108. 场地
109. 场馆
110. 场景
111. 畅通
112. 超
113. 超出
114. 炒
115. 炒股
116. 炒作
117. 车号
118. 车牌
119. 车展
120. 撤离
121. 撤销
122. 撑
123. 成(量)
124. 成分
125. 成品
126. 承诺
127. 城区
128. 城乡
129. 城镇
130. 持有
131. 冲击
132. 重建
133. 重组
134. 崇拜
135. 宠物
136. 冲
137. 出场
138. 出动
139. 出访
140. 出路
141. 出面
142. 出名
143. 出入
144. 出事
145. 出台
146. 出行
147. 初等
148. 除
149. 厨师
150. 储存
151. 处处
152. 处长
153. 传出
154. 传媒
155. 传输
156. 传言
157. 船员
158. 船长
159. 船只
160. 串
161. 窗口
162. 创办
163. 创建
164. 创意
165. 此处
166. 此次
167. 此前
168. 此事
169. 此致
170. 次数
171. 从不
172. 从没
173. 醋
174. 村庄
175. 错过
176. 搭
177. 搭档
178. 搭配
179. 打动
180. 打断
181. 打发
182. 打官司
183. 打牌
184. 打印机
185. 打造
186. 大道
187. 大街
188. 大力
189. 大米
190. 大批
191. 大赛
192. 大师
193. 大使
194. 待会儿
195. 担忧
196. 单打
197. 诞生
198. 党
199. 当
200. 当成
201. 当天
202. 当作
203. 档
204. 档案
205. 岛
206. 到期
207. 盗版
208. 道教
209. 道歉
210. 低头
211. 低温
212. 滴
213. 抵达
214. 抵抗
215. 地板
216. 地名
217. 地下室
218. 电车
219. 电动
220. 电力
221. 电器
222. 吊
223. 调研
224. 跌
225. 定价
226. 定时
227. 定位
228. 动画
229. 斗争
230. 都市
231. 毒品
232. 赌
233. 赌博
234. 渡
235. 端
236. 端午节
237. 短片
238. 队伍
239. 对抗
240. 对外
241. 蹲
242. 多半
243. 多方面
244. 多媒体
245. 夺
246. 夺取
247. 恩人
248. 儿科
249. 发病
250. 发电
251. 发放
252. 发怒
253. 发起
254. 发言人
255. 发炎
256. 法庭
257. 法语
258. 番
259. 番茄
260. 凡是
261. 繁殖
262. 反抗
263. 反问
264. 反响
265. 犯
266. 犯规
267. 犯罪
268. 防范
269. 防守
270. 房价
271. 仿佛
272. 飞船
273. 飞行员
274. 肺
275. 分工
276. 分裂
277. 愤怒
278. 风暴
279. 峰会
280. 奉献
281. 佛
282. 佛教
283. 服
284. 浮
285. 父女
286. 父子
287. 负
288. 妇女
289. 复苏
290. 副(形)
291. 副(量)
292. 富人
293. 富有
294. 改装
295. 干涉
296. 肝
297. 杆
298. 赶不上
299. 赶忙
300. 赶上
301. 敢于
302. 感人
303. 刚好
304. 岗位
305. 港口
306. 高层
307. 高档
308. 高等
309. 高峰
310. 高考
311. 高科技
312. 高手
313. 稿子
314. 歌唱
315. 歌词
316. 歌星
317. 革新
318. 更是
319. 工商
320. 公
321. 公安
322. 公鸡
323. 公众
324. 公主
325. 攻击
326. 供给
327. 宫
328. 巩固
329. 贡献
330. 构建
331. 孤独
332. 孤儿
333. 姑姑
334. 古典
335. 股
336. 股东
337. 股票
338. 故障
339. 顾
340. 刮
341. 拐
342. 关爱
343. 关联
344. 观光
345. 官司
346. 管道
347. 光辉
348. 广阔
349. 轨道
350. 跪
351. 国产
352. 国歌
353. 国会
354. 国旗
355. 国王
356. 果酱
357. 果树
358. 过渡
359. 过后
360. 过时
361. 海报
362. 海底
363. 海军
364. 海浪
365. 海外
366. 海湾
367. 海洋
368. 好(不)容易
369. 好似
370. 好转
371. 好学
372. 合约
373. 和谐
374. 核心
375. 黑夜
376. 很难说
377. 狠
378. 横
379. 衡量
380. 宏大
381. 洪水
382. 忽略
383. 壶
384. 互动
385. 户外
386. 护
387. 花费
388. 花瓶
389. 花生
390. 化解
391. 幻想
392. 患者
393. 皇帝
394. 回应
395. 毁
396. 会见
397. 会长
398. 绘画
399. 昏
400. 混
401. 混合
402. 混乱
403. 活跃
404. 火箭
405. 机动车
406. 机关
407. 机械
408. 基督教
409. 激情
410. 吉利
411. 吉祥
412. 极端
413. 急救
414. 疾病
415. 集
416. 给予
417. 加盟
418. 家电
419. 家园
420. 嘉宾
421. 假日
422. 尖
423. 监测
424. 监督
425. 捡
426. 简介
427. 剑
428. 鉴定
429. 箭
430. 将军
431. 讲课
432. 酱
433. 酱油
434. 骄傲
435. 焦点
436. 脚印
437. 觉
438. 教堂
439. 教育部
440. 接收
441. 揭
442. 街头
443. 节(动)
444. 节假日
445. 节能
446. 节奏
447. 杰出
448. 截止
449. 截至
450. 解
451. 解说
452. 界
453. 界(文艺界)
454. 借鉴
455. 金额
456. 金钱
457. 金融
458. 尽
459. 进攻
460. 近日
461. 近视
462. 惊人
463. 惊喜
464. 精
465. 精美
466. 精品
467. 井
468. 景
469. 景点
470. 净
471. 纠纷
472. 纠正
473. 酒水
474. 救命
475. 救援
476. 救助
477. 就是说
478. 就算
479. 局(量)
480. 剧
481. 据
482. 捐
483. 捐款
484. 捐赠
485. 捐助
486. 决策
487. 觉悟
488. 绝
489. 绝大多数
490. 军队
491. 军舰
492. 军事
493. 开创
494. 开关
495. 开设
496. 开通
497. 开头
498. 开夜车
499. 看
500. 看管
501. 看得见
502. 看得起
503. 看好
504. 看作
505. 康复
506. 抗议
507. 考场
508. 考题
509. 科研
510. 客车
511. 肯
512. 空军
513. 口试
514. 扣
515. 酷
516. 跨
517. 快车
518. 宽阔
519. 矿
520. 阔
521. 啦
522. 来往
523. 赖
524. 栏目
525. 蓝领
526. 蓝天
527. 懒
528. 牢
529. 老乡
530. 冷气
531. 冷水
532. 礼堂
533. 理
534. 理财
535. 理智
536. 力(影响力)
537. 利
538. 联盟
539. 联赛
540. 联手
541. 凉鞋
542. 两侧
543. 两手
544. 聊
545. 聊天儿
546. 料(动)
547. 料(名)
548. 裂
549. 灵活
550. 领取
551. 领袖
552. 另
553. 留言
554. 流感
555. 楼道
556. 楼房
557. 露
558. 陆军
559. 录像
560. 录音机
561. 路过
562. 露
563. 旅店
564. 绿化
565. 马车
566. 嘛
567. 埋
568. 馒头
569. 慢车
570. 盲人
571. 梅花
572. 美容
573. 蒙
574. 蒙
575. 猛
576. 棉
577. 免得
578. 面对面
579. 面向
580. 妙
581. 灭
582. 民歌
583. 民工
584. 民警
585. 民意
586. 民主
587. 名额
588. 名胜
589. 名义
590. 名誉
591. 明日
592. 命(名)
593. 膜
594. 磨
595. 没收
596. 墨水
597. 母
598. 母鸡
599. 母女
600. 母子
601. 墓
602. 拿走
603. 奶粉
604. 奶牛
605. 难忘
606. 内地
607. 内外
608. 内衣
609. 能否
610. 泥
611. 扭
612. 排行榜
613. 派出
614. 判
615. 盼望
616. 泡
617. 炮
618. 陪同
619. 配置
620. 皮球
621. 偏
622. 贫困
623. 品牌
624. 聘请
625. 平凡
626. 平方米
627. 平衡
628. 平台
629. 评
630. 评选
631. 屏幕
632. 坡
633. 扑
634. 铺
635. 欺负
636. 奇妙
637. 企图
638. 起点
639. 起诉
640. 气氛
641. 恰当
642. 恰好
643. 恰恰
644. 牵
645. 铅笔
646. 谦虚
647. 前方
648. 前来
649. 潜力
650. 强盗
651. 强化
652. 强势
653. 强壮
654. 桥梁
655. 巧妙
656. 茄子
657. 切实
658. 侵犯
659. 亲属
660. 亲眼
661. 倾向
662. 清
663. 清洁
664. 清洁工
665. 清明节
666. 清洗
667. 情绪
668. 求职
669. 球拍
670. 球星
671. 球员
672. 区分
673. 渠道
674. 取款
675. 取款机
676. 去掉
677. 权
678. 权力
679. 全力
680. 全新
681. 券
682. 缺陷
683. 却是
684. 让座
685. 热点
686. 热水
687. 热水器
688. 热线
689. 人权
690. 认同
691. 日夜
692. 日语
693. 融合
694. 融入
695. 如
696. 如一
697. 乳制品
698. 入
699. 入学
700. 若
701. 塞
702. 赛
703. 赛场
704. 三明治
705. 丧失
706. 山峰
707. 山谷
708. 山坡
709. 伤口
710. 伤亡
711. 伤员
712. 商城
713. 上当
714. 上帝
715. 上市
716. 上台
717. 上演
718. 勺
719. 少儿
720. 舌头
721. 设计师
722. 涉及
723. 深化
724. 深深
725. 审查
726. 升级
727. 升学
728. 升值
729. 生活费
730. 省钱
731. 圣诞节
732. 盛行
733. 师父
734. 师生
735. 时而
736. 时节
737. 时期
738. 时时
739. 时装
740. 识
741. 识字
742. 实践
743. 食欲
744. 市民
745. 事后
746. 试点
747. 适当
748. 收藏
749. 收取
750. 收养
751. 手续费
752. 首(名)
753. 首次
754. 首脑
755. 首席
756. 首相
757. 书房
758. 薯片
759. 薯条
760. 双打
761. 爽
762. 水泥
763. 税
764. 顺
765. 说明书
766. 说实话
767. 司长
768. 死亡
769. 四处
770. 寺
771. 送礼
772. 送行
773. 素质
774. 算了
775. 算是
776. 虽
777. 岁数
778. 所(助)
779. 踏实
780. 塔
781. 踏
782. 台灯
783. 太阳能
784. 叹气
785. 探索
786. 探讨
787. 趟
788. 掏
789. 特
790. 特大
791. 特地
792. 特快
793. 特意
794. 疼痛
795. 踢
796. 提交
797. 提升
798. 天然
799. 天堂
800. 天下
801. 添
802. 田
803. 田径
804. 跳水
805. 听取
806. 通报
807. 通道
808. 通红
809. 通话
810. 通行
811. 通讯
812. 同
813. 同胞
814. 同行
815. 同期
816. 同一
817. 铜牌
818. 头疼
819. 投票
820. 透露
821. 图书
822. 徒弟
823. 途径
824. 土(形)
825. 团队
826. 推出
827. 退票
828. 吞
829. 托
830. 拖
831. 拖鞋
832. 挖
833. 娃娃
834. 哇
835. 外币
836. 外部
837. 外出
838. 外观
839. 外科
840. 外来
841. 外头
842. 外衣
843. 外资
844. 弯曲
845. 顽皮
846. 顽强
847. 王后
848. 王子
849. 网吧
850. 网页
851. 往后
852. 往来
853. 往年
854. 望见
855. 危机
856. 威胁
857. 微波炉
858. 维生素
859. 为此
860. 为何
861. 文娱
862. 卧铺
863. 乌云
864. 无边
865. 无关
866. 无效
867. 舞蹈
868. 物品
869. 误
870. 西班牙语
871. 吸毒
872. 牺牲
873. 洗衣粉
874. 戏曲
875. 细胞
876. 细菌
877. 先锋
878. 嫌
879. 显出
880. 险
881. 线路
882. 陷入
883. 响声
884. 想不到
885. 消耗
886. 消灭
887. 小费
888. 小麦
889. 小于
890. 晓得
891. 笑脸
892. 笑容
893. 笑声
894. 协会
895. 协商
896. 协调
897. 协助
898. 写字楼
899. 写字台
900. 心灵
901. 心愿
902. 心脏
903. 心脏病
904. 新人
905. 新兴
906. 薪水
907. 信仰
908. 信用
909. 兴旺
910. 行程
911. 形
912. 凶
913. 凶手
914. 修车
915. 袖珍
916. 悬
917. 旋转
918. 选拔
919. 选举
920. 学会
921. 学员
922. 血管
923. 血液
924. 循环
925. 压迫
926. 烟花
927. 沿
928. 沿海
929. 沿着
930. 研发
931. 眼看
932. 演奏
933. 宴会
934. 洋
935. 仰
936. 养老
937. 氧气
938. 样
939. 药品
940. 要不然
941. 要好
942. 要么
943. 要素
944. 野
945. 野生
946. 医药
947. 依次
948. 依赖
949. 一次性
950. 一代
951. 一道
952. 一贯
953. 一路上
954. 仪器
955. 仪式
956. 遗憾
957. 一番
958. 一模一样
959. 一齐
960. 一时
961. 一同
962. 一行
963. 艺人
964. 议题
965. 异常
966. 意想不到
967. 意愿
968. 因
969. 因素
970. 阴谋
971. 阴影
972. 音量
973. 音像
974. 隐藏
975. 隐私
976. 印
977. 英雄
978. 迎来
979. 影迷
980. 影星
981. 应对
982. 应急
983. 用处
984. 用得着
985. 用法
986. 用品
987. 用心
988. 优质
989. 游人
990. 游玩
991. 游戏机
992. 游行
993. 有关
994. 有没有
995. 有事
996. 于
997. 娱乐
998. 愉快
999. 与
1000. 宇航员
1001. 雨衣
1002. 预约
1003. 元素
1004. 园
1005. 园地
1006. 原
1007. 原告
1008. 原谅
1009. 圆珠笔
1010. 援助
1011. 缘故
1012. 远方
1013. 远离
1014. 远远
1015. 约定
1016. 乐曲
1017. 晕
1018. 允许
1019. 运作
1020. 晕车
1021. 杂
1022. 再生
1023. 再说
1024. 遭到
1025. 遭受
1026. 遭遇
1027. 早晚
1028. 增进
1029. 增值
1030. 扎
1031. 扎实
1032. 炸
1033. 炸弹
1034. 炸药
1035. 债
1036. 占据
1037. 战场
1038. 战略
1039. 战术
1040. 战友
1041. 站台
1042. 章
1043. 长(秘书长)
1044. 掌声
1045. 账
1046. 账户
1047. 涨
1048. 障碍
1049. 招
1050. 招聘
1051. 照样
1052. 照耀
1053. 哲学
1054. 这就是说
1055. 镇
1056. 争夺
1057. 整顿
1058. 整治
1059. 正当
1060. 政策
1061. 政党
1062. 政权
1063. 症状
1064. 之类
1065. 支撑
1066. 支援
1067. 枝
1068. 知名
1069. 织
1070. 直升机
1071. 职责
1072. 止
1073. 只得
1074. 只顾
1075. 只管
1076. 指定
1077. 指数
1078. 指头
1079. 指着
1080. 至于
1081. 治病
1082. 智慧
1083. 中等
1084. 中华
1085. 中期
1086. 中外
1087. 忠心
1088. 钟头
1089. 肿
1090. 种种
1091. 粥
1092. 珠宝
1093. 诸位
1094. 主持人
1095. 主角
1096. 主流
1097. 煮
1098. 住宅
1099. 驻
1100. 柱子
1101. 祝愿
1102. 专用
1103. 转
1104. 转动
1105. 赚
1106. 赚钱
1107. 装备
1108. 壮观
1109. 追究
1110. 捉
1111. 咨询
1112. 自来水
1113. 自我
1114. 自学
1115. 自言自语
1116. 自在
1117. 宗教
1118. 总部
1119. 总监
1120. 总经理
1121. 总量
1122. 走私
1123. 奏
1124. 租金
1125. 足
1126. 足以
1127. 族
1128. 族(上班族)
1129. 祖父
1130. 祖国
1131. 祖母
1132. 钻
1133. 最佳
1134. 最终
1135. 罪
1136. 罪恶
1137. 作
1138. 作废
1139. 作战
1140. 座谈会

This HSK vocabulary list is comprised by NgocNga.net

HSK 7-9 Vocabulary:

1. 阿拉伯语
2. 哎
3. 哎呀
4. 哀求
5. 挨家挨户
6. 癌
7. 癌症
8. 艾滋病
9. 唉
10. 爱不释手
11. 爱理不理
12. 爱面子
13. 爱惜
14. 碍事
15. 安定
16. 安抚
17. 安眠药
18. 安宁
19. 安稳
20. 安心
21. 安逸
22. 按键
23. 按理说
24. 按说
25. 案件
26. 暗地里
27. 暗杀
28. 暗中
29. 昂贵
30. 凹
31. 熬
32. 熬夜
33. 傲
34. 傲慢
35. 奥秘
36. 奥运会
37. 八卦
38. 巴不得
39. 扒
40. 芭蕾
41. 把柄
42. 把关
43. 把手
44. 靶子
45. 坝
46. 罢免
47. 罢休
48. 霸占
49. 掰
50. 白白
51. 百分比
52. 百合
53. 百科全书
54. 柏树
55. 摆放
56. 摆平
57. 摆设
58. 拜会
59. 拜见
60. 拜年
61. 拜托
62. 扳
63. 颁布
64. 颁发
65. 颁奖
66. 斑点
67. 搬迁
68. 板块
69. 办不到
70. 半边天
71. 半场
72. 半岛
73. 半路
74. 半数
75. 半途而废
76. 半信半疑
77. 半真半假
78. 扮
79. 伴
80. 伴侣
81. 伴随
82. 伴奏
83. 拌
84. 帮手
85. 绑
86. 绑架
87. 榜样
88. 棒球
89. 磅
90. 包袱
91. 包容
92. 包扎
93. 剥
94. 煲
95. 饱和
96. 饱满
97. 宝库
98. 宝藏
99. 保管
100. 保姆
101. 保暖
102. 保鲜
103. 保修
104. 保佑
105. 保障
106. 保质期
107. 保重
108. 堡垒
109. 报(动)
110. 报仇
111. 报酬
112. 报废
113. 报复
114. 报社
115. 报亭
116. 报销
117. 抱负
118. 豹
119. 暴风骤雨
120. 暴利
121. 暴躁
122. 曝光
123. 爆冷门
124. 爆满
125. 爆竹
126. 卑鄙
127. 悲哀
128. 悲观
129. 悲欢离合
130. 悲痛
131. 碑
132. 贝壳
133. 备课
134. 备受
135. 备用
136. 背面
137. 背叛
138. 背诵
139. 被捕
140. 奔波
141. 奔赴
142. 本分
143. 本能
144. 本钱
145. 本色
146. 本性
147. 本意
148. 本着
149. 奔
150. 笨蛋
151. 笨重
152. 崩溃
153. 绷
154. 绷带
155. 蹦
156. 逼近
157. 逼迫
158. 逼真
159. 鼻涕
160. 比比皆是
161. 比不上
162. 比起
163. 比试
164. 比喻
165. 鄙视
166. 必不可少
167. 必定
168. 碧绿
169. 弊病
170. 弊端
171. 壁画
172. 避难
173. 避暑
174. 边疆
175. 边界
176. 边远
177. 编号
178. 编剧
179. 编排
180. 编写
181. 编造
182. 鞭策
183. 鞭炮
184. 贬值
185. 变革
186. 变幻莫测
187. 变迁
188. 变异
189. 变质
190. 便道
191. 便饭
192. 便捷
193. 便利店
194. 遍布
195. 辨别
196. 辨认
197. 辩
198. 辩护
199. 辩解
200. 辫子
201. 标
202. 标榜
203. 标本
204. 标签
205. 标示
206. 标语
207. 标致
208. 飙升
209. 表白
210. 表决
211. 表述
212. 表率
213. 表态
214. 表彰
215. 憋
216. 别具匠心
217. 别看
218. 别墅
219. 别说
220. 别提了
221. 别致
222. 别扭
223. 彬彬有礼
224. 滨海
225. 缤纷
226. 冰棍儿
227. 冰山
228. 丙
229. 秉承
230. 并非
231. 并购
232. 并列
233. 并行
234. 病床
235. 病症
236. 拨
237. 拨款
238. 拨通
239. 波及
240. 波澜
241. 波涛
242. 波折
243. 剥夺
244. 剥削
245. 伯伯
246. 伯父
247. 伯母
248. 驳回
249. 脖子
250. 搏斗
251. 不定
252. 不见得
253. 不利于
254. 不慎
255. 不适
256. 不算
257. 不像话
258. 不屑
259. 不懈
260. 不亚于
261. 不亦乐乎
262. 不翼而飞
263. 不用说
264. 不正之风
265. 补给
266. 补救
267. 捕捉
268. 哺育
269. 不耻下问
270. 不辞而别
271. 不得而知
272. 不得已
273. 不妨
274. 不服
275. 不服气
276. 不假思索
277. 不解
278. 不经意
279. 不景气
280. 不堪
281. 不可避免
282. 不可思议
283. 不肯
284. 不理
285. 不了了之
286. 不难
287. 不平
288. 不起眼
289. 不容
290. 不如说
291. 不同寻常
292. 不为人知
293. 不惜
294. 不相上下
295. 不宜
296. 不已
297. 不以为然
298. 不由得
299. 不由自主
300. 不予
301. 不约而同
302. 不知
303. 不知不觉
304. 不准
305. 布局
306. 步伐
307. 步入
308. 步骤
309. 部件
310. 部署
311. 猜谜
312. 猜想
313. 才华
314. 财经
315. 财力
316. 财务
317. 财物
318. 财政
319. 裁
320. 裁定
321. 裁决
322. 采
323. 采集
324. 采矿
325. 彩电
326. 彩虹
327. 彩霞
328. 菜市场
329. 参见
330. 参军
331. 参谋
332. 参照
333. 餐桌
334. 残
335. 残留
336. 残缺
337. 残忍
338. 惭愧
339. 惨白
340. 惨痛
341. 惨重
342. 灿烂
343. 苍蝇
344. 沧桑
345. 舱
346. 藏匿
347. 藏品
348. 藏身
349. 操控
350. 操劳
351. 操心
352. 槽
353. 草案
354. 草坪
355. 侧面
356. 侧重
357. 测算
358. 测验
359. 层出不穷
360. 蹭
361. 差错
362. 差额
363. 插手
364. 插图
365. 插嘴
366. 茶道
367. 茶馆儿
368. 查处
369. 查明
370. 查找
371. 察觉
372. 察看
373. 诧异
374. 掺
375. 搀
376. 馋
377. 禅杖
378. 缠
379. 产
380. 产地
381. 产物
382. 产值
383. 铲
384. 铲子
385. 阐述
386. 颤抖
387. 猖狂
388. 长达
389. 长期以来
390. 长效
391. 长征
392. 长足
393. 常理
394. 常人
395. 常态
396. 常温
397. 偿还
398. 嫦娥
399. 厂家
400. 敞开
401. 畅谈
402. 畅销
403. 倡议
404. 抄袭
405. 钞票
406. 超标
407. 超车
408. 超前
409. 超速
410. 朝代
411. 朝着
412. 嘲弄
413. 嘲笑
414. 吵嘴
415. 车道
416. 车祸
417. 车间
418. 车轮
419. 车速
420. 车位
421. 车厢
422. 车型
423. 车轴
424. 扯
425. 彻夜
426. 撤
427. 撤换
428. 沉甸甸
429. 沉淀
430. 沉浸
431. 沉闷
432. 沉迷
433. 沉思
434. 沉稳
435. 沉着
436. 陈旧
437. 陈列
438. 陈述
439. 衬托
440. 趁
441. 趁机
442. 趁早
443. 趁着
444. 称呼
445. 称作
446. 成才
447. 成家
448. 成年(动)
449. 成年(副)
450. 成千上万
451. 成群结队
452. 成天
453. 成问题
454. 成型
455. 呈现
456. 诚恳
457. 诚心诚意
458. 诚意
459. 诚挚
460. 承包
461. 承载
462. 城墙
463. 乘人之危
464. 盛
465. 惩处
466. 惩罚
467. 澄清
468. 橙汁
469. 逞能
470. 逞强
471. 秤
472. 吃不上
473. 吃喝玩乐
474. 吃苦
475. 吃亏
476. 痴呆
477. 痴迷
478. 痴心
479. 池塘
480. 驰名
481. 迟迟
482. 迟疑
483. 迟早
484. 持
485. 持久
486. 持之以恒
487. 尺度
488. 耻辱
489. 耻笑
490. 赤字
491. 翅膀
492. 冲刺
493. 冲浪
494. 冲洗
495. 冲撞
496. 充
497. 充当
498. 充沛
499. 充实
500. 重播
501. 重叠
502. 重返
503. 重合
504. 重申
505. 重现
506. 崇高
507. 崇尚
508. 宠
509. 宠爱
510. 抽签
511. 抽屉
512. 抽象
513. 仇
514. 仇恨
515. 仇人
516. 稠
517. 稠密
518. 愁眉苦脸
519. 筹
520. 筹办
521. 筹备
522. 筹措
523. 筹划
524. 筹集
525. 筹码
526. 丑恶
527. 丑陋
528. 丑闻
529. 瞅
530. 出版社
531. 出厂
532. 出丑
533. 出道
534. 出发点
535. 出风头
536. 出境
537. 出局
538. 出具
539. 出口成章
540. 出卖
541. 出毛病
542. 出难题
543. 出人意料
544. 出任
545. 出山
546. 出身
547. 出示
548. 出手
549. 出头
550. 出土
551. 出息
552. 出血
553. 出演
554. 出洋相
555. 出游
556. 出众
557. 出主意
558. 出资
559. 出自
560. 出走
561. 初次
562. 初衷
563. 除此之外
564. 除去
565. 除外
566. 处方
567. 处境
568. 处置
569. 储备
570. 储蓄
571. 触动
572. 触犯
573. 触觉
574. 触摸
575. 触目惊心
576. 揣
577. 揣测
578. 揣摩
579. 踹
580. 川流不息
581. 穿过
582. 穿小鞋
583. 穿越 584. 穿着
585. 传承
586. 传奇
587. 传染
588. 传染病
589. 传人
590. 传授
591. 传闻
592. 船舶
593. 船桨
594. 喘
595. 喘息
596. 串门
597. 创伤
598. 床位
599. 创
600. 创始人
601. 吹了
602. 吹牛
603. 吹捧
604. 垂
605. 垂头丧气
606. 捶
607. 锤子
608. 纯粹
609. 纯洁
610. 纯朴
611. 醇厚
612. 蠢
613. 戳
614. 绰号
615. 瓷
616. 瓷器
617. 辞
618. 辞呈
619. 辞去
620. 辞退
621. 慈善
622. 慈祥
623. 磁带
624. 磁卡
625. 磁盘
626. 此起彼伏
627. 次日
628. 伺候
629. 刺耳
630. 刺骨
631. 刺绣
632. 赐
633. 赐教
634. 匆匆
635. 匆忙
636. 葱
637. 从今以后
638. 从来不
639. 从容
640. 从容不迫
641. 从头
642. 从未
643. 从业
644. 从早到晚
645. 丛林
646. 凑
647. 凑合
648. 凑巧
649. 粗暴
650. 粗糙
651. 粗鲁
652. 粗略
653. 粗心大意
654. 促成
655. 簇拥
656. 窜
657. 催
658. 催促
659. 催眠
660. 摧毁
661. 脆弱
662. 翠绿
663. 存放
664. 存心
665. 存折
666. 搓
667. 磋商
668. 挫折
669. 措手不及
670. 错别字
671. 错觉
672. 错位
673. 错综复杂
674. 搭乘
675. 搭建
676. 达标
677. 答辩
678. 打岔
679. 打倒
680. 打盹儿
681. 打交道
682. 打搅
683. 打捞
684. 打量
685. 打猎
686. 打磨
687. 打通
688. 打仗
689. 打招呼
690. 大包大揽
691. 大笔
692. 大臣
693. 大吃一惊
694. 大大咧咧
695. 大地
696. 大队
697. 大幅度
698. 大公无私
699. 大家庭
700. 大街小巷
701. 大惊小怪
702. 大局
703. 大款
704. 大面积
705. 大名鼎鼎
706. 大模大样
707. 大棚
708. 大片
709. 大气
710. 大厦
711. 大数据
712. 大肆
713. 大体
714. 大体上
715. 大同小异
716. 大腕儿
717. 大选
718. 大雁
719. 大意
720. 大意
721. 大有可为
722. 大宗
723. 歹徒
724. 逮
725. 代号
726. 代理人
727. 代言人
728. 带队
729. 带路
730. 带头
731. 带头人
732. 待
733. 怠工
734. 怠慢
735. 逮捕
736. 担
737. 担当
738. 担负
739. 单边
740. 单薄
741. 单方面
742. 单身
743. 耽搁
744. 耽误
745. 胆怯
746. 胆子
747. 但愿
748. 担
749. 担子
750. 诞辰
751. 淡化
752. 淡季
753. 蛋白质
754. 当即
755. 当今
756. 当面
757. 当日
758. 当事人
759. 当务之急
760. 当下
761. 当心
762. 当着
763. 当之无愧
764. 当众
765. 当晚
766. 当真
767. 荡漾
768. 档次
769. 导弹
770. 导航
771. 导火索
772. 导师
773. 导向
774. 岛屿
775. 捣乱
776. 倒卖
777. 倒霉
778. 倒塌
779. 倒下
780. 到头来
781. 到位
782. 倒计时
783. 倒数
784. 盗
785. 盗窃
786. 悼念
787. 道具
788. 稻草
789. 得不偿失
790. 得当
791. 得力
792. 得失
793. 得手
794. 得体
795. 得天独厚
796. 得益于
797. 得意扬扬
798. 得知
799. 得罪
800. 德
801. 灯笼
802. 灯泡
803. 登机
804. 登陆
805. 蹬
806. 凳子
807. 瞪
808. 低调
809. 低估
810. 低谷
811. 低价
812. 低迷
813. 低碳
814. 低下
815. 堤
816. 堤坝
817. 提防
818. 笛子
819. 抵触
820. 抵挡
821. 抵消
822. 抵押
823. 抵御
824. 抵制
825. 底层
826. 底线
827. 底蕴
828. 底子
829. 地步
830. 地道
831. 地道
832. 地段
833. 地理
834. 地毯
835. 地下水
836. 地狱
837. 地域
838. 地质
839. 弟子
840. 帝国
841. 帝国主义
842. 递交
843. 第一手
844. 第一线
845. 颠倒
846. 颠覆
847. 巅峰
848. 典范
849. 点火
850. 点击率
851. 点评
852. 点心
853. 点缀
854. 点子
855. 电报
856. 电铃
857. 电网
858. 电线
859. 电信
860. 电讯
861. 垫
862. 垫底
863. 垫子
864. 淀粉
865. 惦记
866. 奠定
867. 殿堂
868. 刁难
869. 叼
870. 雕
871. 雕刻
872. 雕塑
873. 吊销
874. 钓鱼
875. 调度
876. 掉队
877. 掉头
878. 爹
879. 迭起
880. 叠
881. 丁
882. 叮嘱
883. 盯
884. 钉子
885. 顶多
886. 顶级
887. 顶尖
888. 订单
889. 订购
890. 订婚
891. 订立
892. 钉
893. 定金
894. 定居
895. 定论
896. 定为
897. 定向
898. 定心丸
899. 定义
900. 定做
901. 丢掉
902. 丢脸
903. 丢弃
904. 丢人
905. 丢失
906. 东奔西走
907. 东道主
908. 东张西望
909. 董事
910. 董事会
911. 董事长
912. 懂事
913. 动不动
914. 动荡
915. 动感
916. 动工
917. 动静
918. 动脉
919. 动身
920. 动弹
921. 动听
922. 动向
923. 动用
924. 冻结
925. 栋
926. 栋梁
927. 兜
928. 兜儿
929. 兜售
930. 抖
931. 陡
932. 斗
933. 斗志
934. 豆浆
935. 豆子
936. 逗
937. 都会
938. 督促
939. 独
940. 独唱
941. 独家
942. 独立自主
943. 独身
944. 独一无二
945. 堵塞
946. 杜绝
947. 妒忌
948. 度(知名度)
949. 度假
950. 渡过
951. 端正
952. 短缺
953. 短暂
954. 段落
955. 断定
956. 断断续续
957. 断裂
958. 堆砌
959. 队形
960. 对白
961. 对策
962. 对称
963. 对得起
964. 对联
965. 对弈
966. 对照
967. 对峙
968. 对准
969. 兑换
970. 兑现
971. 敦促
972. 敦厚
973. 炖
974. 顿时
975. 多边
976. 多功能
977. 多亏
978. 多劳多得
979. 多年来
980. 多心
981. 多余
982. 多元
983. 哆嗦
984. 夺冠
985. 夺魁
986. 躲避
987. 躲藏
988. 舵手
989. 堕落
990. 讹诈
991. 俄语
992. 鹅
993. 额外
994. 厄运
995. 恶
996. 恶化
997. 恶劣
998. 恶性
999. 恶意
1000. 遏制
1001. 鳄鱼
1002. 恩赐
1003. 恩惠
1004. 恩情
1005. 恩怨
1006. 而已
1007. 耳光
1008. 耳目一新
1009. 耳熟能详
1010. 耳闻目睹
1011. 二手车
1012. 二氧化碳
1013. 发布会
1014. 发财
1015. 发愁
1016. 发电机
1017. 发抖
1018. 发愤图强
1019. 发光
1020. 发火
1021. 发酵
1022. 发掘
1023. 发愣
1024. 发脾气
1025. 发起人
1026. 发热
1027. 发誓
1028. 发泄
1029. 发扬
1030. 发扬光大
1031. 发育
1032. 发源地
1033. 发作
1034. 阀门
1035. 发型
1036. 帆
1037. 帆船
1038. 翻番
1039. 翻来覆去
1040. 翻天覆地
1041. 凡
1042. 烦闷
1043. 烦恼
1044. 烦躁
1045. 繁华
1046. 繁忙
1047. 繁体字
1048. 繁重
1049. 反驳
1050. 反差
1051. 反常
1052. 反倒
1053. 反感
1054. 反过来
1055. 反击
1056. 反馈
1057. 反面
1058. 反思
1059. 反弹
1060. 反省
1061. 返还
1062. 犯愁
1063. 饭碗
1064. 泛滥
1065. 范畴
1066. 贩卖
1067. 方方面面
1068. 方向盘
1069. 方言
1070. 防盗
1071. 防盗门
1072. 防护
1073. 防火墙
1074. 防卫
1075. 防汛
1076. 防疫
1077. 防御
1078. 妨碍
1079. 妨害
1080. 房地产
1081. 仿
1082. 仿制
1083. 访谈
1084. 纺织
1085. 放过
1086. 放水
1087. 放肆
1088. 放映
1089. 放置
1090. 放纵
1091. 飞速
1092. 飞往
1093. 飞翔
1094. 飞跃
1095. 非(非金属)
1096. 非得
1097. 非法
1098. 非凡
1099. 绯闻
1100. 肥料
1101. 肥胖
1102. 肥沃
1103. 肥皂
1104. 诽谤
1105. 废
1106. 废除
1107. 废话
1108. 废品
1109. 废寝忘食
1110. 废物
1111. 废墟
1112. 沸沸扬扬
1113. 沸腾
1114. 费劲
1115. 分辨
1116. 分寸
1117. 分担
1118. 分割
1119. 分红
1120. 分化
1121. 分泌
1122. 分明
1123. 分歧
1124. 分赃
1125. 分支
1126. 芬芳
1127. 吩咐
1128. 氛围
1129. 坟
1130. 坟墓
1131. 焚烧
1132. 粉
1133. 粉丝
1134. 粉碎
1135. 分量
1136. 分外
1137. 份额
1138. 奋力
1139. 奋勇
1140. 粪
1141. 粪便
1142. 丰富多彩
1143. 丰厚
1144. 丰满
1145. 丰盛
1146. 丰硕
1147. 风波
1148. 风采
1149. 风餐露宿
1150. 风范
1151. 风风雨雨
1152. 风和日丽
1153. 风浪
1154. 风力
1155. 风流
1156. 风貌
1157. 风气
1158. 风情
1159. 风趣
1160. 风沙
1161. 风尚
1162. 风水
1163. 风味
1164. 风雨
1165. 风云
1166. 风筝
1167. 封顶
1168. 封建
1169. 封面
1170. 封锁
1171. 疯子
1172. 峰回路转
1173. 蜂蜜
1174. 逢
1175. 缝
1176. 缝合
1177. 讽刺
1178. 凤凰
1179. 缝
1180. 否决
1181. 孵化
1182. 敷
1183. 扶持
1184. 服饰
1185. 服务器
1186. 服用
1187. 俘获
1188. 俘虏
1189. 浮力
1190. 浮现
1191. 浮躁
1192. 辐射
1193. 福气
1194. 抚摸
1195. 抚恤
1196. 抚养
1197. 抚养费
1198. 斧子
1199. 俯首
1200. 辅导
1201. 腐败
1202. 腐化
1203. 腐烂
1204. 腐蚀
1205. 腐朽
1206. 付费
1207. 付款
1208. 负面
1209. 负有
1210. 附
1211. 附带
1212. 附和
1213. 附加
1214. 附属
1215. 赴
1216. 复查
1217. 复发
1218. 复合
1219. 复活
1220. 复兴
1221. 复原
1222. 副作用
1223. 赋予
1224. 富含
1225. 富豪
1226. 富强
1227. 富翁
1228. 富裕
1229. 富足
1230. 腹部
1231. 腹泻
1232. 覆盖
1233. 该(代)
1234. 改版
1235. 改编
1236. 改动
1237. 改革开放
1238. 改良
1239. 改名
1240. 改日
1241. 改为
1242. 改邪归正
1243. 钙
1244. 盖子
1245. 概况
1246. 概率
1247. 概论
1248. 干戈
1249. 干旱
1250. 干燥
1251. 甘心
1252. 肝脏
1253. 尴尬
1254. 赶赴
1255. 赶往
1256. 敢情
1257. 感(责任感)
1258. 感触
1259. 感恩
1260. 感激
1261. 感慨
1262. 感染
1263. 感染力
1264. 感叹
1265. 感性
1266. 干部
1267. 干事
1268. 刚毅
1269. 纲领
1270. 纲要
1271. 钢
1272. 缸
1273. 港
1274. 杠铃
1275. 高昂
1276. 高傲
1277. 高超
1278. 高低
1279. 高调
1280. 高额
1281. 高尔夫球
1282. 高峰期
1283. 高贵
1284. 高空
1285. 高龄
1286. 高明
1287. 高山
1288. 高效
1289. 高新技术
1290. 高血压
1291. 高压
1292. 高雅
1293. 高涨
1294. 搞鬼
1295. 搞笑
1296. 告
1297. 告辞
1298. 告诫
1299. 告示
1300. 告知
1301. 告状
1302. 戈壁
1303. 胳膊
1304. 鸽子
1305. 搁
1306. 搁浅
1307. 搁置
1308. 割
1309. 歌剧
1310. 歌颂
1311. 歌舞
1312. 歌咏
1313. 革命
1314. 格
1315. 格格不入
1316. 格局
1317. 格式
1318. 隔阂
1319. 隔离
1320. 个案
1321. 个头儿
1322. 各奔前程
1323. 各式各样
1324. 根基
1325. 根深蒂固
1326. 根源
1327. 根治
1328. 跟不上
1329. 跟上
1330. 跟踪
1331. 更改
1332. 更衣室
1333. 耕地
1334. 耿直
1335. 工地
1336. 工会
1337. 工科
1338. 工商界
1339. 工序
1340. 工整
1341. 工作量
1342. 弓
1343. 公安局
1344. 公车
1345. 公道
1346. 公费
1347. 公共场所
1348. 公关
1349. 公函
1350. 公积金
1351. 公开信
1352. 公款
1353. 公立
1354. 公墓
1355. 公仆
1356. 公顷
1357. 公然
1358. 公示
1359. 公事
1360. 公务
1361. 公益
1362. 公益性
1363. 公用
1364. 公寓
1365. 公约
1366. 公证
1367. 公职
1368. 功
1369. 功臣
1370. 功底
1371. 功劳
1372. 功力
1373. 功率
1374. 功效
1375. 攻
1376. 攻读
1377. 攻关
1378. 供
1379. 供不应求
1380. 供暖
1381. 供求
1382. 宫殿
1383. 宫廷
1384. 恭维
1385. 恭喜
1386. 拱
1387. 共鸣
1388. 共识
1389. 共同体
1390. 共性
1391. 供奉
1392. 勾
1393. 勾画
1394. 勾结
1395. 钩
1396. 钩子
1397. 构思
1398. 构想
1399. 购
1400. 够呛
1401. 估算
1402. 沽名钓誉
1403. 孤单
1404. 孤立
1405. 孤零零
1406. 孤陋寡闻
1407. 辜负
1408. 古董
1409. 古怪
1410. 古迹
1411. 古今中外
1412. 古朴
1413. 古人
1414. 股份
1415. 股民
1416. 股市
1417. 骨干
1418. 骨气
1419. 骨折
1420. 鼓动
1421. 鼓舞
1422. 固然
1423. 固执
1424. 故
1425. 顾不得
1426. 顾不上
1427. 顾及
1428. 顾虑
1429. 顾全大局
1430. 雇
1431. 雇佣
1432. 雇员
1433. 雇主
1434. 瓜分
1435. 瓜子
1436. 刮风
1437. 寡妇
1438. 挂钩
1439. 挂号
1440. 挂念
1441. 挂失
1442. 乖
1443. 乖巧
1444. 拐弯
1445. 拐杖
1446. 怪不得
1447. 怪物
1448. 怪异
1449. 关掉
1450. 关节
1451. 关税
1452. 关头
1453. 关照
1454. 观测
1455. 观感
1456. 观摩
1457. 观赏
1458. 观望
1459. 官兵
1460. 官吏
1461. 官僚
1462. 官僚主义
1463. 官员
1464. 棺材
1465. 管家
1466. 管教
1467. 管理费
1468. 管辖
1469. 管用
1470. 管子
1471. 贯彻
1472. 贯穿
1473. 贯通
1474. 惯
1475. 惯例
1476. 惯性
1477. 灌
1478. 灌溉
1479. 灌输
1480. 罐
1481. 罐头
1482. 光彩
1483. 光碟
1484. 光顾
1485. 光滑
1486. 光环
1487. 光缆
1488. 光芒
1489. 光明磊落
1490. 光泽
1491. 广义
1492. 归根到底
1493. 归还
1494. 归结
1495. 归来
1496. 归纳
1497. 归属
1498. 归宿
1499. 龟
1500. 规格
1501. 规矩
1502. 闺女
1503. 瑰宝
1504. 轨迹
1505. 柜台
1506. 贵宾
1507. 贵重
1508. 贵族
1509. 桂花
1510. 滚动
1511. 棍
1512. 棍子
1513. 国宝
1514. 国防
1515. 国画
1516. 国徽
1517. 国情
1518. 国土
1519. 国学
1520. 国有
1521. 果断
1522. 果园
1523. 果真
1524. 裹
1525. 过半
1526. 过不去
1527. 过错
1528. 过道
1529. 过关
1530. 过奖
1531. 过节
1532. 过境
1533. 过滤
1534. 过期
1535. 过日子
1536. 过剩
1537. 过失
1538. 过头
1539. 过往
1540. 过意不去
1541. 过瘾
1542. 过硬
1543. 过早
1544. 海岸
1545. 海拔
1546. 海滨
1547. 海盗
1548. 海量
1549. 海绵
1550. 海面
1551. 海内外
1552. 海滩
1553. 海峡
1554. 海啸
1555. 海域
1556. 海运
1557. 海藻
1558. 骇人听闻
1559. 害虫
1560. 害臊
1561. 害羞
1562. 酣畅
1563. 酣睡
1564. 含糊
1565. 含蓄
1566. 函授
1567. 涵盖
1568. 涵义
1569. 罕见
1570. 汗水
1571. 旱
1572. 旱灾
1573. 捍卫
1574. 焊
1575. 行家
1576. 行列
1577. 行情
1578. 航海
1579. 航天
1580. 航天员
1581. 航行
1582. 航运
1583. 毫不
1584. 毫不犹豫
1585. 毫无
1586. 豪华
1587. 好比
1588. 好歹
1589. 好感
1590. 好坏
1591. 好家伙
1592. 好评
1593. 好说
1594. 好笑
1595. 好心
1596. 好心人
1597. 好意
1598. 好在
1599. 号称
1600. 好客
1601. 好奇心
1602. 耗
1603. 耗费
1604. 耗时
1605. 浩劫
1606. 呵护
1607. 禾苗
1608. 合唱
1609. 合乎
1610. 合伙
1611. 合计
1612. 合情合理
1613. 合影
1614. 合资
1615. 合作社
1616. 何必
1617. 何处
1618. 何苦
1619. 何况
1620. 何时
1621. 和蔼
1622. 和解
1623. 和睦
1624. 和平共处
1625. 和气
1626. 和尚
1627. 河流
1628. 河畔
1629. 荷花
1630. 核
1631. 核电站
1632. 核对
1633. 核能
1634. 核实
1635. 核桃
1636. 核武器
1637. 贺电
1638. 贺信
1639. 喝彩
1640. 赫然
1641. 鹤立鸡群
1642. 黑白
1643. 黑客
1644. 黑马
1645. 黑手
1646. 黑心
1647. 嘿
1648. 痕迹
1649. 恨不得
1650. 哼
1651. 横七竖八
1652. 横向
1653. 横
1654. 轰
1655. 轰动
1656. 轰炸
1657. 哄
1658. 哄堂大笑
1659. 烘干
1660. 烘托
1661. 弘扬
1662. 红灯
1663. 红火
1664. 红扑扑
1665. 红润
1666. 红薯
1667. 红眼
1668. 宏观
1669. 宏伟
1670. 洪亮
1671. 哄
1672. 哄
1673. 喉咙
1674. 吼
1675. 后备
1676. 后备箱
1677. 后代
1678. 后盾
1679. 后顾之忧
1680. 后期
1681. 后勤
1682. 后人
1683. 后台
1684. 后退
1685. 后续
1686. 后遗症
1687. 后裔
1688. 后者
1689. 厚道
1690. 厚度
1691. 候选人
1692. 呼风唤雨
1693. 呼唤
1694. 呼救
1695. 呼声
1696. 呼应
1697. 呼吁
1698. 忽高忽低
1699. 忽悠
1700. 胡闹
1701. 胡说
1702. 胡思乱想
1703. 湖泊
1704. 糊
1705. 糊涂
1706. 互补
1707. 互访
1708. 互信
1709. 互助
1710. 护理
1711. 花瓣
1712. 花卉
1713. 花纹
1714. 花样
1715. 划算
1716. 华丽
1717. 华侨
1718. 华裔
1719. 哗变
1720. 哗然
1721. 滑冰
1722. 滑稽
1723. 滑梯
1724. 滑雪
1725. 化肥
1726. 化身
1727. 化纤
1728. 化险为夷
1729. 化验
1730. 化妆
1731. 划时代
1732. 画册
1733. 画龙点睛
1734. 画蛇添足
1735. 画展
1736. 话费
1737. 话筒
1738. 话语
1739. 怀抱
1740. 怀旧
1741. 怀里
1742. 怀孕
1743. 怀着
1744. 槐树
1745. 坏事
1746. 欢呼
1747. 欢聚
1748. 欢快
1749. 欢声笑语
1750. 还款
1751. 还原
1752. 环球
1753. 环绕
1754. 缓
1755. 缓和
1756. 缓缓
1757. 缓慢
1758. 幻觉
1759. 幻影
1760. 换成
1761. 换取
1762. 换位
1763. 换言之
1764. 唤起
1765. 患
1766. 患病
1767. 患有
1768. 焕发
1769. 荒
1770. 荒诞
1771. 荒凉
1772. 荒谬
1773. 慌乱
1774. 慌张
1775. 皇宫
1776. 皇后
1777. 皇上
1778. 皇室
1779. 黄昏
1780. 恍然大悟
1781. 晃
1782. 谎话
1783. 谎言
1784. 晃
1785. 晃荡
1786. 灰
1787. 灰尘
1788. 灰心
1789. 挥
1790. 辉煌
1791. 回归
1792. 回扣
1793. 回馈
1794. 回落
1795. 回升
1796. 回首
1797. 回味
1798. 回想
1799. 回忆录
1800. 悔恨
1801. 毁坏
1802. 毁灭
1803. 汇合
1804. 汇集
1805. 汇聚
1806. 会场
1807. 会面
1808. 会晤
1809. 会意
1810. 会诊
1811. 绘声绘色
1812. 贿赂
1813. 昏迷
1814. 婚纱
1815. 婚姻
1816. 浑身
1817. 魂
1818. 混凝土
1819. 混淆
1820. 混浊
1821. 豁
1822. 豁出去
1823. 活该
1824. 活期
1825. 活儿
1826. 火暴
1827. 火锅
1828. 火候
1829. 火花
1830. 火炬
1831. 火辣辣
1832. 火热
1833. 火山
1834. 火速
1835. 火焰
1856. 火药
1837. 伙食
1838. 或多或少
1839. 货币
1840. 货车
1841. 货物
1842. 货运
1843. 获胜
1844. 获悉
1845. 祸害
1846. 霍乱
1847. 豁达
1848. 几率
1849. 讥笑
1850. 饥饿
1851. 机舱
1852. 机动
1853. 机灵
1854. 机密
1855. 机智
1856. 肌肤
1857. 积
1858. 积淀
1859. 积蓄
1860. 基本功
1861. 基层
1862. 基因
1863. 基于
1864. 基准
1865. 畸形
1866. 激发
1867. 激光
1868. 激化
1869. 激活
1870. 激励
1871. 激起
1872. 激素
1873. 及
1874. 及其
1875. 及早
1876. 吉普
1877. 吉他
1878. 吉祥物
1879. 级别
1880. 极度
1881. 极力
1882. 极少数
1883. 极为
1884. 极限
1885. 即
1886. 即便
1887. 即可
1888. 急剧
1889. 急迫
1890. 急性
1891. 急需
1892. 急于
1893. 急诊
1894. 急转弯
1895. 棘手
1896. 集会
1897. 集结
1898. 集邮
1899. 集装箱
1900. 集资
1901. 嫉妒
1902. 挤压
1903. 脊梁
1904. 计
1905. 计策
1906. 计较
1907. 计时
1908. 记号
1909. 记忆犹新
1910. 纪录片
1911. 纪念碑
1912. 纪念馆
1913. 纪念日
1914. 纪实
1915. 技艺
1916. 忌
1917. 忌讳
1918. 忌口
1919. 剂
1920. 迹象
1921. 继
1922. 继而
1923. 继父
1924. 继母
1925. 祭
1926. 祭奠
1927. 祭祀
1928. 寄托
1929. 寂静
1930. 寂寞
1931. 加紧
1932. 加剧
1933. 加深
1934. 加重
1935. 佳节
1936. 家伙
1937. 家家户户
1938. 家教
1939. 家境
1940. 家禽
1941. 家用
1942. 家喻户晓
1943. 家政
1944. 家族
1945. 嘉年华
1946. 假定
1947. 假冒
1948. 假设
1949. 假使
1950. 假装
1951. 价位
1952. 价值观
1953. 驾
1954. 驾车
1955. 驾驭
1956. 架势
1957. 架子
1958. 嫁
1959. 嫁妆
1960. 尖端
1961. 尖锐
1962. 奸诈
1963. 歼灭
1964. 坚持不懈
1965. 坚韧
1966. 坚实
1967. 坚守
1968. 坚信
1969. 坚硬
1970. 肩膀
1971. 肩负
1972. 艰巨
1973. 艰苦奋斗
1974. 艰险
1975. 艰辛
1976. 监察
1977. 监管
1978. 监护
1979. 监控
1980. 监视
1981. 监狱
1982. 兼
1983. 兼顾
1984. 兼任
1985. 兼容
1986. 兼职
1987. 煎
1988. 拣
1989. 检察
1990. 检讨
1991. 减免
1992. 减弱
1993. 减速
1994. 减压
1995. 简称
1996. 简短
1997. 简化
1998. 简洁
1999. 简陋
2000. 简体字
2001. 简要
2002. 简易
2003. 见解
2004. 见钱眼开
2005. 见仁见智
2006. 见识
2007. 见外
2008. 见效
2009. 见义勇为
2010. 见证
2011. 间谍
2012. 间断
2013. 间隔
2014. 间隙
2015. 建交
2016. 建树
2017. 建筑师
2018. 建筑物
2019. 贱
2020. 健美 2021. 健壮
2022. 溅
2023. 鉴别
2024. 鉴赏
2025. 鉴于
2026. 姜
2027. 僵
2028. 僵化
2029. 僵局
2030. 讲解
2031. 讲述
2032. 讲学
2033. 奖杯
2034. 奖牌
2035. 奖品
2036. 奖项
2037. 降临
2038. 交叉
2039. 交锋
2040. 交付
2041. 交集
2042. 交接
2043. 交界
2044. 交纳
2045. 交情
2046. 交涉
2047. 交谈
2048. 交替
2049. 交头接耳
2050. 交响乐
2051. 郊外
2052. 郊游
2053. 浇
2054. 娇惯
2055. 娇气
2056. 胶囊
2057. 胶片
2058. 焦
2059. 焦急
2060. 焦距
2061. 焦虑
2062. 焦躁
2063. 礁石
2064. 嚼
2065. 角落
2066. 狡猾
2067. 绞
2068. 矫正
2069. 搅
2070. 搅拌
2071. 缴
2072. 缴费
2073. 缴纳
2074. 叫板
2075. 叫好
2076. 轿车
2077. 较劲
2078. 较量
2079. 教科书
2080. 教条
2081. 教养
2082. 阶层
2083. 阶级
2084. 阶梯
2085. 皆
2086. 结
2087. 结果
2088. 接班
2089. 接班人
2090. 接二连三
2091. 接轨
2092. 接济
2093. 接见
2094. 接力
2095. 接纳
2096. 接手
2097. 接送
2098. 接替
2099. 接听
2100. 接通
2101. 揭发
2102. 揭露
2103. 揭示
2104. 揭晓
2105. 节俭
2106. 节气
2107. 节水
2108. 节衣缩食
2109. 劫
2110. 劫持
2111. 洁净
2112. 结冰
2113. 结晶
2114. 结局
2115. 结识
2116. 结尾
2117. 截
2118. 截然不同
2119. 竭尽全力
2120. 竭力
2121. 解答
2122. 解读
2123. 解雇
2124. 解救
2125. 解剖
2126. 解散
2127. 解体
2128. 解脱
2129. 解围
2130. 解析
2131. 介入
2132. 介意
2133. 介于
2134. 戒备
2135. 戒烟
2136. 戒指
2137. 届时
2138. 界定
2139. 界限
2140. 界线
2141. 借口
2142. 借条
2143. 借用
2144. 借助
2145. 金属
2146. 金子
2147. 金字塔
2148. 津津有味
2149. 津贴
2150. 筋
2151. 禁不住
2152. 仅次于
2153. 尽
2154. 尽早
2155. 紧凑
2156. 紧接着
2157. 紧迫
2158. 紧缺
2159. 紧缩
2160. 锦旗
2161. 谨慎
2162. 尽情
2163. 尽头
2164. 进场
2165. 进程
2166. 进出
2167. 进出口
2168. 进度
2169. 进而
2170. 进修
2171. 近年来
2172. 劲头
2173. 晋升
2174. 浸泡
2175. 禁忌
2176. 禁区
2177. 茎
2178. 经
2179. 经度
2180. 经久不息
2181. 经贸
2182. 经商
2183. 经受
2184. 荆棘
2185. 惊
2186. 惊诧
2187. 惊慌
2188. 惊慌失措
2189. 惊奇
2190. 惊叹
2191. 惊天动地
2192. 惊险
2193. 惊心动魄
2194. 惊醒
2195. 惊讶
2196. 晶莹
2197. 兢兢业业
2198. 精打细算
2199. 精华
2200. 精简
2201. 精练
2202. 精妙
2203. 精明
2204. 精疲力竭
2205. 精确
2206. 精神病
2207. 精髓
2208. 精通
2209. 精细
2210. 精心
2211. 精益求精
2212. 精英
2213. 精致
2214. 颈部
2215. 景观
2216. 景区
2217. 警车
2218. 警官
2219. 警惕
2220. 警钟
2221. 净化
2222. 竞技
2223. 竞相
2224. 竞选
2225. 竟
2226. 竟敢
2227. 敬
2228. 敬爱
2229. 敬而远之
2230. 敬酒
2231. 敬礼
2232. 敬佩
2233. 敬请
2234. 敬业
2235. 敬意
2236. 敬重
2237. 静止
2238. 境地
2239. 境界
2240. 境内
2241. 境外
2242. 境遇
2243. 窘迫
2244. 纠缠
2245. 揪
2246. 久违
2247. 久仰
2248. 酒精
2249. 酒楼
2250. 救护车
2251. 救济
2252. 救治
2253. 就餐
2254. 就地
2255. 就读
2256. 就近
2257. 就任
2258. 就医
2259. 就诊
2260. 就职
2261. 就座
2262. 舅舅
2263. 拘留
2264. 拘束
2265. 居高临下
2266. 居民楼
2267. 鞠躬
2268. 局部
2269. 局势
2270. 局限
2271. 菊花
2272. 橘子
2273. 沮丧
2274. 举报
2275. 举措
2276. 举例
2277. 举世闻名
2278. 举世无双
2279. 举世瞩目
2280. 举一反三
2281. 举止
2282. 举重
2283. 巨额
2284. 巨人
2285. 巨头
2286. 巨星
2287. 巨型
2288. 剧烈
2289. 剧目
2290. 剧情
2291. 剧团
2292. 剧院
2293. 剧组
2294. 据此
2295. 据悉
2296. 距
2297. 锯
2298. 聚集
2299. 聚精会神
2300. 捐献
2301. 卷入
2302. 卷子
2303. 圈
2304. 决议
2305. 诀别
2306. 诀窍
2307. 角逐
2308. 觉醒
2309. 绝技
2310. 绝缘
2311. 绝招
2312. 倔强
2313. 崛起
2314. 爵士
2315. 倔
2316. 军官
2317. 均衡
2318. 均匀
2319. 君子
2320. 俊
2321. 俊俏
2322. 骏马
2323. 竣工
2324. 卡车
2325. 卡片
2326. 卡通
2327. 开办
2328. 开采
2329. 开场
2330. 开场白
2331. 开除
2332. 开动
2333. 开发区
2334. 开发商
2335. 开工
2336. 开垦
2337. 开口
2338. 开阔
2339. 开朗
2340. 开辟
2341. 开启
2342. 开枪
2343. 开天辟地
2344. 开拓
2345. 开销
2346. 开张
2347. 开支
2348. 凯歌
2349. 楷模
2350. 刊登
2351. 刊物
2352. 看护
2353. 勘探
2354. 堪称
2355. 侃大山
2356. 砍
2357. 看得出
2358. 看热闹
2359. 看似
2360. 看台
2361. 看样子
2362. 看中
2363. 看重
2364. 慷慨
2365. 扛
2366. 抗衡
2367. 抗拒
2368. 抗生素
2369. 抗争
2370. 考量
2371. 烤
2372. 靠拢
2373. 苛刻
2374. 科幻
2375. 科目
2376. 科普
2377. 磕
2378. 壳
2379. 咳嗽
2380. 可悲
2381. 可不是
2382. 可乘之机
2383. 可耻
2384. 可歌可泣
2385. 可观
2386. 可贵
2387. 可口
2388. 可谓
2389. 可恶
2390. 可想而知
2391. 可笑
2392. 可信
2393. 可行
2394. 可疑
2395. 克隆
2396. 克制
2397. 刻苦
2398. 刻意
2399. 刻舟求剑
2400. 客房
2401. 客机
2402. 客流
2403. 客运
2404. 恳求
2405. 啃
2406. 坑
2407. 空荡荡
2408. 空难
2409. 空前
2410. 空想
2411. 空虚
2412. 恐怖
2413. 恐吓
2414. 恐慌
2415. 恐惧
2416. 恐龙
2417. 空白
2418. 空地
2419. 空隙
2420. 控告
2421. 抠
2422. 口碑
2423. 口才
2424. 口吃
2425. 口感
2426. 口径
2427. 口令
2428. 口气
2429. 口腔
2430. 口哨
2431. 口水
2432. 口头
2433. 口味
2434. 口香糖
2435. 口音
2436. 口罩
2437. 口子
2438. 扣除
2439. 扣留
2440. 扣人心弦
2441. 扣押
2442. 枯燥
2443. 哭泣
2444. 哭笑不得
2445. 窟窿
2446. 苦力
2447. 苦练
2448. 苦难
2449. 苦恼
2450. 苦笑
2451. 苦心
2452. 酷似
2453. 夸
2454. 夸大
2455. 夸奖
2456. 夸夸其谈
2457. 夸耀
2458. 夸张
2459. 垮
2460. 挎
2461. 跨国
2462. 跨越
2463. 快捷
2464. 宽敞
2465. 宽泛
2466. 宽厚
2467. 宽容
2468. 宽恕
2469. 宽松
2470. 款式
2471. 款项
2472. 筐
2473. 狂欢
2474. 狂欢节
2475. 狂热
2476. 旷课
2477. 况且
2478. 矿藏
2479. 框
2480. 框架
2481. 亏本
2482. 亏损
2483. 昆虫
2484. 捆
2485. 困惑
2486. 困境
2487. 扩
2488. 扩建
2489. 扩散
2490. 扩张
2491. 括弧
2492. 阔绰
2493. 拉动
2494. 拉拢
2495. 拉锁
2496. 啦啦队
2497. 喇叭
2498. 腊月
2499. 蜡
2500. 蜡烛
2501. 辣椒
2502. 来宾
2503. 来电
2504. 来访
2505. 来回
2506. 来历
2507. 来临
2508. 来龙去脉
2509. 来年
2510. 来源于
2511. 拦
2512. 栏
2513. 栏杆
2514. 蓝图
2515. 揽
2516. 缆车
2517. 懒得
2518. 懒惰
2519. 滥用
2520. 狼
2521. 狼狈
2522. 朗诵
2523. 浪
2524. 捞
2525. 劳动力
2526. 劳累
2527. 劳务
2528. 牢固
2529. 牢记
2530. 牢牢
2531. 唠叨
2532. 老伴儿
2533. 老大
2534. 老汉
2535. 老化
2536. 老人家
2537. 老实说
2538. 老远
2539. 老字号
2540. 姥姥
2541. 姥爷
2542. 涝
2543. 乐意
2544. 乐园
2545. 勒
2546. 雷同
2547. 累积
2548. 累计
2549. 类别
2550. 棱角
2551. 冷淡
2552. 冷冻
2553. 冷酷
2554. 冷酷无情
2555. 冷落
2556. 冷门
2557. 冷漠
2558. 冷笑
2559. 冷战
2560. 愣
2561. 离谱儿
2562. 离奇
2563. 离职
2564. 黎明
2565. 礼服
2566. 礼品
2567. 礼仪
2568. 里程碑
2569. 理睬
2570. 理会
2571. 理科
2572. 理念
2573. 理事
2574. 理所当然
2575. 理性
2576. 理直气壮
2577. 力不从心
2578. 力度
2579. 力求
2580. 力所能及
2581. 力争
2582. 历程
2583. 历届
2584. 历经
2585. 历来
2586. 历时
2587. 立方
2588. 立方米
2589. 立功
2590. 立交桥
2591. 立体
2592. 立足
2593. 励志
2594. 利害
2595. 利率
2596. 利索
2597. 粒
2598. 连滚带爬
2599. 连绵
2600. 连任
2601. 连锁
2602. 连锁店
2603. 连夜
2604. 怜惜
2605. 帘子
2606. 莲子
2607. 联邦
2608. 联欢
2609. 联网
2610. 廉价
2611. 廉洁
2612. 廉正
2613. 廉政
2614. 脸颊
2615. 炼
2616. 恋恋不舍
2617. 良
2618. 良心
2619. 良性
2620. 凉爽
2621. 两口子
2622. 两栖
2623. 亮点
2624. 亮丽
2625. 亮相
2626. 谅解
2627. 辽阔
2628. 疗法
2629. 疗效
2630. 寥寥无几
2631. 潦草
2632. 了结
2633. 了却
2634. 料到
2635. 料理
2636. 咧嘴
2637. 列举
2638. 劣势
2639. 劣质
2640. 烈士
2641. 猎犬
2642. 猎人
2643. 裂缝
2644. 裂痕
2645. 拎
2646. 邻国
2647. 临
2648. 临床
2649. 临街
2650. 临近
2651. 淋
2652. 灵
2653. 灵感
2654. 灵魂
2655. 灵机一动
2656. 灵敏
2657. 灵巧
2658. 灵通
2659. 凌晨
2660. 零花钱
2661. 零件
2662. 零钱
2663. 零售
2664. 领队
2665. 领会
2666. 领军
2667. 领略
2668. 领事
2669. 领事馆
2670. 领土
2671. 领悟
2672. 领养
2673. 领域
2674. 溜
2675. 溜达
2676. 浏览
2677. 浏览器
2678. 留恋
2679. 留念
2680. 留神
2681. 留心
2682. 留意
2683. 流畅
2684. 流程
2685. 流浪
2686. 流泪
2687. 流量
2688. 流露
2689. 流氓
2690. 流入
2691. 流失
2692. 流水
2693. 流淌
2694. 流向
2695. 流血
2696. 流域
2697. 流转
2698. 柳树
2699. 遛
2700. 龙舟
2701. 聋
2702. 聋人
2703. 笼子
2704. 隆重
2705. 垄断
2706. 笼统
2707. 笼罩
2708. 搂
2709. 露面
2710. 芦花
2711. 炉灶
2712. 炉子
2713. 卤味
2714. 鲁莽
2715. 录制
2716. 鹿
2717. 路程
2718. 路灯
2719. 路段
2720. 路况
2721. 路面
2722. 路人
2723. 路途
2724. 路子
2725. 露天
2726. 旅程
2727. 旅途
2728. 铝
2729. 屡
2730. 屡次
2731. 缕
2732. 履行
2733. 率(成功率)
2734. 绿灯
2735. 绿地
2736. 孪生
2737. 卵
2738. 乱七八糟
2739. 掠夺
2740. 略
2741. 略微
2742. 抡
2743. 伦理
2744. 轮换
2745. 轮廓
2746. 轮流
2747. 轮胎
2748. 论述
2749. 论坛
2750. 论证
2751. 罗
2752. 萝卜
2753. 螺丝
2754. 裸
2755. 裸露
2756. 络绎不绝
2757. 落差
2758. 落地
2759. 落户
2760. 落下
2761. 麻(名)
2762. 麻(形)
2763. 麻痹
2764. 麻将
2765. 麻辣
2766. 麻木
2767. 麻醉
2768. 马后炮
2769. 马虎
2770. 马力
2771. 马桶
2772. 马戏
2773. 码(动)
2774. 码(量)
2775. 埋藏
2776. 埋伏
2777. 埋没
2778. 买不起
2779. 迈
2780. 迈进
2781. 卖弄
2782. 脉搏
2783. 脉络
2784. 埋怨
2785. 蛮
2786. 瞒
2787. 满怀
2788. 蔓延
2789. 漫
2790. 漫游
2791. 慢慢来
2792. 慢性
2793. 忙活
2794. 忙碌
2795. 忙乱
2796. 盲目
2797. 茫然
2798. 矛头
2799. 茅台(酒)
2800. 茂密
2801. 茂盛
2802. 冒充
2803. 冒犯
2804. 冒昧
2805. 冒险
2806. 没劲
2807. 没说的
2808. 没完没了
2809. 没意思
2810. 没辙
2811. 没准儿
2812. 玫瑰
2813. 枚
2814. 眉开眼笑
2815. 眉毛
2816. 煤矿
2817. 煤炭
2818. 每当
2819. 每逢
2820. 美德
2821. 美观
2822. 美化
2823. 美景
2824. 美满
2825. 美妙
2826. 美人
2827. 美味
2828. 美中不足
2829. 美滋滋
2830. 魅力
2831. 闷
2832. 门当户对
2833. 门槛
2834. 门铃
2835. 门路
2836. 闷
2837. 萌发
2838. 萌芽
2839. 盟友
2840. 朦胧
2841. 猛烈
2842. 猛然
2843. 梦幻
2844. 弥补
2845. 弥漫
2846. 迷惑
2847. 迷惑不解
2848. 迷恋
2849. 迷路
2850. 迷失
2851. 谜
2852. 谜底
2853. 谜团
2854. 谜语
2855. 秘方
2856. 秘诀
2857. 密不可分
2858. 密度
2859. 密封
2860. 密集
2861. 蜜
2862. 蜜蜂
2863. 蜜月
2864. 棉花
2865. 免
2866. 免不了
2867. 免除
2868. 免疫
2869. 免职
2870. 勉强
2871. 缅怀
2872. 面部
2873. 面粉
2874. 面红耳赤
2875. 面面俱到
2876. 面目全非
2877. 苗
2878. 苗条
2879. 苗头
2880. 描绘
2881. 瞄准
2882. 渺小
2883. 庙
2884. 庙会
2885. 灭绝
2886. 灭亡
2887. 民办
2888. 民俗
2889. 民用
2890. 民众
2891. 敏捷
2892. 敏锐
2893. 名副其实
2894. 名贵
2895. 名利
2896. 名气
2897. 名声
2898. 名言
2899. 名著
2900. 明朗
2901. 明媚
2902. 明智
2903. 铭记
2904. 命(动)
2905. 命名
2906. 命题
2907. 摸索
2908. 模拟
2909. 磨合
2910. 磨难
2911. 磨损
2912. 蘑菇
2913. 魔鬼
2914. 魔术
2915. 抹
2916. 末日
2917. 没落
2918. 陌生
2919. 莫非
2920. 莫过于
2921. 莫名其妙
2922. 漠然
2923. 墨
2924. 默读
2925. 默默无闻
2926. 默契
2927. 谋害
2928. 谋求
2929. 谋生
2930. 牡丹
2931. 亩
2932. 木板
2933. 木材
2934. 木匠
2935. 木偶
2936. 目不转睛
2937. 目瞪口呆
2938. 目的地
2939. 目睹
2940. 目录
2941. 目中无人
2942. 沐浴露
2943. 牧场
2944. 牧民
2945. 募捐
2946. 墓碑
2947. 墓地
2948. 幕
2949. 幕后
2950. 穆斯林
2951. 拿手
2952. 哪知道
2953. 呐喊
2954. 纳闷儿
2955. 纳入
2956. 纳税
2957. 纳税人
2958. 乃
2959. 乃至
2960. 耐
2961. 耐人寻味
2962. 耐性
2963. 南瓜
2964. 难处
2965. 难得一见
2966. 难点
2967. 难怪
2968. 难关
2969. 难堪
2970. 难说
2971. 难为情
2972. 难以想象
2973. 难以置信
2974. 挠
2975. 恼羞成怒
2976. 脑海
2977. 脑筋
2978. 闹事
2979. 闹着玩儿
2980. 内存
2981. 内阁
2982. 内涵
2983. 内行
2984. 内幕
2985. 内向
2986. 内需
2987. 嫩
2988. 能耗
2989. 能耐
2990. 能人
2991. 能源
2992. 尼龙
2993. 泥潭
2994. 泥土
2995. 拟
2996. 拟定
2997. 逆
2998. 匿名
2999. 年画
3000. 年迈
3001. 年限
3002. 年薪
3003. 年夜饭
3004. 年终
3005. 黏
3006. 念念不忘
3007. 念书
3008. 念头
3009. 娘
3010. 酿造
3011. 鸟巢
3012. 尿
3013. 捏
3014. 拧
3015. 凝固
3016. 凝聚
3017. 拧
3018. 宁可
3019. 宁愿
3020. 扭曲
3021. 扭头
3022. 扭转
3023. 纽带
3024. 纽扣
3025. 农场
3026. 农历
3027. 农民工
3028. 农作物
3029. 浓厚
3030. 浓缩
3031. 浓郁
3032. 浓重
3033. 弄虚作假
3034. 奴隶
3035. 女婿
3036. 暖烘烘
3037. 虐待
3038. 挪
3039. 诺言
3040. 哦
3041. 殴打
3042. 呕吐
3043. 趴
3044. 拍板
3045. 拍卖
3046. 拍戏
3047. 排斥
3048. 排放
3049. 排练
3050. 徘徊
3051. 牌照
3052. 派别
3053. 派遣
3054. 鑾
3055. 攀升
3056. 盘(动)
3057. 盘算
3058. 判处
3059. 判定
3060. 判决
3061. 盼
3062. 叛逆
3063. 庞大
3064. 旁观
3065. 抛
3066. 抛开
3067. 抛弃
3068. 刨
3069. 跑车
3070. 跑道
3071. 跑龙套
3072. 泡沫
3073. 胚胎
3074. 陪伴
3075. 陪葬
3076. 赔钱
3077. 佩服
3078. 配件
3079. 配偶
3080. 配送
3081. 配音
3082. 喷泉
3083. 抨击
3084. 烹调
3085. 蓬勃
3086. 鹏程万里
3087. 膨胀
3088. 捧
3089. 捧场
3090. 碰钉子
3091. 碰巧
3092. 碰上
3093. 碰撞
3094. 批发
3095. 批判
3096. 披露
3097. 劈
3098. 皮带
3099. 疲惫
3100. 疲惫不堪
3101. 疲倦
3102. 疲劳
3103. 脾
3104. 匹配
3105. 媲美
3106. 僻静
3107. 譬如
3108. 譬如说
3109. 片子
3110. 偏差
3111. 偏方
3112. 偏见
3113. 偏僻
3114. 偏偏
3115. 偏向
3116. 偏远
3117. 篇幅
3118. 片段
3119. 骗人
3120. 漂
3121. 飘
3122. 票房
3123. 撇
3124. 拼搏
3125. 拼命
3126. 贫富
3127. 贫穷
3128. 频率
3129. 频频
3130. 品尝
3131. 品德
3132. 品位
3133. 品行
3134. 聘
3135. 聘任
3136. 聘用
3137. 乒乓球
3138. 平常心
3139. 平淡
3140. 平和
3141. 平价
3142. 平面
3143. 平民
3144. 平日
3145. 平息
3146. 评定
3147. 评论员
3148. 评判
3149. 评审
3150. 评委
3151. 凭借
3152. 凭着
3153. 凭证
3154. 瓶颈
3155. 萍水相逢
3156. 泼冷水
3157. 颇
3158. 迫不及待
3159. 迫害
3160. 迫使
3161. 破案
3162. 破除
3163. 破解
3164. 破旧
3165. 破裂
3166. 破灭
3167. 破碎
3168. 魄力
3169. 扑克
3170. 扑面而来
3171. 铺路
3172. 菩萨
3173. 朴实
3174. 朴素
3175. 普通人
3176. 谱
3177. 瀑布
3178. 七嘴八舌
3179. 沏
3180. 凄凉
3181. 期盼
3182. 欺骗
3183. 欺诈
3184. 漆
3185. 齐心协力
3186. 其后
3187. 其间
3188. 奇花异草
3189. 奇迹
3190. 奇特
3191. 歧视
3192. 祈祷
3193. 棋
3194. 棋子
3195. 旗袍
3196. 旗帜
3197. 乞丐
3198. 乞求
3199. 乞讨
3200. 岂有此理
3201. 启迪
3202. 启蒙
3203. 启示
3204. 起步
3205. 起草
3206. 起程
3207. 起初
3208. 起伏
3209. 起劲
3210. 起跑线
3211. 起源
3212. 气愤
3213. 气管
3214. 气馁
3215. 气派
3216. 气泡
3217. 气魄
3218. 气势
3219. 气味
3220. 气息
3221. 气质
3222. 迄今
3223. 迄今为止
3224. 契机
3225. 契约
3226. 器材
3227. 器械
3228. 掐
3229. 卡
3230. 卡子
3231. 洽谈
3232. 恰到好处
3233. 恰恰相反
3234. 恰巧
3235. 恰如其分
3236. 千变万化
3237. 千方百计
3238. 千家万户
3239. 千军万马
3240. 千钧一发
3241. 迁
3242. 迁就
3243. 迁移
3244. 牵扯
3245. 牵挂
3246. 牵涉
3247. 牵头
3248. 牵制
3249. 铅
3250. 谦逊
3251. 签(名)
3252. 签署
3253. 前辈
3254. 前不久
3255. 前赴后继
3256. 前期
3257. 前任
3258. 前所未有
3259. 前台
3260. 前无古人
3261. 前夕
3262. 前线
3263. 前沿
3264. 前仰后合
3265. 前者
3266. 虔诚
3267. 钱财
3268. 钳子
3269. 潜能
3270. 潜水
3271. 潜艇
3272. 潜移默化
3273. 潜在
3274. 谴责
3275. 欠缺
3276. 欠条
3277. 歉意
3278. 呛
3279. 枪毙
3280. 腔
3281. 强加
3282. 强劲
3283. 强项
3284. 强行
3285. 强硬
3286. 强占
3287. 强制
3288. 抢夺
3289. 抢劫
3290. 抢眼
3291. 敲边鼓
3292. 敲诈
3293. 乔装
3294. 瞧不起
3295. 巧合
3296. 窍门
3297. 翘
3298. 撬
3299. 切除
3300. 切断
3301. 切割
3302. 且(副)
3303. 且(连)
3304. 切身
3305. 窃取
3306. 钦佩
3307. 侵害
3308. 侵略
3309. 侵权
3310. 侵占
3311. 亲和力
3312. 亲近
3313. 亲朋好友
3314. 亲戚
3315. 亲情
3316. 亲热
3317. 亲身
3318. 亲生
3319. 亲手
3320. 亲友
3321. 勤工俭学
3322. 勤快
3323. 勤劳
3324. 寝室
3325. 青春期
3326. 青蛙
3327. 轻而易举
3328. 轻蔑
3329. 轻微
3330. 轻型
3331. 倾家荡产
3332. 倾诉
3333. 倾听
3334. 倾销
3335. 倾斜
3336. 清除
3337. 清脆
3338. 清单
3339. 清淡
3340. 清静
3341. 清凉
3342. 清明
3343. 清晰
3344. 清新
3345. 清真寺
3346. 情
3347. 情报
3348. 情不自禁
3349. 情调
3350. 情怀
3351. 情结
3352. 情侣
3353. 情人
3354. 情谊
3355. 情愿
3356. 请柬
3357. 请帖
3358. 庆典
3359. 庆贺
3360. 庆幸
3361. 丘陵
3362. 囚犯
3363. 求婚
3364. 求救
3365. 求学
3366. 求医
3367. 求证
3368. 求助
3369. 曲线
3370. 曲折
3371. 驱动
3372. 驱逐
3373. 屈服
3374. 趋于
3375. 曲
3376. 取代
3377. 取缔
3378. 取而代之
3379. 取经
3380. 取决于
3381. 取暖
3382. 取胜
3383. 取笑
3384. 娶
3385. 去除
3386. 去处
3387. 去向
3388. 趣味
3389. 圈套
3390. 圈子
3391. 权衡
3392. 权威
3393. 权益
3394. 全长
3395. 全程
3396. 全方位
3397. 全局
3398. 全力以赴
3399. 全能
3400. 全文
3401. 全心全意
3402. 拳
3403. 拳头
3404. 劝告
3405. 劝说
3406. 劝阻
3407. 缺口
3408. 缺失
3409. 缺席
3410. 确切
3411. 确信
3412. 确凿
3413. 确诊
3414. 燃放
3415. 燃气
3416. 燃油
3417. 嚷
3418. 让步
3419. 饶
3420. 饶恕
3421. 扰乱
3422. 绕行
3423. 惹
3424. 热潮
3425. 热带
3426. 热气
3427. 热气球
3428. 热腾腾
3429. 热衷
3430. 人次
3431. 人道
3432. 人格
3433. 人工智能
3434. 人均
3435. 人品
3436. 人气
3437. 人情
3438. 人身
3439. 人事
3440. 人手
3441. 人体
3442. 人为
3443. 人文
3444. 人行道
3445. 人性
3446. 人选
3447. 人缘儿
3448. 人造
3449. 人质
3450. 仁慈
3451. 忍饥挨饿
3452. 忍耐
3453. 忍心
3454. 认错
3455. 认证
3456. 认知
3457. 任命
3458. 任期
3459. 任人宰割
3460. 任意
3461. 任职
3462. 韧性
3463. 日程
3464. 日复一日
3465. 日后
3466. 日前
3467. 日趋
3468. 日新月异
3469. 日益
3470. 荣获
3471. 荣幸
3472. 荣誉
3473. 容光焕发
3474. 容量
3475. 容纳
3476. 容忍
3477. 容许
3478. 容颜
3479. 溶解
3480. 融
3481. 融化
3482. 融洽
3483. 冗长
3484. 柔和
3485. 柔软
3486. 揉
3487. 如果说
3488. 如实
3489. 如意
3490. 如愿以偿
3491. 如醉如痴
3492. 儒家
3493. 儒学
3494. 入场
3495. 入场券
3496. 入境
3497. 入侵
3498. 人手
3499. 入选
3500. 软弱
3501. 软实力
3502. 瑞雪
3503. 润
3504. 若干
3505. 弱点
3506. 弱势
3507. 撒
3508. 撒谎
3509. 赛车
3510. 赛跑
3511. 三番五次
3512. 三角
3513. 三维
3514. 散布
3515. 散发
3516. 桑拿
3517. 嗓子
3518. 丧生
3519. 骚乱
3520. 骚扰
3521. 扫除
3522. 扫描
3523. 扫墓
3524. 扫兴
3525. 嫂子
3526. 僧人
3527. 杀害
3528. 杀手
3529. 沙龙
3530. 沙滩
3531. 纱
3532. 刹车
3533. 砂糖
3534. 鲨鱼
3535. 傻瓜
3536. 筛
3537. 筛选
3538. 晒太阳
3539. 山川
3540. 山顶
3541. 山冈
3542. 山岭
3543. 山路
3544. 山寨
3545. 删
3546. 删除
3547. 煽动
3548. 闪烁
3549. 善
3550. 善意
3551. 擅长
3552. 擅自
3553. 膳食
3554. 赡养
3555. 伤残
3556. 伤感
3557. 伤痕
3558. 伤脑筋
3559. 伤势
3560. 商贩
3561. 商贾
3562. 商讨
3563. 上报
3564. 上场
3565. 上方
3566. 上岗
3567. 上火
3568. 上空
3569. 上流
3570. 上期
3571. 上任
3572. 上述
3573. 上司
3574. 上诉
3575. 上调
3576. 上头
3577. 上限
3578. 上旬
3579. 上瘾
3580. 上映
3581. 上游
3582. 尚
3583. 尚未
3584. 捎
3585. 烧毁
3586. 烧烤
3587. 稍后
3588. 稍候
3589. 稍稍
3590. 少不了
3591. 少见
3592. 少量
3593. 少有
3594. 少林寺
3595. 少女
3596. 奢侈
3597. 奢望
3598. 设
3599. 设定
3600. 设法
3601. 社会主义
3602. 社交
3603. 社论
3604. 社团
3605. 涉嫌
3606. 摄氏度
3607. 谁知道
3608. 申办
3609. 申报
3610. 申领
3611. 伸手
3612. 伸缩
3613. 伸张
3614. 身不由己
3615. 身价
3616. 身躯
3617. 身心
3618. 身影
3619. 身子
3620. 绅士
3621. 深奥
3622. 深切
3623. 深情
3624. 深入人心
3625. 深受
3626. 深思
3627. 深信
3628. 深夜
3629. 深远
3630. 神气
3631. 神圣
3632. 神态
3633. 神仙
3634. 宙
3635. 审定
3636. 审核
3637. 审美
3638. 审判
3639. 审批
3640. 审视
3641. 肾
3642. 甚至于
3643. 渗
3644. 渗透
3645. 慎重
3646. 升温
3647. 生机
3648. 生理
3649. 生命线
3650. 生怕
3651. 生平
3652. 生前
3653. 生死
3654. 生态
3655. 生物
3656. 生效
3657. 生涯
3658. 生硬
3659. 生育
3660. 声称
3661. 声望
3662. 声誉
3663. 牲畜
3664. 绳子
3665. 省略
3666. 省事
3667. 圣贤
3668. 胜出
3669. 胜任
3670. 盛大
3671. 盛会
3672. 盛开
3673. 盛气凌人
3674. 剩余
3675. 尸体
3676. 失传
3677. 失控
3678. 失利
3679. 失恋
3680. 失灵
3681. 失落
3682. 失眠
3683. 失明
3684. 失效
3685. 失业率
3686. 失踪
3687. 师范
3688. 师长
3689. 师资
3690. 狮子
3691. 施工
3692. 施加
3693. 施行
3694. 施压
3695. 湿度
3696. 湿润
3697. 十字路口
3698. 时不时
3699. 时段
3700. 时隔
3701. 时好时坏
3702. 时间表
3703. 时空
3704. 时髦
3705. 时尚
3706. 时速
3707. 识别
3708. 实地
3709. 实话
3710. 实话实说
3711. 实况
3712. 实事求是
3713. 实体
3714. 实物
3715. 实质
3716. 食宿
3717. 食用
3718. 史无前例
3719. 使唤
3720. 使命
3721. 使者
3722. 士气
3723. 示威
3724. 示意
3725. 世代
3726. 世故
3727. 世界级
3728. 世袭
3729. 市场经济
3730. 势必
3731. 势不可当
3732. 势头
3733. 事迹
3734. 事态
3735. 事务
3736. 事务所
3737. 事项
3738. 事宜
3739. 侍候
3740. 试探
3741. 试行
3742. 试用 3743. 试用期
3744. 视察
3745. 视角
3746. 视觉
3747. 视力
3748. 视线
3749. 视野
3750. 柿子
3751. 是非
3752. 适度
3753. 适量
3754. 适时
3755. 适宜
3756. 逝世
3757. 释放
3758. 嗜好
3759. 收复
3760. 收据
3761. 收敛
3762. 收留
3763. 收买
3764. 收视率
3765. 收缩
3766. 收支
3767. 手臂
3768. 手册
3769. 手动
3770. 手脚
3771. 手帕
3772. 手枪
3773. 手势
3774. 手术室
3775. 手头
3776. 手腕
3777. 手艺
3778. 手掌
3779. 守候
3780. 守护
3781. 守株待兔
3782. 首创
3783. 首府
3784. 首批
3785. 首饰
3786. 首要
3787. 寿命
3788. 受过
3789. 受害
3790. 受害人
3791. 受贿
3792. 受惊
3793. 受苦
3794. 受理
3795. 受骗
3796. 受益
3797. 授权
3798. 授予
3799. 售价
3800. 售票
3801. 书橱
3802. 书籍
3803. 书记
3804. 书面
3805. 书写
3806. 抒情
3807. 枢纽
3808. 梳
3809. 梳理
3810. 梳子
3811. 舒畅
3812. 疏导
3813. 疏忽
3814. 疏散
3815. 疏通
3816. 输家
3817. 输送
3818. 输血
3819. 输液
3820. 赎
3821. 暑期
3822. 属性
3823. 曙光
3824. 束缚
3825. 树立
3826. 树木
3827. 树梢
3828. 树荫
3829. 树枝
3830. 竖
3831. 数额
3832. 数据库
3833. 刷新
3834. 耍
3835. 耍赖
3836. 衰减
3837. 衰竭
3838. 衰老
3839. 衰弱
3840. 衰退
3841. 摔跤
3842. 甩
3843. 率
3844. 拴
3845. 涮
3846. 双胞胎
3847. 双边
3848. 双重
3849. 双向
3850. 双赢
3851. 霜
3852. 爽快
3853. 水槽
3854. 水稻
3855. 水管
3856. 水壶
3857. 水货
3858. 水晶
3859. 水利
3860. 水灵灵
3861. 水龙头
3862. 水落石出
3863. 水面
3864. 水手
3865. 水温
3866. 水域
3867. 水源
3868. 水涨船高
3869. 水准
3870. 税收
3871. 税务
3872. 睡袋
3873. 顺便
3874. 顺差
3875. 顺畅
3876. 顺从
3877. 顺理成章
3878. 顺路
3879. 顺其自然
3880. 顺势
3881. 顺手
3882. 顺心
3883. 顺应
3884. 顺着
3885. 瞬间
3886. 说白了
3887. 说不上
3888. 说到底
3889. 说道
3890. 说干就干
3891. 说谎
3892. 说老实话
3893. 说起来
3894. 说情
3895. 说闲话
3896. 说真的
3897. 硕果
3898. 司法
3899. 司空见惯
3900. 司令
3901. 丝
3902. 丝绸
3903. 丝毫
3904. 私房钱
3905. 私家车
3906. 私立
3907. 私事
3908. 私下
3909. 私营
3910. 私有
3911. 私自
3912. 思路
3913. 思念
3914. 思前想后
3915. 思索
3916. 撕
3917. 死心
3918. 死心塌地
3919. 四合院
3920. 四季
3921. 四面八方
3922. 寺庙
3923. 似曾相识
3924. 似是而非
3925. 伺机
3926. 饲料
3927. 饲养
3928. 松绑
3929. 松弛
3930. 耸立
3931. 送别
3932. 搜查
3933. 搜集
3934. 搜救
3935. 搜寻
3936. 艘
3937. 苏醒
3938. 酥
3939. 俗
3940. 俗话
3941. 俗话说
3942. 俗语
3943. 诉苦
3944. 诉说
3945. 诉讼
3946. 素
3947. 素不相识
3948. 素材
3949. 素描
3950. 素食
3951. 素养
3952. 塑造
3953. 蒜
3954. 算计
3955. 算盘
3956. 算账
3957. 虽说
3958. 随处可见
3959. 随大溜
3960. 随机
3961. 随即
3962. 随身
3963. 随时随地
3964. 随心所欲
3965. 遂心
3966. 隧道
3967. 损
3968. 损坏
3969. 损人利己
3970. 损伤
3971. 缩
3972. 缩水
3973. 缩影
3974. 所属
3975. 所谓
3976. 所作所为
3977. 索赔
3978. 索取
3979. 索性
3980. 锁定
3981. 他人
3982. 塌
3983. 踏上
3984. 胎
3985. 胎儿
3986. 台球
3987. 太极
3988. 太极拳
3989. 太平
3990. 泰斗
3991. 贪
3992. 贪婪
3993. 贪玩儿
3994. 贪污
3995. 摊
3996. 瘫
3997. 瘫痪
3998. 坛
3999. 谈不上
4000. 谈到
4001. 谈论
4002. 谈起
4003. 弹性
4004. 痰
4005. 坦白
4006. 坦诚
4007. 坦克
4008. 坦然
4009. 坦率
4010. 毯子
4011. 炭
4012. 探
4013. 探测
4014. 探亲
4015. 探求
4016. 探望
4017. 探险
4018. 碳
4019. 汤圆
4020. 堂
4021. 糖果
4022. 糖尿病
4023. 倘若
4024. 淌
4025. 烫
4026. 掏钱
4027. 滔滔不绝
4028. 逃避
4029. 逃生
4030. 逃亡
4031. 陶瓷
4032. 陶冶
4033. 陶醉
4034. 淘
4035. 淘气
4036. 淘汰
4037. 讨
4038. 讨好
4039. 讨价还价
4040. 讨人喜欢
4041. 特产
4042. 特长
4043. 特例
4044. 特权
4045. 特邀
4046. 特制
4047. 特质
4048. 腾
4049. 藤椅
4050. 剔除
4051. 梯子
4052. 提拔
4053. 提炼
4054. 提名
4055. 提速
4056. 提心吊胆
4057. 提议
4058. 提早
4059. 体谅
4060. 体面
4061. 体能
4062. 体贴
4063. 体温
4064. 体系
4065. 体制
4066. 体质
4067. 剃
4068. 替换
4069. 替身
4070. 天长地久
4071. 天地
4072. 天鹅
4073. 天分
4074. 天赋
4075. 天经地义
4076. 天平
4077. 天桥
4078. 天生
4079. 天使
4080. 天线
4081. 天性
4082. 天主教
4083. 添加
4084. 甜美
4085. 甜蜜
4086. 甜头
4087. 填补
4088. 填充
4089. 填写
4090. 舔
4091. 挑剔
4092. 条款
4093. 条例
4094. 条约
4095. 调侃
4096. 调控
4097. 调料
4098. 调试
4099. 挑起
4100. 挑衅
4101. 跳槽
4102. 跳动
4103. 跳伞
4104. 跳跃
4105. 贴近
4106. 贴切
4107. 帖子
4108. 听从
4109. 听话
4110. 停泊
4111. 停车位
4112. 停电
4113. 停顿
4114. 停放
4115. 停业
4116. 通畅
4117. 通车
4118. 通风
4119. 通告
4120. 通缉
4121. 通顺
4122. 通俗
4123. 通通
4124. 通往
4125. 通宵
4126. 通行证
4127. 同伴
4128. 同步
4129. 同等
4130. 同感
4131. 同伙
4132. 同类
4133. 同盟
4134. 同年
4135. 同人
4136. 同志
4137. 同舟共济
4138. 铜
4139. 统筹
4140. 统统
4141. 统治
4142. 捅
4143. 桶
4144. 筒
4145. 痛(副)
4146. 痛心
4147. 偷看
4148. 偷窥
4149. 偷懒
4150. 头部
4151. 头顶
4152. 头号
4153. 头条
4154. 头头是道
4155. 头衔
4156. 头晕
4157. 投奔
4158. 投稿
4159. 投机
4160. 投射
4161. 投身
4162. 投降
4163. 透彻
4164. 透过
4165. 透气
4166. 透支
4167. 凸
4168. 凸显
4169. 秃
4170. 突发
4171. 突击
4172. 突破口
4173. 突如其来
4174. 图表
4175. 图像
4176. 图形
4177. 图纸
4178. 徒步
4179. 涂
4180. 屠杀
4181. 土匪
4182. 土壤
4183. 土生土长
4184. 团伙
4185. 团聚
4186. 团员
4187. 团圆
4188. 推测
4189. 推辞
4190. 推断
4191. 推翻
4192. 推荐
4193. 推理
4194. 推敲
4195. 推算
4196. 推卸
4197. 推选
4198. 推移
4199. 颓废
4200. 退回
4201. 退却
4202. 退让
4203. 退缩
4204. 退休金
4205. 退学
4206. 退役
4207. 屯
4208. 托付
4209. 拖累
4210. 拖欠
4211. 拖延
4212. 脱节
4213. 脱口而出
4214. 脱落
4215. 脱身
4216. 脱颖而出
4217. 驮
4218. 妥
4219. 妥当
4220. 妥善
4221. 妥协
4222. 拓宽
4223. 拓展
4224. 唾液
4225. 挖掘
4226. 挖苦
4227. 瓦
4228. 歪
4229. 歪曲
4230. 外表
4231. 外公
4232. 外行
4233. 外号
4234. 外籍
4235. 外贸
4236. 外貌
4237. 外婆
4238. 外企
4239. 外星人
4240. 外形
4241. 外援
4242. 丸
4243. 完备
4244. 完毕
4245. 完蛋
4246. 完好
4247. 玩耍
4248. 玩意儿
4249. 顽固
4250. 挽
4251. 挽回
4252. 挽救
4253. 晚间
4254. 晚年
4255. 晚期
4256. 惋惜
4257. 万分
4258. 万古长青
4259. 万能
4260. 万万
4261. 万无一失
4262. 汪洋
4263. 亡羊补牢
4264. 王国
4265. 王牌
4266. 网点
4267. 网民
4268. 往常
4269. 往返
4270. 往日
4271. 往事
4272. 妄想
4273. 忘不了
4274. 忘掉
4275. 旺
4276. 旺季
4277. 旺盛
4278. 望
4279. 望远镜
4280. 危及
4281. 危急
4282. 威风
4283. 威力
4284. 威慑
4285. 威信
4286. 微不足道
4287. 微观
4288. 微妙
4289. 微弱
4290. 微型
4291. 为人
4292. 违背
4293. 违约
4294. 违章
4295. 围墙
4296. 唯
4297. 唯独
4298. 伪造
4299. 伪装
4300. 尾气
4301. 尾声
4302. 纬度
4303. 委屈
4304. 委婉
4305. 委员
4306. 委员会
4307. 萎缩
4308. 卫视
4309. 未
4310. 未成年人
4311. 未经
4312. 未免
4313. 未知数
4314. 位子
4315. 味精
4316. 畏惧
4317. 畏缩
4318. 胃口
4319. 喂养
4320. 慰劳
4321. 温度计
4322. 温泉
4323. 温柔
4324. 温室
4325. 温习
4326. 温馨
4327. 瘟疫
4328. 文
4329. 文具
4330. 文科
4331. 文盲
4332. 文凭
4333. 文人
4334. 文物
4335. 文献
4336. 文雅
4337. 闻名
4338. 蚊帐
4339. 蚊子
4340. 吻
4341. 吻合
4342. 紊乱
4343. 稳固
4344. 稳健
4345. 稳妥
4346. 稳重
4347. 问卷
4348. 问世
4349. 窝
4350. 卧
4351. 污秽
4352. 巫婆
4353. 呜咽
4354. 屋顶
4355. 无比
4356. 无不
4357. 无偿
4358. 无敌
4359. 无恶不作
4360. 无非
4361. 无辜
4362. 无故
4363. 无关紧要
4364. 无话可说
4365. 无济于事
4366. 无家可归
4367. 无精打采
4368. 无可奉告
4369. 无可厚非
4370. 无可奈何
4371. 无理
4372. 无力
4373. 无论如何
4374. 无能
4375. 无能为力
4376. 无情
4377. 无情无义
4378. 无穷
4379. 无私
4380. 无所事事
4381. 无所作为
4382. 无条件
4383. 无微不至
4384. 无线
4385. 无线电
4386. 无形
4387. 无形中
4388. 无须
4389. 无意
4390. 无忧无虑
4391. 无缘
4392. 无知
4393. 无足轻重
4394. 五花八门
4395. 五星级
4396. 武力
4397. 武装
4398. 侮辱
4399. 捂
4400. 舞厅
4401. 勿
4402. 务必
4403. 务实
4404. 物流
4405. 物体
4406. 物证
4407. 物资
4408. 误差
4409. 误导
4410. 误区
4411. 雾
4412. 吸纳
4413. 吸取
4414. 昔日
4415. 息息相关
4416. 稀
4417. 稀罕
4418. 稀奇
4419. 稀少
4420. 锡
4421. 熙熙攘攘
4422. 熄火
4423. 膝盖
4424. 嬉笑
4425. 习俗
4426. 席
4427. 席位
4428. 袭击
4429. 媳妇
4430. 洗涤剂
4431. 洗礼
4432. 喜出望外
4433. 喜好
4434. 喜酒
4435. 喜怒哀乐
4436. 喜庆
4437. 喜事
4438. 喜糖
4439. 喜洋洋
4440. 喜悦
4441. 细腻
4442. 细微
4443. 细心
4444. 虾
4445. 瞎
4446. 侠义
4447. 峡谷
4448. 狭隘
4449. 狭小
4450. 狭窄
4451. 下场
4452. 下跌
4453. 下岗
4454. 下功夫
4455. 下海
4456. 下级
4457. 下决心
4458. 下令
4459. 下落
4460. 下期
4461. 下棋
4462. 下山
4463. 下手
4464. 下属
4465. 下台
4466. 下调
4467. 下乡
4468. 下旬
4469. 下一代
4470. 下意识
4471. 下游
4472. 下坠
4473. 吓唬
4474. 吓人
4475. 夏令营
4476. 仙鹤
4477. 仙女
4478. 先例
4479. 先天
4480. 纤维
4481. 掀
4482. 掀起
4483. 鲜活
4484. 鲜美
4485. 鲜血
4486. 弦
4487. 衔接
4488. 嫌弃
4489. 嫌疑
4490. 显而易见
4491. 显赫
4492. 显示器
4493. 显现
4494. 显眼
4495. 现成
4496. 现任
4497. 现行
4498. 限
4499. 限定
4500. 限度
4501. 限于
4502. 线条
4503. 宪法
4504. 陷
4505. 陷阱
4506. 馅儿
4507. 羡慕
4508. 献血
4509. 腺
4510. 乡亲
4511. 乡下
4512. 相伴
4513. 相比之下
4514. 相差
4515. 相传
4516. 相当于
4517. 相对
4518. 相对而言
4519. 相辅相成
4520. 相继
4521. 相连
4522. 相识
4523. 相提并论
4524. 相通
4525. 相依为命
4526. 相遇
4527. 相约
4528. 香料
4529. 香水
4530. 香味
4531. 香烟
4532. 香油
4533. 镶
4534. 镶嵌
4535. 详尽
4536. 祥和
4537. 享
4538. 享有
4539. 响亮
4540. 响起
4541. 响应
4542. 想方设法
4543. 向来
4544. 向往
4545. 向着
4546. 项链
4547. 像(名)
4548. 像样
4549. 橡胶
4550. 橡皮
4551. 削
4552. 消
4553. 消沉
4554. 消遣
4555. 萧条
4556. 销
4557. 销毁
4558. 销量
4559. 潇洒
4560. 小丑
4561. 小贩
4562. 小看
4563. 小康
4564. 小路
4565. 小品
4566. 小气
4567. 小区
4568. 小曲
4569. 小人
4570. 小提琴
4571. 小溪
4572. 小心翼翼
4573. 小卒
4574. 孝敬
4575. 孝顺
4576. 肖像
4577. 效仿
4578. 效力
4579. 效益
4580. 效应
4581. 协定
4582. 协同
4583. 协作
4584. 邪
4585. 邪恶
4586. 挟持
4587. 携带
4588. 携手
4589. 写照
4590. 泄
4591. 泄漏
4592. 泄露
4593. 泄密
4594. 泄气
4595. 泻
4596. 卸
4597. 心爱
4598. 心安理得
4599. 心病
4600. 心肠
4601. 心得
4602. 心慌
4603. 心急如焚
4604. 心里话
4605. 心灵手巧
4606. 心目
4607. 心声
4608. 心事
4609. 心思
4610. 心酸
4611. 心想事成
4612. 心胸
4613. 心血
4614. 心眼儿
4615. 心意
4616. 芯片
4617. 辛勤
4618. 辛酸
4619. 欣慰
4620. 欣喜
4621. 欣欣向荣
4622. 新潮
4623. 新陈代谢
4624. 新房
4625. 新款
4626. 新奇
4627. 新生
4628. 新式
4629. 新手
4630. 新颖
4631. 信贷
4632. 信件
4633. 信赖
4634. 信誉
4635. 兴奋剂
4636. 兴建
4637. 兴起
4638. 星座
4639. 猩猩
4640. 腥
4641. 刑法
4642. 行使
4643. 行政
4644. 行走
4645. 形形色色
4646. 形影不离
4647. 醒来
4648. 醒目
4649. 醒悟
4650. 兴高采烈
4651. 兴致
4652. 幸存
4653. 幸好
4654. 幸亏
4655. 幸免
4656. 性价比
4657. 性命
4658. 性情
4659. 姓氏
4660. 凶残
4661. 凶恶
4662. 凶狠
4663. 凶猛
4664. 汹涌
4665. 胸膛
4666. 胸有成竹
4667. 雄厚
4668. 休克
4669. 休眠
4670. 休想
4671. 休养
4672. 修补
4673. 修长
4674. 修订
4675. 修路
4676. 修正
4677. 羞愧
4678. 秀丽
4679. 秀美
4680. 袖手旁观
4681. 绣
4682. 锈
4683. 嗅觉
4684. 须
4685. 虚
4686. 虚构
4687. 虚幻
4688. 虚假
4689. 虚拟
4690. 虚弱
4691. 虚伪
4692. 需
4693. 徐徐
4694. 许
4695. 许可证
4696. 旭日
4697. 序
4698. 序幕
4699. 叙述
4700. 酗酒
4701. 续
4702. 絮叨
4703. 宣称
4704. 宣读
4705. 宣告
4706. 宣誓
4707. 宣泄
4708. 宣言
4709. 宣扬
4710. 喧哗
4711. 喧闹
4712. 玄
4713. 玄机
4714. 悬挂
4715. 悬念
4716. 悬殊
4717. 悬崖
4718. 旋律
4719. 旋涡
4720. 选民
4721. 选项
4722. 选用
4723. 炫耀
4724. 削弱
4725. 靴子
4726. 穴位
4727. 学历
4728. 学士
4729. 学说
4730. 学堂
4731. 学业
4732. 学艺
4733. 学子
4734. 雪山
4735. 雪上加霜
4736. 血脉
4737. 血栓
4738. 血压
4739. 血缘
4740. 勋章
4741. 熏
4742. 熏陶
4743. 寻
4744. 寻常
4745. 寻觅
4746. 巡逻
4747. 循序渐进
4748. 训
4749. 驯
4750. 逊色
4751. 丫头
4752. 压倒
4753. 压缩
4754. 压抑
4755. 压制
4756. 押
4757. 鸦雀无声
4758. 牙齿
4759. 牙膏
4760. 芽
4761. 哑
4762. 咽喉
4763. 烟囱
4764. 烟火
4765. 淹
4766. 延
4767. 延缓
4768. 延误
4769. 严谨
4770. 严禁
4771. 严峻
4772. 严密
4773. 言辞
4774. 言论
4775. 言行
4776. 岩石
4777. 炎热
4778. 炎症
4779. 沿岸
4780. 沿途
4781. 沿线
4782. 研讨
4783. 阎王
4784. 衍生
4785. 掩盖
4786. 掩护
4787. 掩饰
4788. 眼红
4789. 眼界
4790. 眼色
4791. 眼神
4792. 眼下
4793. 演变
4794. 演播室
4795. 演技
4796. 演练
4797. 演示
4798. 演说
4799. 演习
4800. 演戏
4801. 演艺圈
4802. 演绎
4803. 厌烦
4804. 厌倦
4805. 咽
4806. 艳丽
4807. 验
4808. 验收
4809. 验证
4810. 焰火
4811. 燕子
4812. 秧歌
4813. 扬
4814. 阳性
4815. 杨树
4816. 洋溢
4817. 养活
4818. 养老金
4819. 养老院
4820. 养生
4821. 养殖
4822. 氧
4823. 痒
4824. 样本
4825. 样品
4826. 妖怪
4827. 邀
4828. 窑
4829. 谣言
4830. 摇摆
4831. 摇滚
4832. 摇晃
4833. 摇篮
4834. 摇摇欲坠
4835. 遥控
4836. 遥远
4837. 药材
4838. 药方
4839. 要不
4840. 要不是
4841. 要点
4842. 要害
4843. 要紧
4844. 要领
4845. 要命
4846. 要强
4847. 钥匙
4848. 耀眼
4849. 椰子
4850. 也就是说
4851. 野餐
4852. 野炊
4853. 野蛮
4854. 野兽
4855. 野外
4856. 野心
4857. 野营
4858. 业(服务业)
4859. 业绩
4860. 夜班
4861. 夜市
4862. 夜晚
4863. 夜校
4864. 夜以继日
4865. 夜总会
4866. 液晶
4867. 液体
4868. 一把手
4869. 一线
4870. 一一
4871. 伊斯兰教
4872. 衣食住行
4873. 医务
4874. 依
4875. 依托
4876. 依依不舍
4877. 一不小心
4878. 一刹那
4879. 一大早
4880. 一动不动
4881. 一度
4882. 一概
4883. 一概而论
4884. 一个劲儿
4885. 一晃
4886. 一技之长
4887. 一面
4888. 一目了然
4889. 一事无成
4890. 一瞬间
4891. 一味
4892. 一系列
4893. 一阵
4894. 仪表
4895. 恰然自得
4896. 姨
4897. 移交
4898. 移植
4899. 遗留
4900. 遗弃
4901. 遗体
4902. 遗忘
4903. 遗物
4904. 遗愿
4905. 遗址
4906. 遗嘱
4907. 疑点
4908. 疑惑
4909. 疑虑
4910. 以
4911. 以免
4912. 以身作则
4913. 以至于
4914. 以致
4915. 矣
4916. 倚
4917. 一长一短
4918. 一成不变
4919. 一筹莫展
4920. 一帆风顺
4921. 一干二净
4922. 一鼓作气
4923. 一锅粥
4924. 一回事
4925. 一家人
4926. 一经
4927. 一举
4928. 一举一动
4929. 一卡通
4930. 一揽子
4931. 一连
4932. 一连串
4933. 一毛不拔
4934. 一年到头
4935. 一旁
4936. 一如既往
4937. 一声不吭
4938. 一手
4939. 一塌糊涂
4940. 一体
4941. 一天到晚
4942. 一头
4943. 一无所有
4944. 一无所知
4945. 一心
4946. 一心一意
4947. 一言不发
4948. 一言一行
4949. 一眼
4950. 一应俱全
4951. 一早
4952. 义工
4953. 议
4954. 议程
4955. 议会
4956. 议员
4957. 屹立
4958. 亦
4959. 异口同声
4960. 异想天开
4961. 异性
4962. 异议
4963. 抑扬顿挫
4964. 抑郁
4965. 抑郁症
4966. 抑制
4967. 译
4968. 易拉罐
4969. 疫苗
4970. 益处
4971. 意料
4972. 意料之外
4973. 意图
4974. 意向
4975. 溢
4976. 毅力
4977. 毅然
4978. 因人而异
4979. 阴暗
4980. 阴性
4981. 音响
4982. 殷勤
4983. 银幕
4984. 引发
4985. 引经据典
4986. 引领
4987. 引擎
4988. 引人人胜
4989. 引人注目
4990. 引入
4991. 引用
4992. 引诱
4993. 饮水
4994. 饮用水
4995. 隐蔽
4996. 隐患
4997. 隐瞒
4998. 隐情
4999. 隐身
5000. 隐形
5001. 隐性
5002. 隐约
5003. 瘾
5004. 印刷术
5005. 印章
5006. 印证
5007. 应有尽有
5008. 英镑
5009. 英俊
5010. 婴儿
5011. 鹰
5012. 迎
5013. 迎合
5014. 荧光
5015. 盈利
5016. 营救
5017. 营造
5018. 赢家
5019. 影像
5020. 应酬
5021. 应付
5022. 应聘
5023. 应邀
5024. 映
5025. 硬币
5026. 硬朗
5027. 硬盘
5028. 拥护
5029. 拥挤
5030. 庸俗
5031. 永不
5032. 永恒
5033. 永久
5034. 勇往直前
5035. 勇于
5036. 涌
5037. 涌入
5038. 涌现
5039. 踊跃
5040. 用餐
5041. 用功
5042. 用力
5043. 用人
5044. 用意
5045. 优
5046. 优化
5047. 优雅
5048. 优异
5049. 优越
5050. 忧愁
5051. 忧虑
5052. 忧郁
5053. 悠久
5054. 悠闲
5055. 尤为
5056. 由此看来
5057. 由此可见
5058. 由来
5059. 由衷
5060. 邮编
5061. 邮政
5062. 犹如
5063. 犹豫不决
5064. 油画
5065. 游船
5066. 游览
5067. 友情
5068. 友人
5069. 友善
5070. 有待
5071. 有的放矢
5072. 有机
5073. 有口无心
5074. 有两下子
5075. 有声有色
5076. 有所
5077. 有所不同
5078. 有望
5079. 有效期
5080. 有幸
5081. 有序
5082. 有益
5083. 有意
5084. 有朝一日
5085. 有助于
5086. 幼稚
5087. 诱饵
5088. 诱发
5089. 诱惑
5090. 诱人
5091. 余
5092. 余地
5093. 余额
5094. 渔船
5095. 渔民
5096. 逾期
5097. 愚蠢
5098. 愚公移山
5099. 舆论
5100. 与此同时
5101. 与否
5102. 与其
5103. 与日俱增
5104. 与时俱进
5105. 与众不同
5106. 予以
5107. 宇宙
5108. 语气
5109. 浴室
5110. 预定
5111. 预感
5112. 预告
5113. 预见
5114. 预料
5115. 预赛
5116. 预示
5117. 预售
5118. 预算
5119. 预先
5120. 预言
5121. 预兆
5122. 欲望
5123. 遇难
5124. 遇上
5125. 遇险
5126. 寓言
5127. 寓意
5128. 愈合
5129. 愈来愈
5130. 愈演愈烈
5131. 冤
5132. 冤枉
5133. 渊源
5134. 元老
5135. 元首
5136. 元宵节
5137. 原本
5138. 原材料
5139. 原创
5140. 原地
5141. 原型
5142. 原汁原味
5143. 原装
5144. 圆形
5145. 缘分
5146. 源泉
5147. 源头
5148. 源于
5149. 源源不断
5150. 远程
5151. 远见
5152. 远近闻名
5153. 怨恨
5154. 怨气
5155. 怨言
5156. 院士
5157. 曰
5158. 约定俗成
5159. 月初
5160. 月票
5161. 乐器
5162. 岳父
5163. 岳母
5164. 阅历
5165. 悦耳
5166. 越发
5167. 越过
5168. 晕倒
5169. 陨石
5170. 孕妇
5171. 孕育
5172. 运河
5173. 运送
5174. 运营
5175. 运转
5176. 酝酿
5177. 韵味
5178. 蕴藏
5179. 蕴涵
5180. 杂技
5181. 杂交
5182. 杂乱无章
5183. 砸
5184. 栽
5185. 栽培
5186. 宰
5187. 再度
5188. 再现
5189. 在线
5190. 在意
5191. 在职
5192. 载体
5193. 攒
5194. 暂
5195. 赞不绝口
5196. 赞美
5197. 赞叹
5198. 赞叹不已
5199. 赞同
5200. 赞许
5201. 赞扬
5202. 葬
5203. 葬礼
5204. 遭殃
5205. 凿
5206. 早年
5207. 早日
5208. 枣
5209. 造福
5210. 造假
5211. 造价
5212. 造就
5213. 造纸术
5214. 噪声
5215. 噪音
5216. 则(连)
5217. 则(量)
5218. 责备
5219. 责怪
5220. 贼
5221. 增收
5222. 增添
5223. 扎根
5224. 渣子
5225. 闸
5226. 炸
5227. 眨眼
5228. 诈骗
5229. 榨
5230. 窄
5231. 债务
5232. 占卜
5233. 沾
5234. 沾光
5235. 粘
5236. 瞻仰
5237. 斩
5238. 斩草除根
5239. 盏
5240. 展出
5241. 展览会
5242. 展望
5243. 崭新
5244. 占用
5245. 站立
5246. 绽放
5247. 蘸
5248. 张灯结彩
5249. 张贴
5250. 张扬
5251. 长辈
5252. 长相
5253. 掌管
5254. 帐篷
5255. 帐子
5256. 账单
5257. 账号
5258. 胀
5259. 招标
5260. 招待
5261. 招待会
5262. 招揽
5263. 招募
5264. 招牌
5265. 招收
5266. 招数
5267. 朝气蓬勃
5268. 朝三暮四
5269. 朝夕相处
5270. 着迷
5271. 沼泽
5272. 召集
5273. 兆头
5274. 照办
5275. 照常
5276. 照例
5277. 照料
5278. 照明
5279. 罩
5280. 肇事
5281. 折腾
5282. 遮
5283. 遮盖
5284. 折叠
5285. 折合
5286. 折扣
5287. 折磨
5288. 折射
5289. 这会儿
5290. 这样一来
5291. 针锋相对
5292. 针灸
5293. 侦察
5294. 珍藏
5295. 珍视
5296. 珍重
5297. 真假
5298. 真空
5299. 真情
5300. 真是的
5301. 真心
5302. 真挚
5303. 诊所
5304. 枕头
5305. 阵容
5306. 阵营
5307. 振奋
5308. 振兴
5309. 振作
5310. 震
5311. 震动
5312. 震撼
5313. 镇定
5314. 争吵
5315. 争端
5316. 争分夺秒
5317. 争光
5318. 争气
5319. 争先恐后
5320. 争执
5321. 征
5322. 征集
5323. 征收
5324. 挣扎
5325. 症结
5326. 睁
5327. 蒸
5328. 拯救
5329. 整合
5330. 整洁
5331. 整数
5332. 正面
5333. 正能量
5334. 正视
5335. 正直
5336. 正宗
5337. 证人
5338. 郑重
5339. 之(代)
5340. 之(助)
5341. 之所以
5342. 支票
5343. 支柱
5344. 汁
5345. 芝麻
5346. 芝士
5347. 知己
5348. 知觉
5349. 知识分子
5350. 知足
5351. 肢体
5352. 脂肪
5353. 执法
5354. 执意
5355. 执照
5356. 执着
5357. 直奔
5358. 直达
5359. 直观
5360. 直径
5361. 直觉
5362. 直视
5363. 直至
5364. 值钱
5365. 职权
5366. 职业病
5367. 职员
5368. 止步
5369. 止咳
5370. 止血
5371. 旨在
5372. 指点
5373. 指教
5374. 指令
5375. 指南
5376. 指南针
5377. 指手画脚
5378. 指望
5379. 指向
5380. 指引
5381. 至此
5382. 至关重要
5383. 志气
5384. 制
5385. 制裁
5386. 制服
5387. 制品
5388. 制止
5389. 质地
5390. 质朴
5391. 质问
5392. 质疑
5393. 治学
5394. 治愈
5395. 致
5396. 致辞
5397. 致富
5398. 致敬
5399. 致力于
5400. 致命
5401. 致使
5402. 秩序
5403. 窒息
5404. 智商
5405. 滞后
5406. 滞留
5407. 置
5408. 中国画
5409. 中立
5410. 中途
5411. 中型
5412. 中性
5413. 中旬
5414. 中庸
5415. 中止
5416. 忠诚
5417. 忠实
5418. 忠于
5419. 忠贞
5420. 终结
5421. 终究
5422. 终生
5423. 衷心
5424. 肿瘤
5425. 种族
5426. 仲裁
5427. 众人
5428. 众所周知
5429. 众志成城
5430. 重创
5431. 重量级
5432. 重任
5433. 重伤
5434. 重心
5435. 重型
5436. 重中之重
5437. 周边
5438. 周到
5439. 周密
5440. 周旋
5441. 昼夜
5442. 皱
5443. 骤然
5444. 朱红
5445. 株
5446. 诸多
5447. 诸如此类
5448. 竹竿
5449. 逐年
5450. 主
5451. 主编
5452. 主妇
5453. 主力
5454. 主权
5455. 主人公
5456. 主食
5457. 主题歌
5458. 主演
5459. 主页
5460. 主义
5461. 主宰
5462. 拄
5463. 嘱咐
5464. 瞩目
5465. 助威
5466. 住处
5467. 住户
5468. 住宿
5469. 住址
5470. 贮藏
5471. 注
5472. 注定
5473. 注入
5474. 铸造
5475. 筑
5476. 爪子
5477. 拽
5478. 专长
5479. 专程
5480. 专柜
5481. 专栏
5482. 专卖店
5483. 专人
5484. 专职
5485. 专制
5486. 专注
5487. 专著
5488. 砖
5489. 转播
5490. 转达
5491. 转机
5492. 转交
5493. 转型
5494. 转学
5495. 转眼
5496. 转载
5497. 转折
5498. 转折点
5499. 传
5500. 传记
5501. 转悠
5502. 撰写
5503. 庄稼
5504. 庄严
5505. 庄园
5506. 桩
5507. 装扮
5508. 壮
5509. 壮大
5510. 壮胆
5511. 壮丽
5512. 壮实
5513. 状元
5514. 撞击
5515. 幢
5516. 追悼会
5517. 追赶
5518. 追溯
5519. 追随
5520. 追尾
5521. 追问
5522. 追逐
5523. 追踪
5524. 坠
5525. 准许
5526. 准则
5527. 拙劣
5528. 捉迷藏
5529. 灼热
5530. 卓越
5531. 酌情
5532. 着力
5533. 着落
5534. 着实
5535. 着手
5536. 着想
5537. 着眼
5538. 着眼于
5539. 着重
5540. 姿势
5541. 姿态
5542. 兹
5543. 资本主义
5544. 资历
5545. 资深
5546. 资讯
5547. 滋润
5548. 滋味
5549. 子弟
5550. 子孙
5551. 自卑
5552. 自称
5553. 自发
5554. 自费
5555. 自负
5556. 自理
5557. 自力更生
5558. 自立
5559. 自强不息
5560. 自然而然
5561. 自然界
5562. 自如
5563. 自始至终
5564. 自私
5565. 自私自利
5566. 自卫
5567. 自相矛盾
5568. 自信心
5569. 自行
5570. 自以为是
5571. 自由自在
5572. 自责
5573. 自助
5574. 自尊
5575. 自尊心
5576. 字迹
5577. 字幕
5578. 字体
5579. 字眼
5580. 宗
5581. 宗旨
5582. 综上所述
5583. 总的来说
5584. 总额
5585. 总而言之
5586. 总计
5587. 纵观
5588. 纵横交错
5589. 纵然
5590. 纵容
5591. 纵深
5592. 粽子
5593. 走过场
5594. 走后门
5595. 走近
5596. 走廊
5597. 走投无路
5598. 走弯路
5599. 奏效
5600. 揍
5601. 租赁
5602. 足迹
5603. 足智多谋
5604. 阻挡
5605. 阻拦
5606. 阻力
5607. 阻挠
5608. 组建
5609. 组装
5610. 祖传
5611. 祖籍
5612. 祖先
5613. 祖宗
5614. 钻空子
5615. 钻研
5616. 钻石
5617. 嘴唇
5618. 罪犯
5619. 罪魁祸首
5620. 尊贵
5621. 尊严
5622. 遵循
5623. 遵照
5624. 琢磨
5625. 左顾右盼
5626. 佐料
5627. 作弊
5628. 作对
5629. 作风
5630. 作客
5631. 作物
5632. 坐落
5633. 座谈
5634. 座右铭
5635. 做生意
5636. 做证

This HSK vocabulary list is comprised by NgocNga.net

Download Link:

Congrats if you read the full post. So here is my gift. Download the HSK 1-9 vocabulary list here: http://j.gs/GO16

Also check out HSK 1-6 Vocabulary List With No Muss, No Fuss.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/