Phrase Of The Day: Eye(s) On The Prize

Định nghĩa:
In Cambridge dictionary: used to say that someone keeps their attention on what they are trying to achieve, even when this is difficult.
//
Trong từ điển Cambridge: được sử dụng để nói rằng ai đó luôn chú ý đến những gì họ đang cố gắng đạt được, ngay cả khi điều này khó khăn.

Ví dụ:
1.
He is a very ambitious person who has always had his eyes on the prize.
//
Anh ấy là một người rất tham vọng và luôn chú tâm.

2.
No matter what you want to achieve, use the new goals feature in the app to help you keep your eyes on the prize with an extra boost of motivation.
//
Bất kể bạn muốn đạt được điều gì, hãy sử dụng tính năng mục tiêu mới trong ứng dụng để giúp bạn chú tâm với động lực tăng thêm.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *