Born To Do Goodness
| |

Born To Do Goodness

🌍🌱 #TheWayOfHeavenAndEarth #BornToDoGoodness གནམ་སར་གནས་ལུགས་དྲང་བས། བསམ་བཟང་བདེན་དོན་ཆེད་འཚོ། // In the realm of heaven and earth, we are born to embrace goodness. // 天地有道,向善而生。 Tiān dì yǒu dào, xiàng shàn ér shēng. // Thiên địa hữu đạo, hướng thiện nhi sinh. P.s.: Picture taken in Shangri-La, Dêqên Tibetan Autonomous Prefecture, Yunnan, China in 2023.

Still Wandering
| |

Still Wandering

💌😔❤️ When you receive this letter, I’m still wandering, The promises we made that year are still in my heart // 当你收到信 我还在流浪 那年的约定 都放在心上 Dāng nǐ shōu dào xìn wǒ hái zài liúlàng Nà nián de yuēdìng dōu fàng zàixīn shàng // Đương nhĩ thu đáo tín ngã hoàn tại lưu lãng Na niên…

Tibetan Losar 2150
|

Tibetan Losar 2150

❄️🌱🕰️ ལོ་གསར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། Losar tashi delek 藏历新年快乐 ནམ་ཟླ་འཁྱག་པས་སྡམ་རུང་།དཔྱིད་དཔལ་སླར་ཡང་ཤར་འོང་། Time is cold, spring is back. // 时光染寒,春归有期。 Shíguāng rǎn hán, chūn guī yǒuqī. // Thì quang nhiễm hàn, xuân quy hữu kỳ. // Thời gian nhuốm lạnh, mùa xuân trở lại. — Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form…

Tibetan Losar 2149
|

Tibetan Losar 2149

Mừng năm Dần theo lịch Tạng, losar tashi delek; nguyện có hứng thú có trông mong, không tai ương không khốn nạn, losar tashi delek! // སྤྲོ་སེམས་ཁོལ་པོས་བོད་ཆུ་སྟག་ལོའི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་བསུ་བ་ཞུ། རེ་འདུན་རྫོགས་མཐའ་མེད་ཅིང་ནད་ཡམས་དང་བར་ཆད་མེད་པར་སྨོན། ལོ་གསར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། // 喜迎藏历水虎年,罗萨扎西德勒,愿有趣有盼,无灾无难,罗萨扎西德勒! // Welcome the Year of the Tiger in Tibetan calendar, losar tashi delek; may there be fun and hope, no disaster or difficulty, losar…

Friend Or Foe
|

Friend Or Foe

I used to think it didn’t matter whether I go to Tibet or not. But after watching a TV program, now I think I should at least try once. Không biết hết dịch có đổi ý không, nhưng tạm thời quyết định vậy đi đã. ☀️🌦️🌅🌄🌇 Change, like sunshine, can be a friend or a…

Romantic Getaways
|

Romantic Getaways

💔🏔️💑 If you break up, go to Tibet, you can heal; if you are single, go to Lijiang, you can have a romance; if you like me, come and work with me. // 如果你分手了就去西藏, 可以疗伤; 如果你单身就去丽江, 可以艳遇; 如果你喜欢我, 就来跟我一起打工。 Rúguǒ nǐ fēnshǒule jiù qù Xīzàng, kěyǐ liáoshāng; rúguǒ nǐ dānshēn jiù qù Lìjiāng, kěyǐ yànyù;…