Positive Shift
| | |

Positive Shift

⌛🌪️🌈 10 years ago, we made a fuss over little things; 10 years later, we look at serious problems with disdain. // 十年前,我们一点小事就搞得惊天动地;十年后,再严重的事我们也能表现的风轻云淡。 Shí nián qián, wǒmen yīdiǎn xiǎoshì jiù gǎo dé jīngtiāndòngdì; shí nián hòu, zài yánzhòng de shì wǒmen yě néng biǎoxiàn de fēng qīng yún dàn. // Thập niên tiền, ngã môn…