Time Warp

🌙👦🔙 May you leave for half of your life and return as a teenager. // 愿你出走半生,归来仍是少年。 Yuàn nǐ chūzǒu bànshēng, … More

Reflections

🏞️💖 Water, like a mirror, can reflect everything. Heart, like a mirror, can reflect life. // 水如镜,可映万物。 心如镜,可映人生。 Shuǐ rú … More

Compliments

😊🌟 You are so pretty, you say everything right. // 你这么好看,说什么都对。 Nǐ zhème hǎokàn, shuō shénme dōu duì. // Nhĩ … More