SEPTEMBER 26, 2018

May you leave for half of your life and return as a teenager. // 愿你出走半生,归来仍是少年。 Yuàn nǐ chūzǒu bànshēng, guīlái … More

JUNE 12, 2018

Thuỷ như kính, khả ánh vạn vật. Tâm như kính, khả ánh nhân sinh. // 水如镜,可映万物。 心如镜,可映人生。 Shuǐ rú jìng, … More