Embracing Solitude
| |

Embracing Solitude

4 years ago today, I visited Langmusi. 🌳🚶‍♀️💫 Sometimes you find yourself in the middle of nowhere. And sometimes in the middle of nowhere, you find yourself. // 有时你会发现自己在偏僻的地方。有时在偏僻的地方,你会发现自己。 Yǒushí nǐ huì fāxiàn zìjǐ zài piānpì dì dìfāng. Yǒushí zài piānpì dì dìfāng, nǐ huì fāxiàn zìjǐ. // Hữu thì nhĩ hội phát hiện tự…

Buddhist Wisdom
| |

Buddhist Wisdom

📖🌱❤️ དམ་ཆོས་ཀྱིས་བློ་སྒོ་ཕྱེ། དཀར་ཟས་ཀྱིས་དགེ་སེམས་གསོ། // Buddhist scriptures enlighten wisdom, vegetarianism nurtures kindness. // 佛经启智慧,素食养善心。 Fó jīng qǐ zhì huì, sù shí yǎng shàn xīn. // Phật kinh khải trí tuệ, tố thực dưỡng thiện tâm. P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Rest In Peace
| |

Rest In Peace

🕊️💐 May you rest in peace, your soul be comforted. // 愿死者安息,亡魂得抚慰。 Yuàn sǐzhě ānxí, wánghún dé fǔwèi. // Nguyện tử giả an tức, vong hồn đắc phủ úy. // Cầu người chết được yên nghỉ, vong hồn được an ủi. P.s.: Picture taken in Langmusi (Taktsang Lhamo), Sichuan and Gansu, China in 2019.

Wanderlust
|

Wanderlust

🌳🌿🚶‍♂️ Woke with memories of mountains and jungles Well-worn trails, exhaustion, and roads well-traveled And reasons and excuses for roads not followed // 今天早上起来忽然想念森山林,想念破旧的小径,想念疲惫,想念走过的每一段旅程,想念都找借口停止了的旅程。 Jīntiān zǎoshang qǐlái hūrán xiǎngniàn sēnshān lín, xiǎngniàn pòjiù de xiǎojìng, xiǎngniàn píbèi, xiǎngniàn zǒuguò de měi yīduàn lǚchéng, xiǎngniàn dōu zhǎo jièkǒu tíngzhǐle de lǚchéng. // Kim thiên tảo thượng…

Endless Possibilities
|

Endless Possibilities

3 years have passed since the day I set foot in Langmusi. 🔍🚶‍♀️💫 Good thing I’ve found my path in endless possibilities. // 好在无尽的可能性中找到了自己的路。 Hǎo zài wújìn de kěnéng xìng zhòng zhǎodàole zìjǐ de lù. // Hảo tại vô tận đích khả năng tính trung hoa đáo liễu tự kỷ đích lộ. // Cũng may…

1,001 Days Ago
|

1,001 Days Ago

🌸🌥️🛤️ #Distance #Love #Farewell A species of flower lives in a far, far away place, where many clouds pave the way for whoever comes back. Flowers flutter, just flutter, flowers fall, just fall. Love each other, separate, flowers flutter, bid farewell. // Loài hoa bay sống ở nơi xa thật xa có nhiều mây giăng…

Bài Hát Màu Trắng
|

Bài Hát Màu Trắng

Một cuộc đời mơ cuộc đời khác Những bông hoa lê cuối xuân rung động chờ trăng lên Một cuộc đời giống cuộc đời khác Cánh đồng hoa kiều mạch trong đêm hè chờ trăng lên Một cuộc đời chôn cuộc đời khác Mùa đông những bông tuyết rơi xối xả hôm qua chờ trăng…