Relationship
| |

Relationship

💑🕊️ Being together is the best confession, waiting is the stupidest thing to do. // 在一起是最好的告白,而等待是最愚蠢的事。 Zài yīqǐ shì zuì hǎo de gàobái, ér děngdài shì zuì yúchǔn de shì. // Tại nhất khởi thị tối hảo đích cáo bạch, nhi đẳng đãi thị tối ngu xuẩn đích sự. // Ở bên nhau chính là…