Moonlight
| |

Moonlight

🌕❤️ The moon in the sky is the Guanghan Palace, and the moon on earth is the hometown. If the hearts are together, missing and reunion are happy. // 天上月是广寒宫,人间月是故乡情。心若在一起,思念和团圆都是幸福的。 Tiānshàng yuè shì guǎng hán gōng, rénjiān yuè shì gùxiāng qíng. Xīn ruò zài yīqǐ, sīniàn hé tuányuán dōu shì xìngfú de. // Thiên thượng…

Taipei
| |

Taipei

🏙️🚄 As soon as I left Taipei, I started missing Taipei. // 一离开台北 却又想念台北. Yī líkāi Táiběi què yòu xiǎngniàn Táiběi. // Nhất ly khai Đài Bắc khước hựu tưởng niệm Đài Bắc. // Vừa rời xa Đài Bắc lại nhớ đến Đài Bắc rồi. P.s.: Picture taken in Kaohsiung, Taiwan in 2018.