Nature Is Healing
| |

Nature Is Healing

🌳🌳 Fortunately, there are trees, life still has moments of relaxation, nostalgia still has wings to fly. // 幸好有树,生活还有放松的时刻,留恋还有展翅高飞。 Xìnghǎo yǒu shù, shēnghuó hái yǒu fàngsōng de shíkè, liúliàn hái yǒu zhǎnchì gāo fēi. // Hạnh hảo hữu thụ, sinh hoạt hoàn hữu phóng tùng đích thì khắc, lưu luyến hoàn hữu triển sí cao…

Live Like A Human
| |

Live Like A Human

🌙🚶‍♂️🍽️🌬️ Living like a human will know that the moon has passed. Living like a human will know that they are walking, eating, breathing, not drifting. // 像人一样生活会知道月亮过去了,像人一样生活会知道他们在走路,吃饭,呼吸,而不是漂泊。 Xiàng rén yīyàng shēnghuó huì zhīdào yuèliàng guòqùle, xiàng rén yīyàng shēnghuó huì zhīdào tāmen zài zǒulù, chīfàn, hūxī, ér bùshì piāobó. // Tượng nhân nhất dạng…

Explore More
| |

Explore More

🤔🗺️ It’s been a while since I’ve been anywhere, and I feel lost. Going out hasn’t been a basic necessity like eating and sleeping. But if I can’t go today, there’s always tomorrow and the day after. // 好久没有去任何地方了,感觉很迷茫。因为去不是最低限度的需要,比如吃饭、睡觉。如果今天不能去,还有明天,后天。 Hǎojiǔ méiyǒu qù rènhé dìfāngle, gǎnjué hěn mímáng. Yīnwèi qù bùshì zuìdī xiàndù de xūyào, bǐrú…

Weather Blues
| |

Weather Blues

☔🌈 #WeatherBlues #NeedSomeSunshine Tired of constant rain. I wish life had a few filters, just click for a bright blue sky, another for multicolored clouds, without a hint of gloom. // Mưa hoài chán quá đi. Ước gì cuộc đời mình có vài cái filter, chỉ cần click một cái bầu trời xanh thật xanh,…

MAY 31, 2018
| |

MAY 31, 2018

Cuộc đời mà chúng ta trải qua cũng giống như việc tham gia giao thông. Cho dù bạn chạy đúng tuyến, dừng đúng đèn, thì xung quanh vẫn có khối người không tuân thủ giao thông mà đâm sầm vào bạn. Hết cái tháng 5 mệt mỏi rồi, chờ tháng 6 nghỉ hè xem World…

Exploration
| | |

Exploration

🏞️🧗⛴️ The mountain has its own path for those who wish to ascend, and the deep waters have their own ferryman for those who wish to cross. // 山高自有客行路,水深自有渡船人。 Shāngāo zì yǒu kè xínglù, shuǐshēn zì yǒu dùchuán rén. // Sơn cao tự hữu khách hành lộ, thủy thâm tự hữu độ thuyền nhân. //…