Nature Is Healing

🌳🌳 Fortunately, there are trees, life still has moments of relaxation, nostalgia still has wings to fly. // 幸好有树,生活还有放松的时刻,留恋还有展翅高飞。 Xìnghǎo … More

Live Like A Human

🌙🚶‍♂️🍽️🌬️ Living like a human will know that the moon has passed. Living like a human will know that they … More

Explore More

🤔🗺️ It’s been a while since I’ve been anywhere, and I feel lost. Going out hasn’t been a basic necessity … More

OCTOBER 24, 2018

Mưa hoài chán quá đi. Ước gì cuộc đời mình có vài cái filter, chỉ cần click một cái bầu … More

MAY 31, 2018

Cuộc đời mà chúng ta trải qua cũng giống như việc tham gia giao thông. Cho dù bạn chạy đúng … More