June Rain
| |

June Rain

🌧️💔🚶‍♀️ June rain falls outside My heart bleeds inside Amidst the ruins of pain A longing to unite remains Yet, love often subsides // 六月雨纷纷 心内血淋淋 痛苦的废墟中 想在一起到别离 但是爱情在哪里 Liù yuè yǔ fēnfēn Xīn nèi xiě línlín Tòngkǔ de fèixū zhōng Xiǎng zài yīqǐ dào biélí Dànshì àiqíng zài nǎlǐ // Lục nguyệt vũ phân…