Lotus Flower
| |

Lotus Flower

🌸🧘‍♂️🌟 ཡིད་པདྨ་དང་འདྲ་ན། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཐོབ། // If your heart is like a lotus flower, you will eventually achieve Bodhi. // 心若莲花,终得菩提。 Xīn ruò liánhuā, zhōng dé pútí. // Tâm nhược liên hoa, chung đắc bồ đề. // Nếu trái tim giống như hoa sen, cuối cùng bạn sẽ đạt đến Bồ đề. P.s.: Picture taken in Pattaya,…

Energy Saving Mode
| |

Energy Saving Mode

🐼🔋🤖 I’m not lazy, I’m on energy saving mode. // 我不懒,我只是开启了节能模式​。​​​ Wǒ bù lǎn, wǒ zhǐshì kāiqǐle jiénéng móshì​.​​​ // Ngã bất lãn, ngã chỉ thị khai khởi liễu tiết năng mô thức. // Tôi không lười biếng, tôi chỉ bật chế độ tiết kiệm năng lượng. P.s.: Picture taken in Pattaya, Thailand in 2020.