APRIL 6, 2021

Nếu trái tim giống như hoa sen, cuối cùng bạn sẽ đạt đến Bồ đề. // ཡིད་པདྨ་དང་འདྲ་ན། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཐོབ། // 心若莲花,终得菩提。 … More

MARCH 6, 2020

Tôi rất mờ mịt, nhưng tôi làm ra vẻ rất tuyệt. // 我很迷茫,但我装的很棒。 Wǒ hěn mímáng, dàn wǒ zhuāng de … More

MARCH 5, 2020

Tôi không lười biếng, tôi chỉ bật chế độ tiết kiệm năng lượng. // 我不懒,我只是开启了节能模式​。​​​ Wǒ bù lǎn, wǒ zhǐshì … More