Heart Is Like A Lotus Flower

🧘‍♀️ If your heart is like a lotus flower, you will eventually achieve Bodhi. // ཡིད་པདྨ་དང་འདྲ་ན། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ཐོབ། // 心若莲花,终得菩提。 Xīn … More

I’m Confused

😕 I’m confused, but I pretend to be great. // 我很迷茫,但我装的很棒。 Wǒ hěn mímáng, dàn wǒ zhuāng de hěn bàng. … More

Energy Saving Mode

🐼 I’m not lazy, I’m on energy saving mode. // 我不懒,我只是开启了节能模式​。​​​ Wǒ bù lǎn, wǒ zhǐshì kāiqǐle jiénéng móshì​.​​​ // … More