Born To Do Goodness

🌍🌱 #TheWayOfHeavenAndEarth #BornToDoGoodness གནམ་སར་གནས་ལུགས་དྲང་བས། བསམ་བཟང་བདེན་དོན་ཆེད་འཚོ། // In the realm of heaven and earth, we are born to embrace goodness. // … More

Buddhist Wisdom

📖🌱❤️ དམ་ཆོས་ཀྱིས་བློ་སྒོ་ཕྱེ། དཀར་ཟས་ཀྱིས་དགེ་སེམས་གསོ། // Buddhist scriptures enlighten wisdom, vegetarianism nurtures kindness. // 佛经启智慧,素食养善心。 Fó jīng qǐ zhì huì, sù shí … More

Karma Is Forever

🌿💫🌟 ནོར་རྫས་ཁྲི་ཁྲག་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་ས་མེད། ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གཡུག་ནས་བྲོས་ས་མེད། // You can’t take everything with you except karma. // 万般带不去,唯有业随身。 Wàn bān dài bù qù, wéi … More

Waiting For Snow

🌨️🎄❄️ When you’re still waiting for the snow to fall, it doesn’t really feel like Christmas at all // 当你还在等候下雪 … More

June Rain

🌧️💔🚶‍♀️ June rain falls outside My heart bleeds inside Amidst the ruins of pain A longing to unite remains Yet, … More