Growth
| |

Growth

📅💪 Every day of struggle is difficult, but you will feel easier and easier year after year. Every day without effort is easy, but you will feel more and more difficult every year. // 每一天的挣扎都是艰难的,但你会觉得年复一年地越来越容易。没有努力的每一天都很容易,但你每年都会感到越来越困难。 Měi yītiān de zhēngzhá dōu shì jiānnán de, dàn nǐ huì juédé nián fù yī nián de yuè lái yuè…

Profit Motive
| |

Profit Motive

💼💰💡 All the hustle and bustle of the world is for profit. // 天下熙熙, 皆为利来; 天下壤壤, 皆为利往。 Tiānxià xī xī, jiē wèi lì lái; tiānxià rǎng rǎng, jiē wèi lì wǎng. // Thiên hạ hi hi, giai vi lợi lai; thiên hạ nhưỡng nhưỡng, giai vi lợi vãng. // Thế gian hối hả, đều vì…

Serenity
| |

Serenity

🌊🍃💭 A person’s heart should be like a pool of clear lake water. When the wind comes, it is just a ripple, and it will eventually return to peace; when the rain falls, it is just a little surging, and it will eventually end in silence; when the clouds pass, it is just a landscape,…

Taipei
| |

Taipei

🏙️🚄 As soon as I left Taipei, I started missing Taipei. // 一离开台北 却又想念台北. Yī líkāi Táiběi què yòu xiǎngniàn Táiběi. // Nhất ly khai Đài Bắc khước hựu tưởng niệm Đài Bắc. // Vừa rời xa Đài Bắc lại nhớ đến Đài Bắc rồi. P.s.: Picture taken in Kaohsiung, Taiwan in 2018.