Unexpected Darkness
|

Unexpected Darkness

🕶️🌅🌑 The tragedy is realizing the sun can darken at night only when the dawn touches it. // 可悲是在黎明照到太阳的时候才发现太阳在晚上会变暗。 Kěbēi shì zài límíng zhào dào tàiyáng de shíhòu cái fāxiàn tàiyáng zài wǎnshàng huì biàn àn. // Khả bi thị tại lê minh chiếu đáo thái dương đích thì hậu tài phát hiện thái dương…

Adventure
| |

Adventure

🌍🔍🤹‍♂️ Perhaps it’s not the world that’s boring, but you and I haven’t found an interesting way to live. // 也许无趣的不是这个世界,而是你我还没找到有趣的活法。 Yěxǔ wúqù de bùshì zhège shìjiè, ér shì nǐ wǒ hái méi zhǎodào yǒuqù de huó fǎ. // Dã hứa vô thú đích bất thị giá cá thế giới, nhi thị nhĩ ngã hoàn…

Silence
| |

Silence

🤫✨🌱 Do everything quietly, come quietly, go quietly, try quietly, harvest quietly, avoid noise. // 做人凡事要静,静静地来,静静地去,静静努力,静静收获,切忌喧哗。 Zuòrén fánshì yào jìng, jìng jìng de lái, jìng jìng de qù, jìng jìng nǔlì, jìng jìng shōuhuò, qièjì xuānhuá. // Tố nhân phàm sự yếu tĩnh, tĩnh tĩnh địa lai, tĩnh tĩnh địa khứ, tĩnh tĩnh nỗ lực,…

Nature vs. Reality
| |

Nature vs. Reality

🌿🌊🌞 I never know how natural it is to let it go, but I know how realistic reality is. // 我从不知道顺其自然有多自然,但我知道现实有多现实。 Wǒ cóng bù zhīdào shùn qí zìrán yǒu duō zìrán, dàn wǒ zhīdào xiànshí yǒu duō xiànshí. ​​​​​​​​ // Ngã tòng bất tri đạo thuận kỳ tự nhiên hữu đa tự nhiên, đãn ngã…

Balance Is Key
| |

Balance Is Key

🌍🤝🌟 In this world, there are things you can only do alone, and things you can only do with somebody else. It’s important to combine the two in just the right amount. (After Dark – Haruki Murakami) // 在这个世界上,有些事情只能独自完成,也有些事情只能与他人共同完成。将两者恰到好处地结合在一起是非常重要的。 Zài zhège shìjiè shàng, yǒuxiē shìqíng zhǐ néng dúzì wánchéng, yě yǒuxiē shìqíng zhǐ néng yǔ…