Phrase Of The Day: Pat On The Back

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: a show of praise or approval.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: thể hiện sự khen ngợi hoặc tán thành.

Ví dụ:
1.
You all deserve a pat on the back for making this possible.
//
Tất cả các bạn đều xứng đáng được khen vì đã biến điều này thành hiện thực.

2.
But, before we pat ourselves on the back for achieving democracy, let us note one glaring deficiency – our laws are decided by representative, not the people.
//
Tuy nhiên, trước khi tự khen mình vì đạt được nền dân chủ, chúng ta hãy lưu ý một thiếu sót rõ ràng – luật pháp của chúng ta được quyết định bởi người đại diện, không phải người dân.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *