AUGUST 30, 2020

Ăn một bát khói lửa nhân gian, uống mấy chén cuộc sống thăng trầm. // 食一碗人间烟火,饮几杯人生起落。 // Eat a bowl … More