Phrase Of The Day: Stuck In A Rut

Định nghĩa:
In Urban Dictionary: remaining in the same negative situation in life.
//
Trong Urban Dictionary: vẫn ở trong hoàn cảnh tiêu cực trong cuộc sống.

Ví dụ:
1.
He’s bored at his job, owes lots of money, and his his girlfriend isn’t talking to him. He is stuck in a rut.
//
Anh ấy chán công việc của mình, nợ rất nhiều tiền và bạn gái của anh ấy không nói chuyện với anh ấy. Anh ta đang mắc kẹt trong lối mòn.

2.
When it comes to generating exciting ideas, the last thing you want is to get stuck in a rut.
//
Khi nói đến việc tạo ra những ý tưởng thú vị, điều cuối cùng bạn muốn là mắc kẹt trong lối mòn.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *