Hoa Nắng Tôi

🌇 Buồn là mình em mỗi khi đêm còn vương nắng Hoa nắng tôi theo ngày cuốn trôi (Hoa nắng … More

Afraid Of Memories

💔 The lonely heart is fragile People who have never let go are afraid of memories (Hailai Amu) // 孤单的人心易碎 … More

Meant To Be

🚶 But I sure know there’s someone Around somewhere who’s meant to be. (Shakira) // 但我确定有这么一个人 他在某处,他就是我的命中注定 Dàn wǒ quèdìng … More

Love’s An Excuse To Get Hurt

💌 Love’s an excuse to get hurt, And to hurt. (Bright Eyes) // 爱是借口受伤 和借口伤害 Ài shì jièkǒu shòushāng Hé … More