Rain Showers
|

Rain Showers

🌧️🌸😢 Rain showers at noon, rain showers at noon, Like tears not passing through the hilltops. Spring flowers fall, spring flowers fall, Falling endlessly without reaching summer. // Mưa ban trưa mưa ban trưa, như nước mắt không qua ngọn đồi Hoa xuân rơi hoa xuân rơi, rơi rơi mãi không qua mùa hè (Mưa…

Favorite Season
| |

Favorite Season

🍂🚶‍♀️💞 Does everyone prefer the season in which they were born? I like autumn. Happiness is to walk with you to the end of yellow leaves, and this road can be endless. // 是否每个人也会偏爱自己出生的那个季节?我喜欢秋天。幸福是可以和你散步到黄叶飘飞的尽头,而这条路一直走不完。​ Shìfǒu měi gèrén yě huì piān’ài zìjǐ chūshēng dì nàgè jìjié? Wǒ xǐhuān qiūtiān. Xìngfú shì kěyǐ hé nǐ sànbù dào…

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền
| | |

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền

Cộng tác viên gửi bài này do nhà nghiên cứu Dương Danh Dy sưu tầm và trích giới thiệu từ tư liệu Trung Quốc. Chúng tôi ghi chú thêm các địa danh và xin chuyển đến bạn đọc. (Mình sửa lỗi chính tả và typing). 1. Người Hà Nam Tỉnh Hà Nam là cái nôi…

Optimist
| |

Optimist

🕯️🤔 An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out? // 乐观的人会在没有灯光的地方看见灯光,然而,为何悲观的人总要把它吹熄不可? Lèguān de rén huì zài méiyǒu dēngguāng dì dìfāng kànjiàn dēngguāng, rán’ér, wèihé bēiguān de rén zǒng yào bǎ tā chuī xí bùkě? // Lạc quan đích nhân hội tại một…

Time Machine
| |

Time Machine

✈️⏳💕 There are people who you can meet by taking a plane, and there are people who you need a time machine to meet. // 有的人坐飞机就能见面,有的人需要坐时光机才能相见。 Yǒu de rén zuò fēijī jiù néng jiànmiàn, yǒu de rén xūyào zuò shíguāng jī cáinéng xiāng jiàn. // Hữu đích nhân tọa phi cơ tựu năng kiến diện,…