Flaming Mountain
|

Flaming Mountain

😄🌋🌍 Sun Wukong: “Master, is that the Flaming Mountain ahead?” Tang Sanzang: “Silly monkey, that’s Guangdong province” // 孙悟空:“师父,前面就是火焰山了吗?” 唐僧:“傻帽,那是广东” Sūnwùkōng:“Shīfu, qiánmiàn jiùshì huǒyàn shānle ma?” Tángsēng:“Shǎmào, nà shì Guǎngdōng” // Tôn Ngộ Không: “Sư phụ, tiền diện tựu thị hỏa diễm sơn liễu mạ?” Đường Tăng: “Sỏa mạo, na thị Quảng Đông” // Tôn…

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền
| | |

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền

Cộng tác viên gửi bài này do nhà nghiên cứu Dương Danh Dy sưu tầm và trích giới thiệu từ tư liệu Trung Quốc. Chúng tôi ghi chú thêm các địa danh và xin chuyển đến bạn đọc. (Mình sửa lỗi chính tả và typing). 1. Người Hà Nam Tỉnh Hà Nam là cái nôi…

Garzê Tibetan Autonomous Prefecture, Day 15: Chengdu To Hanoi, Transit In Guangzhou
| |

Garzê Tibetan Autonomous Prefecture, Day 15: Chengdu To Hanoi, Transit In Guangzhou

I didn’t have a good night sleep so I felt a lil bit tired after waking up. Alex said that he didn’t wanna miss breakfast. Alex looked forward to a Western breakfast, but they served a Chinese one. Ha ha! But I liked this kind of a light breakfast. We rent a bike next door,…

Garzê Tibetan Autonomous Prefecture, Day 1: Hanoi To Chengdu, Transit In Guangzhou
|

Garzê Tibetan Autonomous Prefecture, Day 1: Hanoi To Chengdu, Transit In Guangzhou

Got the boarding pass long ahead of time, but I was still late for the boarding time because I thought that the time on the paper was the beginning time of boarding. I heard the last call for several times and realized that I was late. My French friend (he’s stayed in Hanoi) and I…