JULY 7, 2018

Con người đến độ tuổi trung niên sẽ giống bộ phim “Tây Du Ký”: áp lực lớn như Tôn Ngộ … More

APRIL 22, 2017

My Grace Kelly can defeat my Grace Jones, no problem. P.s.: Picture taken in Ayutthaya, Thailand in 2017.