Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền
| | |

Tính Cách Người Trung Quốc Các Tỉnh Vùng Miền

Cộng tác viên gửi bài này do nhà nghiên cứu Dương Danh Dy sưu tầm và trích giới thiệu từ tư liệu Trung Quốc. Chúng tôi ghi chú thêm các địa danh và xin chuyển đến bạn đọc. (Mình sửa lỗi chính tả và typing). 1. Người Hà Nam Tỉnh Hà Nam là cái nôi…

Embrace Simplicity
| |

Embrace Simplicity

🔍😰 Those who frequently complicate things are often afraid that most things are actually quite simple. // 那些经常把事情复杂化的人常常害怕大多数事情真的很简单。 Nàxiē jīngcháng bǎ shìqíng fùzá huà de rén chángcháng hàipà dà duōshù shìqíng zhēn de hěn jiǎndān. // Na ta kinh thường bả sự tình phục tạp hóa đích nhân thường thường hại phạ đại đa số…