Water In Chengdu

📍 Giant Panda Breeding & Research Base, Chengdu, Sichuan, China P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Social Connections

📚👫 A person’s life, I think, is spent half among their friends. ——Lao She, “Lovely Chengdu” // 一个人的生命,我以为,是一半儿活在朋友中的。——老舍《可爱的成都》 Yīgè rén … More

Confront All Difficulties

🤗 Because of joy, I can confront all difficulties. // དཀའ་ངལ་ཁྲི་ཁྲག་སྤྲོ་བས་དང་དུ་ལེན། // 因为欢喜,可迎万难。 Yīnwèi huānxǐ, kě yíng wànnán. // Nhân … More