Chengdu is located in central Sichuan. The surrounding Chengdu Plain is known as the “Country of Heaven” (Chinese: 天府之国; pinyin: Tiānfǔ zhi Guó).

I went to Chengdu two times, once in 2009, twice in 2019. I saw a lot of changes in this city from the time of limited use of Internet to the boom of mobile payment. However, I still feel the peace of this Sichuan capital in some way. This city is the best place to eat in China as far as I’ve discovered about this country. Its surrounding prefectures led me to enjoy both nature and people of ethnic groups which has made Sichuan way more interesting than other provinces.

This city has always been my favorite place in China. I wish I would be able to return here in the future.

NOVEMBER 8, 2021

Cuộc đời của một người, tôi nghĩ, dành cho bạn bè của họ một nửa.
—— Lão Xá, “Thành Đô Đáng Yêu”
//
一个人的生命,我以为,是一半儿活在朋友中的。
——老舍《可爱的成都》
Yīgè rén de shēngmìng, wǒ yǐwéi, shì yībàn er huó zài péngyǒu zhōng de.
——Lǎoshě “kě’ài de chéngdū”
//
A person’s life, I think, is spent half among their friends.
——Lao She, “Lovely Chengdu

Continue ReadingNOVEMBER 8, 2021

APRIL 8, 2021

Bởi vì vui vẻ nên có thể đối diện muôn vàn khó khăn.
//
དཀའ་ངལ་ཁྲི་ཁྲག་སྤྲོ་བས་དང་དུ་ལེན།
//
因为欢喜,可迎万难。
//
Because of joy, I can confront all difficulties.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAPRIL 8, 2021

AUGUST 4, 2020

Không ai đưa bờ vai cho bạn, không ai kiên cường thay bạn.
“Dù bạn là ai, thế giới cũng sẽ như vậy.”
Cách lý giải thực sự của câu này là: Bạn phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức người khác không dám làm gì bạn.
//
没人给你肩膀,没人替你坚强。
“你怎么样,世界就怎么样”,
这句话的真正理解是:你必须强大,强大到别人不敢对你怎么样。 ​​​​
//
No one will give you a shoulder, no one will be strong for you.
“No matter who you are, the world will be the same”,
The true understanding of this sentence is: You must be strong, so strong that others dare not do anything to you. ​​​​

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 4, 2020

AUGUST 3, 2020

Chính mình trong bụng không có đắn đo, trên tay không có bản lĩnh, quen biết nhiều người cũng vô dụng. Nhân mạch chỉ cho bạn cơ hội, nhưng nắm lấy cơ hội vẫn phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Cho nên, trau dồi chính mình quan trọng hơn phụ họa người khác khắp nơi.
//
自己肚子里没有料,手上没本事,认识再多人也没用。人脉只会给你机会,但抓住机会还是要靠真本事。所以啊,修炼自己,比到处逢迎别人重要的多。 ​​​​
//
If you have no consideration and no ability, no matter how many people you know, it’s useless. Networking will only give you opportunities, but seizing opportunities still depends on your real ability. So, cultivating yourself is more important than welcoming others everywhere. ​​​​

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 3, 2020

AUGUST 2, 2020

Thật vô ích khi tức giận, vấn đề vẫn phải được giải quyết. Không có ích gì khi hờn dỗi, bạn vẫn phải mặt đối mặt nói cho đối phương biết. Không nói mà hiểu, là ăn ý. Nói mới hiểu, là tôn trọng. Nói còn không hiểu, là người qua đường.
//
光生气是没有用的,问题还是要解决。光生闷气也是没有用的,还是要面对面告诉对方。不说就懂,是默契。说了才懂,是尊重。说了还不懂,是路人。
//
It’s useless to be angry, the problem still needs to be solved. It’s no use sulking, you still have to tell each other face to face. Understanding without saying is tacit. Understanding after saying is respect. Not understanding after saying is passerby.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingAUGUST 2, 2020

JULY 4, 2020

Thỉnh thoảng xin cuộc sống cho nghỉ phép, hôm nay tôi muốn làm đồ vô dụng vui vẻ.
//
偶尔向生活请个假,今天要做个快乐废物。 ​​​​
//
Occasionally I take a leave from life, today I want to be a happy waste.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJULY 4, 2020

Anshun Bridge Sailboat

[Tiếng Việt ở phần dưới]
Now I found out why there was this sailboat near Anshun Bridge (Chengdu), because it was related to Marco Polo.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.
—————————–
Thuyền Buồm Ở Cầu An Thuận
Giờ mới nghĩ ra tại sao có chiếc thuyền buồm này ở gần cầu An Thuận (Thành Đô), vì nó có liên quan với Marco Polo mà lị.

Continue ReadingAnshun Bridge Sailboat

JUNE 11, 2020

Nhân sinh không có bốn mùa, chỉ có hai mùa, cố gắng chính là mùa thịnh vượng, không cố gắng chính là mùa ế hàng.
//
人生没有四季,只有两季,努力就是旺季,不努力就是淡季。 ​​​​
//
There are no four seasons in life, only two seasons, hard work is the peak season, no effort is the off season.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJUNE 11, 2020

JUNE 9, 2020

Trong cuộc đời này, tất cả mọi người đều là khách qua đường, chỉ có chính mình mới là cố hương.
//
我们的一生,所有人都是过客,只有自己是故乡。
//
In our life, all people are passers-by, and only we are our hometown.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJUNE 9, 2020

JUNE 8, 2020

Hy vọng bạn có tiền, thời điểm khổ sở không phải ôm gối yên lặng rơi lệ mà có thể ngay lập tức đặt vé máy bay đến nơi bạn muốn đi.
//
希望你有钱 难过的时候不是抱着枕头默默流泪 而是能立刻订机票去想要去的地方。
//
I hope you have money; when you are sad, instead of crying silently on your pillow, you can immediately book a flight ticket to where you want to go.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Continue ReadingJUNE 8, 2020