Quality Time
| |

Quality Time

🍽️🙌🥂 All good things come to an end, but if you treat me, I can eat with you for a while. // 天下没有不散的宴席,但如果你请客,我可以陪你多吃一会儿。 Tiānxià méiyǒu bú sàn de yànxí, dàn rúguǒ nǐ qǐngkè, wǒ kěyǐ péi nǐ duō chī yīhuǐ’er. // Thiên hạ một hữu bất tán đích yến tịch, đãn như quả nhĩ thỉnh…