Independent Women
| |

Independent Women

💪🗽🤔 It’s good to have a lover to protect you, but it’s better to protect yourself. Because if he protects others in the future, you’ll be at a loss. Therefore, the less dependent a woman is on a man, the wiser she is. // 有爱人护着其实很好,但自己护得更好。因为万一以后人家护着别人了,自己却不知所措。所以,女人越不依赖男人,就越聪明。 Yǒu àirén hùzhe qíshí hěn hǎo, dàn zìjǐ hù dé…

Enlightenment
| |

Enlightenment

🌊🚣‍♂️🌟 རྟོགས་པ་སད་མཁན་ཡར་རྒྱས་དང་། རྨོངས་པ་ཆུ་སྣ་གར་ཁྲིད་འགྲོ། // The enlightened one reaches the shore, while the ignorant one drifts with the current. // 悟者上岸, 迷者随波逐流。 Wù zhě shàng’àn, mí zhě suíbōzhúliú. // Ngộ giả thượng ngạn, mê giả tùy ba trục lưu. // Người giác ngộ lên bờ, kẻ chấp mê thì cuốn theo dòng chảy. P.s.: Picture taken…

The Light Gets In
| |

The Light Gets In

☀️💔✨ There is a crack in everything That’s how the light gets in. (Leonard Cohen) // 万物皆有裂痕,那是光进来的地方。 Wànwù jiē yǒu lièhén, nà shì guāng jìnlái dì dìfāng. // Vạn vật giai hữu liệt ngân, na thị quang tiến lai đích địa phương. // Vạn vật đều có vết rách, đó là nơi ánh sáng chiếu…

Meditation
|

Meditation

[Cũng là ngồi, nhưng muốn ngồi ở đây / I’d rather be sitting here] 🌞🌛🗻 The river flows with grace and ease, As time moves with a fiery breeze. The world may shift and change its face, But I remain in my peaceful place. // 日月如逝川, 光陰石中火。 任你天地移, 我暢岩中坐。 Rì yuè rú shì chuān, Guāngyīn…