Phrase Of The Day: Take A/Its Toll

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: to have a serious, bad effect on someone or something, to cause harm or damage.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: có ảnh hưởng nghiêm trọng, xấu đến ai đó hoặc điều gì đó, gây tổn hại hoặc thiệt hại.

Ví dụ:
1.
If you keep working so hard, the stress will eventually take its toll.
//
Nếu bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ, căng thẳng cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả.

2.
But perseverance can become a problem when it takes a toll on the body.
//
Nhưng sự kiên trì có thể trở thành vấn đề khi bạn chuốc họa vào thân.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *