Phrase Of The Day: Guilt Trip

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: a feeling of guilt or blame caused especially by another person’s comment or accusation.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: cảm giác tội lỗi hoặc bị đổ lỗi đặc biệt do nhận xét hoặc buộc tội của người khác.

Ví dụ:
1.
How often have we been guilt-tripped into giving people generic birthday greetings on their walls even if they are just casual acquaintances?
//
Có bao giờ chúng ta cảm thấy tội lỗi khi tặng mọi người những lời chúc mừng sinh nhật chung chung trên tường của họ ngay cả khi họ chỉ là những người quen biết bình thường?

2.
Get rid of guilt trips.
//
Hãy từ bỏ cảm giác hối hận do cảm thấy phải chịu trách nhiệm.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *