Phrase Of The Day: Get/Set/Start The Ball Rolling

Định nghĩa:
In Merriam-Webster dictionary: to begin an activity or process.
//
Trong từ điển Merriam-Webster: bắt đầu một hoạt động hoặc quá trình.

Ví dụ:
1.
At the meeting, she tried to get the ball rolling by asking a few questions.
//
Tại cuộc họp, cô ấy cố gắng bắt đầu bằng cách hỏi một vài câu hỏi.

2.
Take a look at our templates today to get the ball rolling.
//
Hãy xem qua các mẫu của chúng tôi ngay hôm nay để bắt đầu.

Mỗi ngày mình đều cập nhật một “phrase of the day” mới. Quay lại vào mỗi sáng lúc 8h nhé.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *