Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 15: Chengdu To Hanoi
| |

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 15: Chengdu To Hanoi

Part 1: Chengdu to Hanoi At 8 in the morning, I went downstair to have breakfast at the hostel restaurant. But I opted for a dish of Taiwan rice instead of the buffet. I decided to stay inside for the whole morning because I’d get tired of waiting at the airport later. I checked out…

Unknown Paths
| | | |

Unknown Paths

🏞️🌍 In the lofty mountains and flowing waters, no one recognizes me, At the corners of the earth, where should I seek? // 高山流水无人识, 海角天涯何处寻? Gāoshānliúshuǐ wú rén shí, Hǎi jiǎo tiānyá hé chù xún? // Cao sơn lưu thuỷ vô nhân thức, Hải giác thiên nhai hà xứ tầm? // Non cao nước chảy…

Ấn Tượng Danba
|

Ấn Tượng Danba

Chỉ ở Danba có 2 ngày rưỡi, nhưng vùng đất nhỏ xinh này để lại cho mình nhiều kỷ niệm. Danba có tất cả mọi thứ: thị trấn và nông thôn, núi và sông, cây và cỏ, ngày có nắng có mưa, đêm có trăng có sao, có người Hán người Tạng, thức ăn có…