SEPTEMBER 26, 2018

Nguyện người đi hết nửa đời, lúc về vẫn là thiếu niên.
//
愿你出走半生,归来仍是少年。
Yuàn nǐ chūzǒu bànshēng, guīlái réng shì shàonián.
//
May you leave for half of your life and return as a teenager.

P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.

Continue ReadingSEPTEMBER 26, 2018

JUNE 12, 2018

Thuỷ như kính, khả ánh vạn vật.
Tâm như kính, khả ánh nhân sinh.
//
水如镜,可映万物。
心如镜,可映人生。
//
Water, like a mirror, can reflect everything.
Heart, like a mirror, can reflect life.

P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.

Continue ReadingJUNE 12, 2018

JANUARY 20, 2018

Lúc hứng riêng mình dạo,
Khi vui chỉ tự hay.
Ði theo nguồn nước đổ,
Ngồi ngắm áng mây bay.
//
興來美獨往,
勝事空自知。
行到水窮處,
坐看雲起時。
Xìng lái měi dú wǎng,
Shèng shì kōng zì zhī.
Xíng dào shuǐ qióng chù,
Zuò kàn yún qǐ shí.
//
I’d go out for a walk alone when I so please,
What a pleasure this brings, only I would know.
I’d stroll to seek the fountainhead,
And there take a seat to admire the sky and watch clouds grow.

P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.

Continue ReadingJANUARY 20, 2018

Mộc Châu Có Đủ Các Loại Hoa

Không cần đi Hà Giang cũng có hoa tam giác mạch, không cần đi Thái Bình cũng có hoa cải, không cần đi Đà Lạt cũng có hoa dã quỳ. Trễ xíu nữa có cả hoa mận, hoa mơ, hoa ban í chứ.

P.s.: Ảnh chụp tại Mộc Châu, Sơn La, Việt Nam năm 2017.

Continue ReadingMộc Châu Có Đủ Các Loại Hoa