JULY 2, 2020

Phồn hoa ngoài cửa không phải là phồn hoa của ta. // 门外的繁华不是我的繁华。 Mén wài de fánhuá bùshì wǒ de … More

JUNE 12, 2020

Đối xử với mọi người thân thiện là tu dưỡng, độc lai độc vãng là tính cách. // 待人友善是修养 独来独往是性格。 … More

NOVEMBER 30, 2019

Một bầu nhiệt huyết, không biết đường về. // 一腔热血,不知归途。 Yī qiāng rèxuè, bùzhī guītú. // I have a cavity … More