Đường Stratégique, Số 25, Chasseloup-Laubat, Hồng Thập Tự, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Thị Minh Khai
|

Đường Stratégique, Số 25, Chasseloup-Laubat, Hồng Thập Tự, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Thị Minh Khai

Theo mô tả của ông Jules Boissiere năm 1874: “Sài Gòn có sáu đại lộ (boulevard), 40 đường (route/rue)”. Ngoài 5 đại lộ – Đại lộ Nguyễn Huệ (tên thời thuộc Pháp Charner), Đại lộ Lê Lợi (Bonard), Đại lộ Hàm Nghi (La Somme), Đại lộ Lê Duẩn (Norodom), Đại lộ Tôn Đức Thắng (La…

Unexpected Darkness
|

Unexpected Darkness

🕶️🌅🌑 The tragedy is realizing the sun can darken at night only when the dawn touches it. // 可悲是在黎明照到太阳的时候才发现太阳在晚上会变暗。 Kěbēi shì zài límíng zhào dào tàiyáng de shíhòu cái fāxiàn tàiyáng zài wǎnshàng huì biàn àn. // Khả bi thị tại lê minh chiếu đáo thái dương đích thì hậu tài phát hiện thái dương…

Nature Is Healing
| |

Nature Is Healing

🌳🌳 Fortunately, there are trees, life still has moments of relaxation, nostalgia still has wings to fly. // 幸好有树,生活还有放松的时刻,留恋还有展翅高飞。 Xìnghǎo yǒu shù, shēnghuó hái yǒu fàngsōng de shíkè, liúliàn hái yǒu zhǎnchì gāo fēi. // Hạnh hảo hữu thụ, sinh hoạt hoàn hữu phóng tùng đích thì khắc, lưu luyến hoàn hữu triển sí cao…

Live Like A Human
| |

Live Like A Human

🌙🚶‍♂️🍽️🌬️ Living like a human will know that the moon has passed. Living like a human will know that they are walking, eating, breathing, not drifting. // 像人一样生活会知道月亮过去了,像人一样生活会知道他们在走路,吃饭,呼吸,而不是漂泊。 Xiàng rén yīyàng shēnghuó huì zhīdào yuèliàng guòqùle, xiàng rén yīyàng shēnghuó huì zhīdào tāmen zài zǒulù, chīfàn, hūxī, ér bùshì piāobó. // Tượng nhân nhất dạng…

Explore More
| |

Explore More

🤔🗺️ It’s been a while since I’ve been anywhere, and I feel lost. Going out hasn’t been a basic necessity like eating and sleeping. But if I can’t go today, there’s always tomorrow and the day after. // 好久没有去任何地方了,感觉很迷茫。因为去不是最低限度的需要,比如吃饭、睡觉。如果今天不能去,还有明天,后天。 Hǎojiǔ méiyǒu qù rènhé dìfāngle, gǎnjué hěn mímáng. Yīnwèi qù bùshì zuìdī xiàndù de xūyào, bǐrú…