MARCH 28, 2020

Có lẽ không phải thế giới này không thú vị, mà là bạn và ta còn chưa tìm được cách sống thú vị.
//
也许无趣的不是这个世界,而是你我还没找到有趣的活法。
//
Perhaps it’s not the world that’s boring, but you and I haven’t found an interesting way to live.

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Continue Reading MARCH 28, 2020

MARCH 27, 2020

Làm người mọi việc cần tĩnh, lẳng lặng đến, lẳng lặng đi, lẳng lặng cố gắng, lẳng lặng thu hoạch, phải tránh ồn ào.
//
做人凡事要静,静静地来,静静地去,
静静努力,静静收获,切忌喧哗。
//
Do everything quietly, come quietly, go quietly,
Try quietly, harvest quietly, avoid noise.

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Continue Reading MARCH 27, 2020

MARCH 26, 2020

Tôi chưa hề biết thuận theo tự nhiên có bao nhiêu tự nhiên, nhưng tôi biết hiện thực có bao nhiêu thực tế.
//
我从不知道顺其自然有多自然,但我知道现实有多现实 。 ​​​​
//
I never know how natural it is to let it go, but I know how realistic reality is.

P.s.: Picture taken in Vung Tau, Vietnam in 2020.

Continue Reading MARCH 26, 2020

JANUARY 17, 2019

10 năm trước, một chút chuyện nhỏ chúng ta cũng gây long trời lở đất; 10 năm sau, sự tình nghiêm trọng đến đâu chúng ta cũng có thể biểu hiện gió thổi mây bay.
//
十年前,我们一点小事就搞得惊天动地;十年后,再严重的事我们也能表现的风轻云淡。
//
10 years ago, we made a fuss over little things; 10 years later, we look at serious problems with disdain.

P.s.: Pictures taken in Mui Ne, Phan Thiet, Vietnam in 2008 and in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Continue Reading JANUARY 17, 2019

SEPTEMBER 26, 2018

Nguyện người đi hết nửa đời, lúc về vẫn là thiếu niên.
//
愿你出走半生,归来仍是少年。
//
May you leave for half of your life and return as a teenager.

P.s.: Picture taken in Moc Chau, Son La, Vietnam in 2017.

Continue Reading SEPTEMBER 26, 2018