Review Sách Biên Niên Ký Thất Nghiệp Của Chiba Chiba

Review Sách Biên Niên Ký Thất Nghiệp Của Chiba Chiba

Có gì trong sách Biên Niên Ký Thất Nghiệp của tác giả Chiba Chiba? Dù mới đầu Quý 4 nhưng mình mạn phép chọn quyển sách này là quyển sách hay nhất mình đọc năm nay. Vài lý do mình xin được phép liệt kê như bên dưới. 1. Tên quyển sách quá ấn tượng….

Travel Wisdom
| |

Travel Wisdom

🌄🚶‍♀️💬It’s really good to go out to play, at least you will understand that no matter how beautiful the road is, you have to be willing to say goodbye in time because it doesn’t belong to you. // 出来玩真的很好,起码会明白,路途的风景再美,也要舍得及时告别,因为它不属于我。 Chūlái wán zhēn de hěn hǎo, qǐmǎ huì míngbái, lùtú de fēngjǐng zài měi, yě yào…

Appreciate Moments
| |

Appreciate Moments

🌟🚶‍♀️👋 Cherish all the unexpected, and belittle all leaving without saying goodbye. // 珍惜所有的不期而遇,看淡所有的不辞而别。 Zhēnxī suǒyǒu de bù qī ér yù, kàndàn suǒyǒu de bùcí’érbié. // Trân tích sở hữu đích bất kỳ nhi ngộ, khán đạm sở hữu đích bất từ nhi biệt. // Trân quý tất cả không hẹn mà gặp, coi nhẹ…

Self Responsibility
| |

Self Responsibility

🌟🌄 You, not any one else, are the only one who must be responsible. If you suffer, it is because of yourself, and if you feel happy, it is also because of yourself. You are your own hell, and you are your own paradise. // 只有你自己一个人必须负责,没有其他人。如果你受苦,那是因为你自己的缘故,如果你觉得喜乐,那也是因为你自己的缘故。你是你自己的地狱,你也是你自己的天堂。 Zhǐyǒu nǐ zìjǐ yīgè rén bìxū fùzé, méiyǒu qítā…

Singapore, Day 2: Sentosa Island And Mayday Concert
| |

Singapore, Day 2: Sentosa Island And Mayday Concert

In order to be present at Sentosa Island early, I decided to skip the breakfast somewhere not near the 5footway.inn. Unluckily, Singapore seemed to be a country that woke up late though the Sentosa pass said they operated from 8:45am. Around 9:30am we changed the tickets and took the cable car to see what Sentosa…

Measure
| |

Measure

🌟🚶‍♂️👫 A journey is best measured in friends, rather than miles. // 旅程最好用朋友来衡量,而不是公里。 Lǚchéng zuì hǎo yòng péngyǒu lái héngliáng, ér bùshì gōnglǐ. // Lữ trình tối hảo dụng bằng hữu lai hành lượng, nhi bất thị công lý. // Một cuộc hành trình được đo bằng những người bạn chứ không phải là những…