Karma Is Forever

🌿💫🌟 ནོར་རྫས་ཁྲི་ཁྲག་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་ས་མེད། ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་གཡུག་ནས་བྲོས་ས་མེད། // You can’t take everything with you except karma. // 万般带不去,唯有业随身。 Wàn bān dài bù qù, wéi … More